• Opublikowano:
  • Wyświetlono: 2952

Konkurs na Dyrektora Żłobka Miejskiego w Wągrowcu

Kolejny konkurs na stanowisko urzędnicze Dyrektor Żłobka Miejskiego w Wągrowcu. Poprzedni nie został rozstrzygnięty.

Dzisiaj burmistrz Wągrowca Jarosław Berendt ogłosił kolejny raz konkurs, który ma wyłonić osobę na stanowisko Dyrektora Żłobka Miejskiego. To już drugi konkurs na to stanowisko.

- Informuję, że w wyniku przeprowadzenia i zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko nie została wybrana żadna osoba — poinformował Jarosław Berendt, burmistrz Wągrowca.

Tym razem dokumenty można składać w terminie do dnia 14 stycznia 2019 r. do godz. 14:00 w Urzędzie Miejskim w Wągrowcu — II piętro, pokój 202 (sekretariat), 62-100 Wągrowiec ul. Kościuszki 15a.

Planowany termin zatrudnienia - 1.02.2019 r.

1. WYMAGANIA NIEZBĘDNE:

1) obywatelstwo polskie,
2) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
3) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne albo na tle seksualnym z dostępem ograniczonym,
4) kandydat nie jest i nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie została jemu zawieszona lub ograniczona,
5) kandydat wypełnia obowiązek alimentacyjny, w przypadku gdy taki obowiązek został nałożony na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd,
6) nieposzlakowana opinia,
7) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na aplikowane stanowisko,
8) wykształcenie wyższe i co najmniej 3 lata doświadczenia w pracy z dziećmi albo,
9) wykształcenie średnie lub średnie branżowe i co najmniej 5 lat doświadczenia w pracy z dziećmi,
10) dobra znajomość obsługi komputera, w tym obsługa MS Office - w szczególności Word, Excel,
11) umiejętności komunikacyjne i negocjacyjne,
12) dyspozycyjność,
13) odporność na stres,
14) znajomość ustaw i przepisów wykonawczych w zakresie załatwianych spraw, a w szczególności:
- ustawy o samorządzie gminnym,
- ustawy o pracownikach samorządowych,
- ustawy Kodeks pracy,
- rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych),
- ustaw o ochronie danych osobowych,
- ustawy o opiece nad dziećmi do lat 3,
- ustawy Prawo budowlane.

2. WYMAGANIA DODATKOWE:
1) umiejętność planowania i sprawnej organizacji pracy,
2) obowiązkowość, systematyczność, odpowiedzialność,
3) umiejętność planowania i sprawnej organizacji pracy,
4) umiejętność pracy w zespole.

3. GŁÓWNE OBOWIĄZKI:
1) zapewnienie dziecku opieki w warunkach bytowych zbliżonych do warunków domowych,
2) zagwarantowanie dziecku właściwej opieki pielęgnacyjnej oraz edukacyjnej, przez prowadzenie zajęć zabawowych z elementami edukacji, z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb dziecka,
3) prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych i edukacyjnych, uwzględniających rozwój psychomotoryczny dziecka, właściwy do wieku dziecka,
4) zapewnienie wyżywienia zgodnie z wymaganiami dla danej grupy wiekowej wynikającymi z aktualnych norm żywienia dla populacji polskiej, opracowanych przez Instytut Żywności i Żywienia im. prof. dra med. Aleksandra Szczygła w Warszawie,
5) zapewnienie i przestrzeganie wymagań lokalowych i sanitarnych, określonymi obowiązującymi przepisami,
6) organizowanie i zapewnienie realizacji zadań związanych z obsługą administracyjną, finansową oraz organizacyjną Żłobka Miejskiego w Wągrowcu w zakresie:
a) obsługi kadrowo - płacowej oraz sprawozdawczości,
b) rachunkowości i księgowości oraz sprawozdawczości finansowej, budżetowej i oświatowej,
c) udzielania zamówień publicznych,
d) sporządzania projektu planu finansowego Żłobka Miejskiego w Wągrowcu, jego bieżący monitoring oraz aktualizacja,
e) planowania i prowadzenia zakładowych funduszu świadczeń socjalnych,
f) utrzymania obiektu budowlanego Żłobka Miejskiego w Wągrowcu, prowadzenie książki obiektu, zlecania wymaganych przeglądów obiektu, prowadzenia remontów i inwestycji, prowadzenia spraw związanych z bezpieczeństwem pożarowym obiektu,
g) ustalenie i realizacja regulaminu organizacyjnego Żłobka Miejskiego w Wągrowcu.

4. WARUNKI PRACY:
1) wymiar czasu pracy - pełen etat,
2) podstawowy system czasu pracy,
3) miejsce pracy - budynek Żłobka Miejskiego w Wągrowcu,
4) stanowisko bezpośrednio podległe Burmistrzowi Miasta Wągrowca,
5) obsługa monitora ekranowego co najmniej 4 godziny dziennie.

5. INFORMUJE SIĘ, że w miesiącu grudniu 2018 r. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miejskim w Wągrowcu, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosił co najmniej 6%.

6. WYMAGANE DOKUMENTY:
1) wypełniony kwestionariusz osobowy kandydata do pracy oraz załączone oświadczenia do pobrania pod artykułem oraz w Urzędzie Miejskim w Wągrowcu - pok. nr 101,
2) podpisany własnoręcznie list motywacyjny,
3) kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i wymagane kwalifikacje,
4) kopie dokumentów: świadectw pracy dokumentujących staż pracy (lub zaświadczenie o zatrudnieniu w przypadku kontynuacji zatrudnienia), zaświadczenie o odbyciu stażu lub przygotowania zawodowego, ukończonych kursach, szkoleniach, innych posiadanych uprawnieniach.

7. TERMINY:
Komplet dokumentów aplikacyjnych należy składać lub przesłać w zamkniętych kopertach z dopiskiem: "Nabór - Dyrektor Żłobka Miejskiego w Wągrowcu" (na kopercie należy podać: imię i nazwisko, adres do korespondencji i nr telefonu kontaktowego) w terminie do dnia 14 stycznia 2019 r. do godz. 14 00 w Urzędzie Miejskim w Wągrowcu - II piętro, pokój 202 (sekretariat), 62-100 Wągrowiec ul. Kościuszki 15a.

Dokumenty aplikacyjne kandydatów, które wpłyną do Urzędu Miejskiego po upływie terminu nie będą rozpatrzone.

8. DODATKOWE INFORMACJE
Kandydaci spełniający wymagania niezbędne określone w pkt. 1 ogłoszenia zostaną powiadomieni drogą mailową o terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego obejmującego test merytoryczny i rozmowę kwalifikacyjną oraz ewentualnie zadania praktyczne, w tym z wykorzystaniem komputera. Kandydaci podczas postępowania konkursowego mogą posiadać i korzystać z wydrukowanych tekstów aktów prawnych bez komentarza w wersji wyłącznie papierowej oraz kalkulatora. Nie jest dopuszczalne korzystanie z urządzeń telekomunikacyjnych oraz informatycznych.

Planowany termin zatrudnienia - 1 lutego 2019 r. (dopuszcza się możliwość przesunięcia terminu ze względu na sytuację wybranego kandydata).

Z kandydatem wyłonionym w wyniku postępowania konkursowego zostanie zawarta umowa o pracę na zasadach przewidzianych w art. 16 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1260 ze zmianami).

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L119 z dnia 4.05.2016 r.) informuje się, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Miejski w Wągrowcu, ul. Kościuszki 15a,
2) inspektorem ochrony danych osobowych w Urzędzie Miejskim w Wągrowcu jest Pan Marek Sturma tel. 67 26-21-126 lub 603-203-366,
3) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu przeprowadzenia procedury naboru na stanowisko Dyrektora Żłobka Miejskiego w Wągrowcu,
4) dane osobowe niewybranych kandydatów będą przechowywane przez okres 10 dni - licząc od dnia następnego po dniu ogłoszenia o wyniku naboru,
5) posiada Pani/Pan prawo do wycofania w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych, ze skutkiem wykluczenia oferty z dalszej procedury naboru na stanowisko Dyrektora Żłobka Miejskiego w Wągrowcu albo nie zawarcia umowy o pracę,
6) posiada Pani/Pan prawo do sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
7) posiada Pani/Pan prawo do przenoszenia swoich danych osobowych,
8) posiada Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
9) podanie przez Panią/Pana swoich danych osobowych jest wymogiem ustawowym, a brak lub podanie niepełnych danych będzie podstawą do odrzucenia oferty,
10) Urząd Miejski w Wągrowcu nie przewiduje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w innym celu, niż określony w pkt. 3

Do pobrania: kwestionariusz osobowy i oświadczenia

Wągrowiec, dnia 2 stycznia 2019 r.

Burmistrz Miasta

/-/ Jarosław Berendt

 

Komentarze   

0 #14 ReŻart 2019-02-03 08:42
Wymagania niezbędne, dodatkowe oraz główne obowiązki - wszystko to ma wykonywać jedna osoba? Raczej wszyscy pracownicy, którzy będa zatrudnieni. Kto przygotowywał rekrutację na dane stanowisko, nie ma zielonego pojęcia.
Cytować
-1 #13 RE: Konkurs na Dyrektora Żłobka Miejskiego w WągrowcuWolf 2019-01-06 18:45
Cytuję admin:
Wice kolezanke wezmie,usmiechnie sie i tyle bo chyba nic wiecej z kobieta by nie zrobil...

Nie rozumiem komentarza, może jaśniej proszę
Cytować
+2 #12 RE: Konkurs na Dyrektora Żłobka Miejskiego w Wągrowcuczapka 2019-01-06 14:08
Obecnie jest taki trend jak w spółkach państwowych kandydatka na płatne stanowisko wysyła tylko swoje zdjęcia w tym obowiązkowe z plaży Po co robić komuś robote żeby przygotowywał jakieś dokumenty Prezes NBP i Azotów już to dawno wcielili w życie i wszystko funkcjonuje ok Tu można zastosować podobny skrócony nabór
Cytować
+11 #11 RE: Konkurs na Dyrektora Żłobka Miejskiego w WągrowcuPropozycja 2019-01-04 09:00
Tak sobie myślę, że najlepszymi kandydatami na to stanowisko byli by młodzi panowie których burmistrz wybral na przewodnicząceg o i zastępcę. Jeśli maja odpowiednie wykształcenie i chęc przewidzenia to idealna funkcja by nabyć doświadczenia zawodowego w pracy z ludźmi. Moim zdaniem idealna!
Cytować
+5 #10 RE: Konkurs na Dyrektora Żłobka Miejskiego w WągrowcuRena 2019-01-03 16:56
Cytuję pytanie:
Dlaczego na kopercie ma być napis, dyrektor złobka ...?Czyli kobiety nie mogą składać aplikacji?

Faktycznie, słowo dyrektor reprezentuje rodzaj męski , rodzaj żeński to dyrektorka. Więc w informacji publicznej powinno to być zaznaczone.
Cytować
+4 #9 RE: Konkurs na Dyrektora Żłobka Miejskiego w Wągrowcupytanie 2019-01-03 16:53
Dlaczego na kopercie ma być napis, dyrektor złobka ...?Czyli kobiety nie mogą składać aplikacji?
Cytować
+5 #8 leonsioadmin 2019-01-02 20:01
Wice kolezanke wezmie,usmiechn ie sie i tyle bo chyba nic wiecej z kobieta by nie zrobil...
Cytować
+10 #7 RE: Konkurs na Dyrektora Żłobka Miejskiego w Wągrowcujajcarz 2019-01-02 19:01
Były trzy kandydatki - wszystkie z małym biustem . Stąd wynik nierozstrzygnie ty
Cytować
+5 #6 RE: Konkurs na Dyrektora Żłobka Miejskiego w WągrowcuMieszkaniecc 2019-01-02 18:59
Cytuję olo:
Po wyborze vice to widze że Berent wybierze Trynkiewicza ma chłop pojecie o nominowaniu na stanowiska

Dobre! 10pkt :)
Cytować
+7 #5 RE: Konkurs na Dyrektora Żłobka Miejskiego w Wągrowcuolo 2019-01-02 17:41
Po wyborze vice to widze że Berent wybierze Trynkiewicza ma chłop pojecie o nominowaniu na stanowiska
Cytować
+2 #4 RE: Konkurs na Dyrektora Żłobka Miejskiego w Wągrowcuvxv28 2019-01-02 17:37
No to widzę, że chętni walą drzwiami i oknami ;)
Cytować
+4 #3 RE: Konkurs na Dyrektora Żłobka Miejskiego w Wągrowcuno WRC 2019-01-02 17:31
Nie została wybrana, czy nie było w kim wybierać.
Cytować
+4 #2 RE: Konkurs na Dyrektora Żłobka Miejskiego w WągrowcuRolsana 2019-01-02 16:40
A co się stało?
Cytować
+14 #1 RE: Konkurs na Dyrektora Żłobka Miejskiego w Wągrowcuhachaha 2019-01-02 15:51
Bez komentarza. Grypa zrobi niedługo większe spustoszenie
Cytować

Portal WRC

  • Portal WRC powstał w 2009 roku
  • Odwiedza nas 74 tys. Internautów miesięcznie, generując 900 tys. odsłon
  • Mamy najwięcej fanów spośród wągrowieckich redakcji
  • Zobacz nasz profil na:

Reklama

  • Niezależny Portal Powiatu Wągrowieckiego
  • Nr 1 w Powiecie Wągrowieckim
  • W naszej ofercie znajdziesz, bannery, materiały sponsorowane, filmy reklamowe oraz reportaże wideo.
  • Całą dobę sprawdzamy skrzynkę: [email protected]

ZAPYTAJ O OFERTĘ