• Opublikowano:
  • Wyświetlono: 2225

Wójt Damasławka poszukuje sekretarza

Wójt Gminy Damasławek Jacek Matysiak poszukuje osoby na stanowisko sekretarza gminy. Oferty można składać do 16 lipca br.

Zkr.210.6.2018

OFERTA PRACY
STANOWISKO SEKRETARZA GMINY DAMASŁAWEK

zatrudnianie osoby na zastępstwo w związku z usprawiedliwioną nieobecnością pracownika samorządowego

 

1. Nazwa i adres jednostki:
Urząd Gminy Damasławek ul. Rynek 8, 62-110 Damasławek.

2. Określenie stanowiska:
Zgodnie z Regulaminem Organizacyjnym Urzędu Gminy Damasławek stanowisko to podlega bezpośrednio Wójtowi Gminy Damasławek.

3. Określenie wymagań związanych ze stanowiskiem:

Wymagania niezbędne:
1) Obywatelstwo polskie,
2) Co najmniej 4-letni staż pracy na stanowisku urzędniczym w:
1) urzędach marszałkowskich oraz wojewódzkich samorządowych jednostkach organizacyjnych,
2) starostwach powiatowych oraz powiatowych jednostkach organizacyjnych,
3) urzędach gmin, jednostkach pomocniczych gmin oraz gminnych jednostkach i zakładach budżetowych,
4) biurach (ich odpowiednikach) związków jednostek samorządu terytorialnego oraz zakładów budżetowych utworzonych przez te związki,
5) biurach (ich odpowiednikach) jednostek administracyjnych jednostek samorządu terytorialnego, 
w tym co najmniej 2-letni staż pracy na kierowniczym stanowisku urzędniczym w tych jednostkach lub  co najmniej 4-letni staż pracy w jednostkach, o których mowa wyżej oraz co najmniej 2-letni staż pracy na kierowniczym stanowisku urzędniczym w innych jednostkach sektora finansów publicznych,
3) Pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,
4) Brak skazania za przestępstwa umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe,
5) Nieposzlakowana opinia,
6) Wykształcenie wyższe magisterskie,
7) Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym wyżej stanowisku.

Wymagania dodatkowe:
1) Dobra znajomość regulacji prawnych: 
– ustawa o samorządzie gminnym, 
– ustawa o pracownikach samorządowych, 
– Kodeks Postępowania Administracyjnego, 
– Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych, 
2) Samodzielność,
3) Komunikatywność,
4) Dyspozycyjność,
3) Umiejętność planowania pracy, 
4) Umiejętność pracy w zespole, 
5) Umiejętność obsługi komputera (środowisko Windows, pakiet biurowy MS Office, Internet), 
6) Umiejętność obsługi urządzeń biurowych, 
7) Umiejętność przekazywania i uzyskiwania informacji, 
8) Umiejętność interpretowania przepisów prawa i zdolność analitycznego myślenia, 
9) Doświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku,
10) Preferowane wykształcenie o kierunku: prawo, ekonomia, administracja, zarządzanie.

4.  Zakres czynności:

I. ZADANIA:
1) Prowadzenie rejestru pełnomocnictw i upoważnień Wójta.
2) Prowadzenie rejestru zarządzeń Wójta.
3) Podejmowanie czynności kierownika Urzędu pod nieobecność Wójta lub w przypadku niemożności pełnienia przez Niego obowiązków wynikających z innych przyczyn.
4) Wykonywanie wobec Wójta czynności z zakresu prawa pracy, poza nawiązaniem i rozwiązaniem stosunku pracy oraz ustaleniem wynagrodzenia Wójta.
5) Nadzór nad poprawnością przygotowywanych pism, decyzji oraz projektów aktów prawnych Wójta i Rady.
6) Nadzorowanie przestrzegania instrukcji kancelaryjnej i terminowego załatwiania interpelacji, skarg, wniosków i petycji.
7) Reprezentowanie Gminy na zewnątrz pod nieobecność Wójta.
8) Współpraca z prasą, radiem i telewizją.
9) Nadzór nad organizacją pracy w Urzędzie.
10) Opracowywanie projektów zmian regulaminów i innych aktów wewnętrznych Urzędu.
11) Współpraca z kierownikami referatów przy opracowywaniu zakresów czynności na stanowiskach pracy.
12) Nadzór nad prowadzeniem spraw związanych z wnioskami, skargami i petycjami nadzorowanie i kontrolowanie sposobu rozpatrywania skarg, wniosków i petycji oraz terminowego  i prawidłowego załatwiania spraw interesantów.
13) Nadzór nad prowadzeniem Biuletynu Informacji Publicznej oraz udostępnianiem informacji publicznej w Biuletynie.
14) Przedkładanie Wójtowi propozycji dotyczących usprawnienia pracy Urzędu.
15) Współpraca z Gminnym Ośrodkiem Kultury w organizowaniu lokalnych imprez kulturalnych i świąt państwowych.
16) Zapewnienie prawidłowego obiegu dokumentów – dekretacja korespondencji przychodzącej.
17) Nadzór nad przechowywaniem pieczęci urzędowych.
18) Kierowanie pracą Referatu Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich.
19) Nadzorowanie terminowego i zgodnego z prawem załatwiania spraw należących do zadań Referatu.
20) Weryfikacja planowanych zadań  do realizacji na podległych stanowiskach.
21) Zapewnienie przestrzegania przez podległych pracowników porządku i dyscypliny pracy, w tym racjonalnego wykorzystania czasu pracy.
22) Podejmowanie działań korygujących organizację pracy referatu w kierunku poprawy jej jakości.
23) Nadzorowanie przestrzegania przepisów na stanowiskach pracy w tym przepisów o ochronie danych osobowych, tajemnicy państwowej i służbowej, przepisów o bhp i ppoż., o dostępie do informacji publicznej oraz o zamówieniach publicznych.
24) Bieżąca kontrola wewnętrzna podległych pracowników.
25) Dokonywanie okresowych ocen pracowników referatu, nadzór nad prowadzeniem spraw związanych z okresową oceną pracowników Urzędu.
26) Współpraca z pozostałymi referatami w zakresie pozyskiwania środków unijnych i innych pozabudżetowych na realizację zadań Gminy.
27) Współdziałanie z radcą prawnym w zakresie sprawowania obsługi prawnej Urzędu.
28) Współdziałanie z ABI/ Inspektorem Ochrony Danych Osobowych oraz przechowywanie dokumentacji z zakresu ochrony danych osobowych.
29) Wykonywanie zadań Koordynatora do spraw kontroli zarządczej.
30) Wykonywanie zadań Przewodniczącego Zespołu do spraw Oceny Ryzyka.
31) Wykonywanie zadań Koordynatora CAF.
32) Zabezpieczenie bieżącego funkcjonowania Urzędu, w tym sprawowanie nadzoru nad budynkiem Urzędu.
33) Prowadzenie książki kontroli Urzędu.
34) Nadzór nad wywieszaniem flag przy Urzędzie oraz pomnikach pamięci znajdujących się na terenie gminy, zgodnie z obowiązującym wykazem świąt państwowych.
35) Zapewnienie warunków do wykonywania przez Wójta funkcji reprezentacyjnej.
36) Sporządzanie zbiorczych deklaracji na podatek od nieruchomości i środków transportowych należących do Gminy Damasławek w terminach określonych ustawowo, w tym do składania korekt deklaracji.
37) Sporządzanie i wprowadzanie do krajowej bazy raportu dotyczącego emisji gazów cieplarnianych i innych substancji do powietrza za rok poprzedni w terminie do końca lutego.
38) Prowadzenie dokumentacji ZFŚS.
39) Koordynowanie i monitorowanie zadań realizowanych w punkcie potwierdzającym profil zaufany elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP).
40) Rozpatrywanie wniosków o udostępnianie nagrania z monitoringu wizyjnego znajdującego się na terenie miejscowości Damasławek.
41) Opracowywanie harmonogramu realizacji wydatków na stanowisku pracy.
42) Wykonywanie  innych czynności zleconych przez Wójta.

II. OBOWIĄZKI:
1) Przestrzeganie postanowień Regulaminu Organizacyjnego, Regulaminu Pracy Urzędu Gminy Damasławek oraz Kodeksu Etyki Pracownika Samorządowego.
2) Zachowanie tajemnicy państwowej i służbowej w zakresie przez prawo przewidzianym.
3) Przestrzeganie i stosowanie przepisów ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z  2018 r., poz. 1000).
4) Przestrzeganie ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks Postępowania Administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 ze zm.).
5) Przestrzeganie i stosowanie przepisów instrukcji kancelaryjnej dla urzędów Gmin.
6) Przestrzeganie ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks Pracy /t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 917 ze zm./.
7) Zamieszczanie w BIP za pośrednictwem informatyka informacji, aktów prawa miejscowego i innych dokumentów, których obowiązek publikacji wynika z przepisów szczególnych.
8) Zamieszczanie informacji na stronie internetowej Gminy Damasławek  za pośrednictwem informatyka.
9) Przestrzeganie przepisów ustaw związanych z powierzonym zakresem obowiązków.
10) Przestrzeganie przepisów bhp i ppoż. w Urzędzie.

5. Wymagane dokumenty:
1) Oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego i skazany za umyślne przestępstwo skarbowe, 
2) Oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz że korzysta z pełni praw publicznych,
3) Oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na stanowisku Sekretarza Gminy Damasławek,
4)  Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru,
5)  Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe,
6)  Kopie dokumentów potwierdzających przebieg zatrudnienia,
7)  List motywacyjny oraz informacje, o których mowa w art. 221 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 917 ze zm.), tj. imię (imiona) i nazwisko, imiona rodziców, datę urodzenia, miejsce zamieszkania (adres do korespondencji), wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia.
8) Kserokopie dokumentów złożonych w ofercie muszą być poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem (zapis: „poświadczam zgodność kserokopii z oryginałem”, data oraz podpis)
9) Prosimy o zamieszczenie dodatkowej klauzuli o treści:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez Urząd Gminy Damasławek z siedzibą w Damasławku w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego na stanowisko Sekretarza Gminy Damasławek”, a także następującego oświadczenia dotyczącego ochrony danych osobowych o treści :

Oświadczenie dotyczące ochrony danych osobowych

Oświadczam, iż zostałem poinformowany o tym że:

1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Gmina Damasławek, ul. Rynek 8, 62-110 Damasławek, jako pracodawca, za którego czynności z zakresu prawa pracy dokonuje Wójt Gminy Damasławek.
2. Kontakt z inspektorem ochrony danych Panią Moniką Matela jest możliwy pod adresem e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
3. Dane osobowe kandydatów będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego na Sekretarza Gminy Damasławek na podstawie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
4. Odbiorcą Państwa danych może być podmiot działający na zlecenie administratora danych, tj. podmiot świadczący usługi IT w zakresie serwisowania i usuwania awarii.;
5. Dane zgromadzone w procesach rekrutacyjnych będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż do 31.12.2018 r.
6. osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania lub usunięcia. Wniesienie żądania usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w procesie rekrutacji prowadzonym przez Urząd Gminy Damasławek. Ponadto przysługuje jej prawo do żądania ograniczenia przetwarzania w przypadkach określonych w art. 18 RODO.
7. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych na niezgodne z prawem przetwarzanie jej danych osobowych. Jeśli w przyszłości powołany zostanie inny organ nadzorczy, ten organ będzie właściwy do rozpatrzenia skargi, z tym że prawo wniesienia skargi dotyczy wyłącznie zgodności z prawem przetwarzania danych osobowych, nie dotyczy zaś przebiegu procesu rekrutacji.
8. Podanie danych zawartych w dokumentach rekrutacyjnych nie jest obowiązkowe, jednak jest warunkiem umożliwiającym ubieganie się o przyjęcie kandydata do pracy w Urzędzie Gminy Damasławek.

6. Informacja o warunkach pracy:

1) 1 etat,
2) Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę na czas określony – zastępstwo w związku z usprawiedliwioną nieobecnością pracownika samorządowego.
3) Praca jednozmianowa w poniedziałek od 8.30 do 16.30, od wtorku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30.

7. Miejsce i termin składania dokumentów:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Urzędu Gminy Damasławek (sekretariat pok. nr 2) lub przesłać pocztą na adres:
Urząd Gminy Damasławek
ul. Rynek 8
62-110 Damasławek
z dopiskiem „Oferta pracy na stanowisko Sekretarza Gminy Damasławek” w nieprzekraczalnym terminie do dnia 16.07.2018 r. do godziny 16:30.
Urząd Gminy Damasławek jest czynny w poniedziałek od 8:30 do 16:30, od wtorku do piątku od 7:30 do 15.30.

Dokumenty, które wpłyną do Urzędu po upływie wyżej określonego terminu nie będą rozpatrywane (decyduje data wpływu do Urzędu Gminy, nie data stempla pocztowego).

Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr tel. (67) 26 13 627 w godz. od 8.30 do 16.30 w poniedziałki oraz od 7:30 do 15:30 od wtorku do piątku.

WÓJT GMINY DAMASŁAWEK

/-/ mgr Jacek Matysiak

Komentarze   

-8 #15 RE: Wójt Damasławka poszukuje sekretarzazez 2018-07-07 01:23
Wszyscy nie docenieni urzędnicy do startu. Taka szansa może się nie powtórzyć :lol:No gwiazdy i gwiazdeczki ruszcie pupy i do boju
Cytować
+12 #14 RE: Wójt Damasławka poszukuje sekretarzazez 2018-07-06 01:57
Cytuję Ja:
A co z obecna panią sekretarz?

Podtrzymuje tendencje demograficzne
Cytować
+6 #13 RE: Wójt Damasławka poszukuje sekretarzagrabie 2018-07-05 21:56
Cytuję zez:
Cytuję Mila:
Nie zadowoleni z kasyzwolnic sie. Wszedzie talkich fachowcow z urzedu przyjma z otwartymi.rekoma. alevco wymagac od przecietnego.pracownika jakkanfydat nie ma jaj i nie üptrafi sie zwolnic. Tylko chodzi i pyza sie o.kade dla siebie a nie swoich kolegow

O co chodzi? Piszący ma kłopoty z wyborem liter :lol:W Urzędzie pracują dobrzy fachowcy i gdyby chcieli zmienić pracę mogliby to zrobić bez problemu. Niskie wynagrodzenia? A kto jest zadowolony z wynagrodzenia. Załatwianie dla siebie? A które grabie grabią od siebie?

To niech zmieniają jak tak grabią. Zobaczymy kto tych grabiacych przyjmie. Na pewno nikt z prywatnych przedsiębiorców ;-)
Cytować
+8 #12 Wybór wojtaJa 2018-07-05 15:50
A co z obecna panią sekretarz?
Cytować
+12 #11 RE: Wójt Damasławka poszukuje sekretarzazez 2018-07-04 08:18
Cytuję Mila:
Nie zadowoleni z kasyzwolnic sie. Wszedzie talkich fachowcow z urzedu przyjma z otwartymi.rekoma. alevco wymagac od przecietnego.pracownika jakkanfydat nie ma jaj i nie üptrafi sie zwolnic. Tylko chodzi i pyza sie o.kade dla siebie a nie swoich kolegow

O co chodzi? Piszący ma kłopoty z wyborem liter :lol:W Urzędzie pracują dobrzy fachowcy i gdyby chcieli zmienić pracę mogliby to zrobić bez problemu. Niskie wynagrodzenia? A kto jest zadowolony z wynagrodzenia. Załatwianie dla siebie? A które grabie grabią od siebie?
Cytować
+1 #10 RE: Wójt Damasławka poszukuje sekretarzaMila 2018-07-04 00:59
Nie zadowoleni z kasyzwolnic sie. Wszedzie talkich fachowcow z urzedu przyjma z otwartymi.rekom a. alevco wymagac od przecietnego.pr acownika jakkanfydat nie ma jaj i nie üptrafi sie zwolnic. Tylko chodzi i pyza sie o.kade dla siebie a nie swoich kolegow
Cytować
+7 #9 RE: Wójt Damasławka poszukuje sekretarzabezrobotny 2018-07-02 16:50
Określone wymagania i obowiązki związane ze stanowiskiem sekretarza na pewno nawymyślał poprzednik :lol:;-)
Cytować
+13 #8 RE: Wójt Damasławka poszukuje sekretarzazez 2018-07-02 16:48
Cytuję xyz:
Cytuję Mil:
Cytuję Chętny:
Jaka kasa? Bo z tego co wiem to w Damasławku Wójt marnie płaci.

To dlaczego tylu chetnych do pracy w urzedzie? Przeciez tyle wszedzie dobrze platnej pracy a nikt sie nie zwolnil

W Damasławku? Przecież to obok Wapna największa dziura w powiecie.

Oj tam, oj tam :lol:
Cytować
-1 #7 RE: Wójt Damasławka poszukuje sekretarzaxyz 2018-07-02 15:02
Cytuję Mil:
Cytuję Chętny:
Jaka kasa? Bo z tego co wiem to w Damasławku Wójt marnie płaci.

To dlaczego tylu chetnych do pracy w urzedzie? Przeciez tyle wszedzie dobrze platnej pracy a nikt sie nie zwolnil

W Damasławku? Przecież to obok Wapna największa dziura w powiecie.
Cytować
+10 #6 RE: Wójt Damasławka poszukuje sekretarzaMil 2018-07-02 00:14
Cytuję Chętny:
Jaka kasa? Bo z tego co wiem to w Damasławku Wójt marnie płaci.

To dlaczego tylu chetnych do pracy w urzedzie? Przeciez tyle wszedzie dobrze platnej pracy a nikt sie nie zwolnil
Cytować
+1 #5 KasaChętny 2018-07-01 02:16
Jaka kasa? Bo z tego co wiem to w Damasławku Wójt marnie płaci.
Cytować
+10 #4 MileniumAbsolwent 2018-06-30 23:15
Cytuję zez:
Cytuję Sam Rząd:
Wymagania jak na Tytaniku :DNiech sam to wójt weźmie jako dodatek do pensji i działa... Pan Bóg jest w trzech osobach i daje radę. Wójcie do dzieła, kasa się przyda, a pożytek tez będzie, bo nikt obcy w papiery nie bedzie zaglądał. Ale może jakiś krewniak kończy Milenium to też pomoze pociągnąć interes jako figurant. Hura! Niech żyje samo rząd :lol:

Czy wójt zatrudnił jakiegoś krewniaka?
Skąd tyle niechęci do absolwentów Milenium?


Bo to pseudo szkoła jest, tylko płać a dyplom masz. Taki mały rodzinny interesik - założyciel, jego syn i synowa.
Cytować
+4 #3 RE: Wójt Damasławka poszukuje sekretarzazez 2018-06-29 13:04
Cytuję Sam Rząd:
Wymagania jak na Tytaniku :DNiech sam to wójt weźmie jako dodatek do pensji i działa... Pan Bóg jest w trzech osobach i daje radę. Wójcie do dzieła, kasa się przyda, a pożytek tez będzie, bo nikt obcy w papiery nie bedzie zaglądał. Ale może jakiś krewniak kończy Milenium to też pomoze pociągnąć interes jako figurant. Hura! Niech żyje samo rząd :lol:

Czy wójt zatrudnił jakiegoś krewniaka?
Skąd tyle niechęci do absolwentów Milenium?
Cytować
+1 #2 RE: Wójt Damasławka poszukuje sekretarzaMikoła 2018-06-29 12:14
"Nadzór nad wywieszaniem flag przy Urzędzie oraz pomnikach pamięci znajdujących się na terenie gminy, zgodnie z obowiązującym wykazem świąt państwowych." To poważna sprawa. Za takie coś to poważny dodatek do pensji sie należy ;-)
Cytować
+6 #1 RE: Wójt Damasławka poszukuje sekretarzaSam Rząd 2018-06-29 12:10
Wymagania jak na Tytaniku :DNiech sam to wójt weźmie jako dodatek do pensji i działa... Pan Bóg jest w trzech osobach i daje radę. Wójcie do dzieła, kasa się przyda, a pożytek tez będzie, bo nikt obcy w papiery nie bedzie zaglądał. Ale może jakiś krewniak kończy Milenium to też pomoze pociągnąć interes jako figurant. Hura! Niech żyje samo rząd :lol:
Cytować

Portal WRC

  • Portal WRC powstał w 2009 roku
  • Odwiedza nas 74 tys. Internautów miesięcznie, generując 900 tys. odsłon
  • Mamy najwięcej fanów spośród wągrowieckich redakcji
  • Zobacz nasz profil na:

Reklama

  • Niezależny Portal Powiatu Wągrowieckiego
  • Nr 1 w Powiecie Wągrowieckim
  • W naszej ofercie znajdziesz, bannery, materiały sponsorowane, filmy reklamowe oraz reportaże wideo.
  • Całą dobę sprawdzamy skrzynkę: [email protected]

ZAPYTAJ O OFERTĘ