• Opublikowano:
  • Wyświetlono: 639

Praca czeka. Urzędnik ds. gospodarki odpadami

Urząd Miejski w Wągrowcu ogłasza nabór kandydatów na stanowisko urzędnicze specjalisty ds. gospodarki odpadami.

1. WYMAGANIA NIEZBĘDNE:
      1) obywatelstwo polskie,
      2) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
      3) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
      4) nieposzlakowana opinia,
      5) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na aplikowane stanowisko,
      6) wykształcenie wyższe w kierunku ochrona środowiska, inżynieria środowiska, zarządzanie lub pokrewne,
      7) co najmniej jeden rok stażu pracy,
      8) dobra znajomość obsługi komputera, w tym obsługa MS Office - w szczególności Word, Excel,
      9) umiejętność planowania i sprawnej organizacji pracy,
    10) umiejętności komunikacyjne,
    11) dyspozycyjność,
    12) odporność na stres,
    13) znajomość ustaw i przepisów wykonawczych w zakresie załatwianych spraw:
          - ustawy z dnia 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego,
          - ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa,
          - ustawy z dnia 14.12.2012 r. o odpadach,
          - ustawy z dnia 13.09.1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,
           - ustawy z dnia 21.11.2008 r. o pracownikach samorządowych,
          - ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym,
          - rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 
2. WYMAGANIA DODATKOWE:
      1) doświadczenie zawodowe w administracji publicznej w zakresie zadań wymaganych na aplikowanym stanowisku,
      2) obowiązkowość, systematyczność, odpowiedzialność,
      3) umiejętność pracy w zespole,
      4) zdolność do szybkiego przyswajania wiedzy,
      5) wysoka kultura osobista.
 
3. GŁÓWNE OBOWIĄZKI:
     1) tworzenie i aktualizacja bazy danych właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy i powstają odpady komunalne, w oparciu o złożone deklaracje,
     2) przyjmowanie i weryfikacja danych zawartych w składanych deklaracjach o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
     3) przygotowanie niezbędnych materiałów do sporządzenia sprawozdawczości z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi.
     4) wykonywanie czynności kontrolnych w zakresie funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi,
     5) nadzór i kontrola nad przestrzeganiem przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi,
    6) prowadzenie spraw związanych z systemem gospodarowania odpadami komunalnymi,
    7) współpraca z Wydziałem Finansowym w zakresie naliczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, 
    8) przygotowywanie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dla przetargu na odbiór odpadów komunalnych,
    9) analiza sprawozdań składanych przez przedsiębiorców w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi oraz w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych,
   10) prowadzenie rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz kontrola podmiotów wpisanych do rejestru,
   11) przygotowywanie projektów uchwał powiązanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi,
   12) udział w kampaniach informacyjnych i edukacyjnych dotyczących zagadnień związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi,
  13) sporządzanie kalkulacji finansowej stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w tym weryfikacja wysokości stawek opłat,
  14) weryfikacja miesięcznych sprawozdań oraz faktur wystawianych przez przedsiębiorcę świadczącego usługę odbioru odpadów komunalnych w ramach zawartej umowy,
   15) sporządzanie okresowych analiz finansowych systemu gospodarki odpadami komunalnymi,
   16) prowadzenie postępowań wobec przedsiębiorcy wykonującego usługę odbioru i/lub zagospodarowania odpadów na podstawie umowy,
   17) sporządzanie rocznych sprawozdań z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi.
 
4. WARUNKI PRACY:
      1) wymiar czasu pracy - pełen etat,
      2) równoważny system czasu pracy,
      3) miejsce pracy - na I parterze budynku Urzędu Miejskiego w Wągrowcu,
      4) stanowisko bezpośrednio podległe Kierownikowi Wydziału Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami,
      5) obsługa monitora ekranowego co najmniej 4 godziny dziennie.

5. INFORMUJE SIĘ, że w miesiącu październiku 2020 r. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miejskim w Wągrowcu, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosił co najmniej 6%.

6. WYMAGANE DOKUMENTY:
     1) wypełniony kwestionariusz osobowy kandydata do pracy oraz załączone oświadczenia - do pobrania na TUTAJ lub w Urzędzie Miejskim)" oraz w Urzędzie Miejskim w Wągrowcu - pok. nr 101,
     2) podpisany własnoręcznie list motywacyjny, zawierający m. in. powody ubiegania się o aplikowane stanowisko, dotychczasowe doświadczenia i osiągnięcia w pracy zawodowej, aktualną sytuację zawodową, oczekiwania związane z aplikowanym stanowiskiem pracy,
      3) kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie - w przypadku kierunków pokrewnych, do dyplomu ukończenia szkoły wyższej należy dołączyć suplement,    
      4) kopie dokumentów: świadectw pracy, umów zleceń lub zaświadczeń pracodawcy/zleceniodawcy, dokumentujących wymagany roczny staż pracy (w przypadku pozostawania w zatrudnieniu/realizacji umowy zlecenia - aktualne zaświadczenie o zatrudnieniu od obecnego pracodawcy/zleceniodawcy albo umów o pracę/umów zlecenia z aktualnym pracodawcą/zleceniodawcą), zaświadczenia o odbyciu stażu lub przygotowania zawodowego.
     NIEWYMAGANE DOKUMENTY:
      1) kopie dokumentów o ukończonych kursach, szkoleniach oraz o posiadanych uprawnieniach dotyczących aplikowanego stanowiska.

7. TERMINY:

Komplet dokumentów aplikacyjnych należy składać lub przesłać w zamkniętych kopertach z dopiskiem: "Nabór - specjalista ds. gospodarki odpadami" (na kopercie należy podać: imię i nazwisko oraz adres do korespondencji) w terminie do dnia 24 listopada 2020 r. do godz. 14 00Dokumenty aplikacyjne należy przesłać listem na adres Urzędu  Miejskiego w Wągrowcu, 62-100 Wągrowiec, ul. Kościuszki 15a albo złożyć w Punkcie Bezpośredniej Obsługi Klientów (wejście C z lewej strony budynku Starostwa Powiatowego w Wągrowcu - w Punkcie należy wybrać telefoniczny numer 103, w celu przekazania informacji o potrzebie złożenia oferty).

Dokumenty aplikacyjne kandydatów, które wpłyną do Urzędu Miejskiego po upływie terminu nie będą rozpatrzone.
Odrzucone zostaną oferty, które:
        1) nie zawierają dokumentów określonych jako wymagane w pkt. 6 ppkt. 1-4,
       2) nie spełniają wymagań w zakresie posiadanego wykształcenia lub stażu pracy albo wpłyną po godz. 14 00  w dniu 24 listopada 2020 r.

8. DODATKOWE INFORMACJE

Kandydaci spełniający wymagania niezbędne określone w pkt. 1 ogłoszenia zostaną powiadomieni drogą do kontaktu wskazaną w kwestionariuszu osobowym o terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego obejmującego test merytoryczny
i rozmowę kwalifikacyjną oraz ewentualnie zadania praktyczne, w tym z wykorzystaniem komputera.

Kandydaci podczas postępowania konkursowego mogą posiadać i korzystać z wydrukowanych tekstów aktów prawnych bez komentarza w wersji wyłącznie papierowej oraz kalkulatora. Nie jest dopuszczalne korzystanie z urządzeń telekomunikacyjnych oraz informatycznych.


Planowany termin zatrudnienia - 7 grudnia 2020 r. (dopuszcza się możliwość przesunięcia terminu ze względu na sytuację wybranego kandydata).

Z kandydatem wyłonionym w wyniku postępowania konkursowego zostanie zawarta umowa o pracę na zasadach przewidzianych w art. 16 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1282).

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L119 z dnia
4.05.2016 r.) informuje się, że:

      1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Miejski  w Wągrowcu, ul. Kościuszki 15a,
    2) inspektorem ochrony danych osobowych w Urzędzie Miejskim w Wągrowcu jest Pan Marek Sturma tel. 67 26-21-126 lub 603-203-366,
     3) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu przeprowadzenia procedury naboru na stanowisko specjalisty ds. gospodarki odpadami,
      4) dane osobowe niewybranych kandydatów będą przechowywane przez okres 10 dni - licząc od dnia następnego po dniu ogłoszenia o wyniku naboru,
     5) posiada Pani/Pan prawo do wycofania w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych, ze skutkiem wykluczenia oferty z dalszej procedury naboru na stanowisko specjalisty ds. gospodarki odpadami albo nie zawarcia umowy o pracę,
      6) posiada Pani/Pan prawo do sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
      7) posiada Pani/Pan prawo do przenoszenia swoich danych osobowych,
      8) posiada Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
      9) podanie przez Panią/Pana swoich danych osobowych jest wymogiem ustawowym, a brak lub podanie niepełnych danych będzie podstawą do odrzucenia oferty,
    10) Urząd Miejski w Wągrowcu nie przewiduje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w innym celu, niż określony w pkt. 3.

 Do pobrania: kwestionariusz i oświadczenia

Burmistrz Miasta

/-/ Jarosław Berendt

Dodaj komentarz

Redakcja Portalu WRC nie odpowiada za publikowane treści w module komentarze.

Przed dodaniem wpisu zapoznaj się z REGULAMINEM!

Kod antyspamowy
Odśwież

Portal WRC

  • Portal WRC powstał w 2009 roku
  • Odwiedza nas miesięcznie 90 tys. unikalnych użytkowników
  • Mamy najwięcej fanów spośród wągrowieckich redakcji
  • Zobacz nasz profil na:

Reklama

  • Niezależny Portal Powiatu Wągrowieckiego
  • Nr 1 w Powiecie Wągrowieckim
  • W naszej ofercie znajdziesz, bannery, materiały sponsorowane, filmy reklamowe oraz reportaże wideo.
  • Całą dobę sprawdzamy skrzynkę: [email protected]

ZAPYTAJ O OFERTĘ

X

Ostrzeżenie

© 2009-2019 Portal WRC. Wszystkie prawa zastrzeżone.