• Opublikowano:
  • Wyświetlono: 3632

Radni utworzyli Żłobek Miejski, teraz burmistrz szuka dyrektora

Podczas III sesji Rady Miejskiej w Wągrowcu, która odbyła się 13 grudnia, radni przyjęli uchwałę w sprawie utworzenia Żłobka Miejskiego nr 1 oraz nadania mu statusu. Dzięki temu Urząd Miejski mógł ogłosić 14 grudnia nabór na dyrektora tej placówki.

Prace budowlane przy ulicy Stanisława Mikołajczyka 25 dobiegają powoli końca i w związku z tym można było powołać nową placówkę do życia. Swoją działalność statusową żłobek rozpocznie 1 lutego 2019 roku. Do tego czasu wybrany zostanie dyrektor placówki, który m.in. zadba o zatrudnienie odpowiedniej kadry oraz utworzenie regulaminu naboru dzieci do objęcia opieką żłobkową.

Kandydaci chcący ubiegać się na to stanowisko powinni komplet dokumentów aplikacyjnych złożyć lub przesłać w zamkniętych kopertach z dopiskiem: "Nabór - Dyrektor Żłobka Miejskiego w Wągrowcu"  w terminie do 24 grudnia 2018 r. do godz. 12:00 w Urzędzie  Miejskim w Wągrowcu - II piętro, pokój  202 (sekretariat).

Szczegóły naboru na dyrektora żłobka.

1. WYMAGANIA NIEZBĘDNE:

1) obywatelstwo polskie,

2) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

3) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu  za przestępstwo umyślne albo na tle seksualnym z dostępem ograniczonym,

4) kandydat nie jest i nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie została jemu zawieszona lub ograniczona,

5) kandydat wypełnia obowiązek alimentacyjny, w przypadku gdy taki obowiązek został nałożony na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd,

6) nieposzlakowana opinia,

7) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na aplikowane stanowisko,

8) wykształcenie wyższe i co najmniej 3 lata doświadczenia w pracy z dziećmi albo,

9) wykształcenie średnie lub średnie branżowe i co najmniej 5 lat doświadczenia w pracy z dziećmi,

10) dobra znajomość obsługi komputera, w tym obsługa MS Office - w szczególności Word, Excel,

11) umiejętności komunikacyjne i negocjacyjne,

12) dyspozycyjność,

13) odporność na stres,

14) znajomość ustaw i przepisów wykonawczych w zakresie załatwianych spraw, a w szczególności:

- ustawy o samorządzie gminnym,

- ustawy o pracownikach samorządowych,

- ustawy Kodeks pracy,

- rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE  (ogólne rozporządzenie o ochronie danych),

- ustaw o ochronie danych osobowych,

- ustawy o opiece nad dziećmi do lat 3,

- ustawy Prawo budowlane.

 2. WYMAGANIA DODATKOWE:

1) umiejętność planowania i sprawnej organizacji pracy,

2) obowiązkowość, systematyczność, odpowiedzialność,

3) umiejętność planowania i sprawnej organizacji pracy,

4) umiejętność pracy w zespole.

 3. GŁÓWNE OBOWIĄZKI:

1) zapewnienie dziecku opieki w warunkach bytowych zbliżonych do warunków domowych,

2) zagwarantowanie dziecku właściwej opieki pielęgnacyjnej oraz edukacyjnej, przez prowadzenie zajęć zabawowych z elementami edukacji, z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb dziecka,

3) prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych i edukacyjnych, uwzględniających rozwój psychomotoryczny dziecka, właściwy do wieku dziecka,

4) zapewnienie wyżywienia zgodnie z wymaganiami dla danej grupy wiekowej wynikającymi z aktualnych norm żywienia dla populacji polskiej, opracowanych przez Instytut Żywności i Żywienia im. prof. dra med. Aleksandra Szczygła w Warszawie,

5) zapewnienie i przestrzeganie wymagań lokalowych i sanitarnych, określonymi obowiązującymi przepisami,

6) organizowanie i zapewnienie realizacji zadań związanych z obsługą administracyjną, finansową oraz organizacyjną Żłobka Miejskiego w Wągrowcu w zakresie: 

a) obsługi kadrowo - płacowej oraz sprawozdawczości,

b) rachunkowości i księgowości oraz sprawozdawczości finansowej, budżetowej i oświatowej,

c) udzielania zamówień publicznych,

d) sporządzania projektu planu finansowego Żłobka Miejskiego w Wągrowcu, jego bieżący monitoring oraz aktualizacja,

e) planowania i prowadzenia zakładowych funduszu świadczeń socjalnych,

f) utrzymania obiektu budowlanego Żłobka Miejskiego w Wągrowcu, prowadzenie książki obiektu, zlecania wymaganych przeglądów obiektu, prowadzenia remontów i inwestycji, prowadzenia spraw związanych z bezpieczeństwem pożarowym obiektu,

g) ustalenie i realizacja regulaminu organizacyjnego Żłobka Miejskiego w Wągrowcu.

4. WARUNKI PRACY:

1) wymiar czasu pracy - pełen etat,

2) podstawowy system czasu pracy,

3) miejsce pracy - budynek Żłobka Miejskiego w Wągrowcu,

4) stanowisko bezpośrednio podległe Burmistrzowi Miasta Wągrowca,

5) obsługa monitora ekranowego co najmniej 4 godziny dziennie.

5. INFORMUJE SIĘ, że w miesiącu listopadzie 2018 r. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miejskim w Wągrowcu, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosił co najmniej 6%.

6. WYMAGANE DOKUMENTY:

1) wypełniony kwestionariusz osobowy kandydata do pracy oraz załączone oświadczenia  do pobrania w Urzędzie Miejskim w Wągrowcu - pok. nr 101,

2) podpisany własnoręcznie list motywacyjny,

3) kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i wymagane kwalifikacje,

4) kopie dokumentów: świadectw pracy dokumentujących staż pracy (lub zaświadczenie o zatrudnieniu w przypadku kontynuacji zatrudnienia), zaświadczenie o odbyciu stażu lub przygotowania zawodowego, ukończonych kursach, szkoleniach, innych posiadanych uprawnieniach.

7. TERMINY:

Komplet dokumentów aplikacyjnych należy składać lub przesłać w zamkniętych kopertach z dopiskiem: "Nabór - Dyrektor Żłobka Miejskiego w Wągrowcu" (na kopercie należy podać: imię i nazwisko, adres do korespondencji i nr telefonu kontaktowego) w terminie do dnia 24 grudnia 2018 r. do godz. 12 00 w Urzędzie  Miejskim w Wągrowcu - II piętro, pokój  202 (sekretariat), 62-100 Wągrowiec ul. Kościuszki 15a.

Dokumenty aplikacyjne kandydatów, które wpłyną do Urzędu Miejskiego po upływie terminu nie będą rozpatrzone.

8. DODATKOWE INFORMACJE

Kandydaci spełniający wymagania niezbędne określone w pkt. 1 ogłoszenia zostaną powiadomieni drogą mailową o terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego obejmującego test merytoryczny i rozmowę kwalifikacyjną oraz ewentualnie zadania praktyczne, w tym z wykorzystaniem komputera. Kandydaci podczas postępowania konkursowego mogą posiadać i korzystać z wydrukowanych tekstów aktów prawnych bez komentarza w wersji wyłącznie papierowej oraz kalkulatora. Nie jest dopuszczalne korzystanie z urządzeń telekomunikacyjnych oraz informatycznych.

Planowany termin zatrudnienia - 1 stycznia 2019 r. (dopuszcza się możliwość przesunięcia terminu ze względu na sytuację wybranego kandydata). Z kandydatem wyłonionym w wyniku postępowania konkursowego zostanie zawarta umowa o pracę na zasadach przewidzianych w art. 16 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1260 ze zmianami).

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L119 z dnia 4.05.2016 r.) informuje się, że:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Miejski  w Wągrowcu, ul. Kościuszki 15a,

2) inspektorem ochrony danych osobowych w Urzędzie Miejskim w Wągrowcu jest Pan Marek Sturma tel. 67 26-21-126 lub 603-203-366,

3) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu przeprowadzenia procedury naboru na stanowisko Dyrektora Żłobka Miejskiego w Wągrowcu,

4) dane osobowe niewybranych kandydatów będą przechowywane przez okres 10 dni - licząc od dnia następnego po dniu ogłoszenia o wyniku naboru,

5) posiada Pani/Pan prawo do wycofania w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych, ze skutkiem wykluczenia oferty z dalszej procedury naboru na stanowisko Dyrektora Żłobka Miejskiego w Wągrowcu albo nie zawarcia umowy o pracę,

6) posiada Pani/Pan prawo do sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,

7) posiada Pani/Pan prawo do przenoszenia swoich danych osobowych,

8) posiada Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych,

9) podanie przez Panią/Pana swoich danych osobowych jest wymogiem ustawowym, a brak lub podanie niepełnych danych będzie podstawą do odrzucenia oferty,

10) Urząd Miejski w Wągrowcu nie przewiduje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w innym celu, niż określony w pkt. 3.

Do pobrania: kwestionariusz osobowy i oświadczenia

Wągrowiec, dnia 14 grudnia 2018 r.

Burmistrz Miasta

/-/ Jarosław Berendt

 

Komentarze   

0 #14 RE: Radni utworzyli Żłobek Miejski, teraz burmistrz szuka dyrektora... 2018-12-18 15:42
W "miesiącu wrześniu"? Panie Burmistrzu...WS TYD!
Cytować
+7 #13 RE: Radni utworzyli Żłobek Miejski, teraz burmistrz szuka dyrektoraczytający 2018-12-17 11:07
Nowy budynek samorządowy będzie - będzie okazja do nastawiania kolejnych stojaczków na rowery. Bo na mieście ich nastawiano pełno przez ostatnie cztery lata, a jakoś nie widać na codzień tłumów z nich korzystających. Jaki jest sens istnienia w tym mieście stanowisk zajmujących się takimi rzeczami?
Cytować
+20 #12 RE: Radni utworzyli Żłobek Miejski, teraz burmistrz szuka dyrektorakicikicikici 2018-12-17 08:56
Cytuję Podziw:
Już podziwiam odważna osobę, która zdecyduje się na kontakt z "madkami" :D


Bo to musi być baba doświadczona, matka dorosłych dzieci, nieugięta nauczycielka, do tego z psychologicznym podejściem, ktora na odległość wyczuwa manipulujących rodziców
Cytować
+13 #11 RE: Radni utworzyli Żłobek Miejski, teraz burmistrz szuka dyrektorazwykły pionek 2018-12-17 08:35
Cytuję Leokadia:
Ciekawe dlaczego nie ma wymogu wykształcenia o kierunku zarządzanie oświatą? To w końcu nowa placówka, szykowana od podstaw - wskazane byłoby mieć jakieś pojęcie o kierowaniu taką instytucją. Technolog drewna czy mgr inż. mechanizacji rolnictwa chyba średnio by się nadawali...


Ale dlaczego by się nie nadawali? Spełniać zachcianki mamusi czy tatusia nie mających zielonego pojęcia o wychowaniu czy opiece przecież każdy może. Trochę lepiej trochę gorzej ale to potrafi nawet ślusarz prawda? A przecież chodzi tylko o to, bo dzisiejsza praca w oświacie nie ma nic wspólnego z jakąkolwiek pedagogiką. Kasa, kasa, kasa i jej brak
Cytować
+18 #10 RE: Radni utworzyli Żłobek Miejski, teraz burmistrz szuka dyrektorakandydat 2018-12-17 08:13
Cytuję nowy:
Ciekawy zapis w ogłoszeniu o naborze, pierwszy raz widzę coś takiego:"(dopuszcza się możliwość przesunięcia terminu ze względu na sytuację wybranego kandydata)." Czy "kandydat jest już wybrany ?


Jest na urlopie, załatwia formalności
Cytować
+11 #9 RE: Radni utworzyli Żłobek Miejski, teraz burmistrz szuka dyrektorarealia 2018-12-17 08:12
Cytuję Leokadia:
Ciekawe dlaczego nie ma wymogu wykształcenia o kierunku zarządzanie oświatą? To w końcu nowa placówka, szykowana od podstaw - wskazane byłoby mieć jakieś pojęcie o kierowaniu taką instytucją. Technolog drewna czy mgr inż. mechanizacji rolnictwa chyba średnio by się nadawali...

Cytuję Bareja.:
Nie spełniam żadnego wymogu, ale jak by się nikt nie zgłosił.....


Już niedługo również nauczycielem będą osoby tzw.z ulicy" bez wykształcenia tylko po kursiku, bo za takie pieniądze nikt nie będzie chciał pracować i wykonywać absurdalne wymagania władz i rodziców. W większych miastach juz tak jest.
Cytować
+13 #8 RE: Radni utworzyli Żłobek Miejski, teraz burmistrz szuka dyrektoraBareja. 2018-12-17 00:44
Nie spełniam żadnego wymogu, ale jak by się nikt nie zgłosił.....
Cytować
-1 #7 MożeSiostra Izobara 2018-12-16 21:30
Może dyrektorem będzie ktoś z Kcyńskiej? Albo ze Skoków?
Cytować
+17 #6 RE: Radni utworzyli Żłobek Miejski, teraz burmistrz szuka dyrektoraPodziw 2018-12-16 18:47
Już podziwiam odważna osobę, która zdecyduje się na kontakt z "madkami" :D
Cytować
+12 #5 RE: Radni utworzyli Żłobek Miejski, teraz burmistrz szuka dyrektoraolu6 2018-12-16 14:52
Leokadia - kiedyś ministrem spraw wewnetrznych była katechetka a MON lekarz Skoro tak można to tu tym bardziej Pozatym to tacy ludzie muszą mieć póżniej po 10 doradców bo sami nic nie wiedzą
Cytować
+6 #4 Jeszcze jedno pytanieLeokadia 2018-12-16 11:34
Ciekawe dlaczego nie ma wymogu wykształcenia o kierunku zarządzanie oświatą? To w końcu nowa placówka, szykowana od podstaw - wskazane byłoby mieć jakieś pojęcie o kierowaniu taką instytucją. Technolog drewna czy mgr inż. mechanizacji rolnictwa chyba średnio by się nadawali...
Cytować
+16 #3 Dnowy 2018-12-16 09:48
Ciekawy zapis w ogłoszeniu o naborze, pierwszy raz widzę coś takiego:"(dopus zcza się możliwość przesunięcia terminu ze względu na sytuację wybranego kandydata)." Czy "kandydat jest już wybrany ?
Cytować
+18 #2 :Pwwer 2018-12-16 08:15
I oczywiscie Dyrektor musi mieć wszystkie szczepienia....
Cytować
+15 #1 ciekaweturew 2018-12-15 22:35
Znajomość tylu ustaw i rozporządzeń pachnie trochę ustawką.Sory jeśli się mylę .
Cytować

Portal WRC

  • Portal WRC powstał w 2009 roku
  • Odwiedza nas 74 tys. Internautów miesięcznie, generując 900 tys. odsłon
  • Mamy najwięcej fanów spośród wągrowieckich redakcji
  • Zobacz nasz profil na:

Reklama

  • Niezależny Portal Powiatu Wągrowieckiego
  • Nr 1 w Powiecie Wągrowieckim
  • W naszej ofercie znajdziesz, bannery, materiały sponsorowane, filmy reklamowe oraz reportaże wideo.
  • Całą dobę sprawdzamy skrzynkę: [email protected]

ZAPYTAJ O OFERTĘ