• Opublikowano:
 • Wyświetlono: 1083

Praca czeka. Specjalista ds. infrastruktury techniczno-inwestycyjnej

Burmistrz Wągrowca ogłosił nabór na stanowisko urzędnicze specjalisty ds. infrastruktury techniczno-inwestycyjnej.


WYMAGANIA NIEZBĘDNE:

1) obywatelstwo polskie,
2) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
3) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
4) nieposzlakowana opinia,
5) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na aplikowane stanowisko,
6) wykształcenie wyższe profil preferowany: prawo, administracja, budownictwo, geodezja, inżynieria środowiska, transport drogowy, gospodarka przestrzenna,
7) dobra znajomość obsługi komputera, w tym obsługa MS Office - w szczególności Word, Excel,
8) umiejętność planowania i sprawnej organizacji pracy,
9) umiejętności komunikacyjne,
10) dyspozycyjność,
11) odporność na stres,
12) znajomość ustaw i przepisów wykonawczych w zakresie załatwianych spraw:
- ustawy z dnia 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego,
- ustawy z dnia 21.03.1985 r. o drogach publicznych,
- ustawy z dnia 7.07.1994 r. Prawo budowlane.
- ustawy z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
- ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych (znajomość podstawowa),
- ustawy z dnia 13.09.1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,
- ustawy z dnia 16.04.2004 r. o ochronie przyrody (w zakresie ochrony zieleni przydrożnej),
- ustawy z dnia 10.04.1997 r. Prawo energetyczne (w zakresie infrastruktury technicznej w pasach drogowych),
- ustawy z dnia 16.12.2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym,
- ustawy z dnia 6.09.2001 r. o transporcie drogowym,
- ustawy z dnia 08.03.1990 r. o samorządzie gminnym,
- ustawy z dnia 21.11.2008 r. o pracownikach samorządowych,
- rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych),
- umiejętność czytania rysunku technicznego.

WYMAGANIA DODATKOWE:

1) obowiązkowość, systematyczność, odpowiedzialność,
2) umiejętność pracy w zespole,
3) zdolność do szybkiego przyswajania wiedzy.

GŁÓWNE OBOWIĄZKI:

1) wykonywanie zadań określonych w § 27 pkt 1 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Wągrowcu,
2) przygotowywanie projektów decyzji, postanowień oraz innych pism wynikających z prowadzonego postępowania administracyjnego,
3) dopilnowanie realizacji spraw związanych z uzyskiwaniem niezbędnych uzgodnień, ocen, opinii, pozwoleń itp., wynikających z obowiązujących przepisów prawa lub z zawartych umów,
4) prowadzenie prawidłowej dokumentacji, wymaganej i zgodnej z obowiązującymi przepisami,
5) współpraca z komórkami organizacyjnymi Urzędu Miejskiego w Wągrowcu w zakresie niezbędnym do wykonania powierzonych zadań,
6) przeprowadzania analizy skutków finansowych planowanych przedsięwzięć,
7) przygotowywanie planów oraz ich zmian, wynikających z obowiązujących przepisów oraz potrzeb,
8) przygotowywanie projektów uchwał dla Rady Miejskiej w Wągrowcu, zgodnie z obowiązującą procedurą,
9) przygotowanie projektów uchwał i pism dla innych organów powoływanych w celu realizacji zadań i programów Gminy Miejskiej Wągrowiec.

WARUNKI PRACY:

1) wymiar czasu pracy - pełen etat,
2) równoważny system czasu pracy,
3) miejsce pracy - na I piętrze budynku Urzędu Miejskiego w Wągrowcu (brak windy),
4) stanowisko bezpośrednio podległe Kierownikowi Wydziału Inwestycji i Mienia Komunalnego,
5) obsługa monitora ekranowego co najmniej 4 godziny dziennie.

INFORMUJE SIĘ, że w sierpniu 2021 r. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miejskim w Wągrowcu, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wynosił mniej, niż 6%.

WYMAGANE DOKUMENTY:

1) wypełniony kwestionariusz osobowy kandydata do pracy oraz załączone oświadczenia do pobrania 📥 TUTAJ oraz w Urzędzie Miejskim w Wągrowcu - pok. nr 101,
2) podpisany własnoręcznie list motywacyjny,
3) kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i wymagane kwalifikacje.

DOKUMENTY NIEWYMAGANE:

kopie dokumentów: świadectw pracy dokumentujących staż pracy (lub zaświadczenie o zatrudnieniu w przypadku kontynuacji zatrudnienia), zaświadczenie o odbyciu stażu lub przygotowania zawodowego, ukończonych kursach, szkoleniach, innych posiadanych uprawnieniach.

TERMINY:

Komplet dokumentów aplikacyjnych należy składać lub przesłać w zamkniętych kopertach z dopiskiem: "Nabór specjalista ds. infrastruktury" (na kopercie należy podać: imię i nazwisko oraz adres do korespondencji) w terminie do dnia 23 września 2021 r. do godz. 1200.

Dokumenty aplikacyjne należy przesłać listem na adres Urzędu Miejskiego w Wągrowcu, 62-100 Wągrowiec, ul. Kościuszki 15a, albo złożyć w Urzędzie Miejskim w Wągrowcu, ul. Kościuszki 15a - II piętro, pokój 202 (sekretariat).

Dokumenty aplikacyjne kandydatów, które wpłyną do Urzędu Miejskiego po upływie terminu, nie będą rozpatrzone.

Odrzucone zostaną oferty, które:

1) nie zawierają dokumentów określonych jako wymagane w pkt. 6.1-3,
2) nie spełniają wymagań w zakresie posiadanego wykształcenia lub wymaganego okresu doświadczenia zawodowego albo wpłyną w dniu 23 września 2021 r. po godz. 12.00 i później.

DODATKOWE INFORMACJE

Kandydaci spełniający wymagania niezbędne określone w pkt. 1 ogłoszenia zostaną powiadomieni drogą do kontaktu wskazaną w kwestionariuszu osobowym o terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego obejmującego test merytoryczny i rozmowę kwalifikacyjną oraz ewentualnie zadania praktyczne, w tym z wykorzystaniem komputera.

Kandydaci podczas postępowania konkursowego mogą posiadać i korzystać z wydrukowanych tekstów aktów prawnych bez komentarza w wersji wyłącznie papierowej oraz kalkulatora. Nie jest dopuszczalne korzystanie z urządzeń telekomunikacyjnych oraz informatycznych.

Planowany termin zatrudnienia - 1 października 2021 r. (dopuszcza się możliwość przesunięcia terminu ze względu na sytuację wybranego kandydata).

Z kandydatem wyłonionym w wyniku postępowania konkursowego zostanie zawarta umowa o pracę na zasadach przewidzianych w art. 16 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1282).

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L119 z dnia 4.05.2016 r.) informuje się, że:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Miejski w Wągrowcu, ul. Kościuszki 15a,
2) inspektorem ochrony danych osobowych w Urzędzie Miejskim w Wągrowcu jest Pan Marek Sturma tel. 67 26-21-126 lub 603-203-366,
3) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu przeprowadzenia procedury naboru na stanowisko specjalisty ds. infrastruktury i techniczno-inwestycyjnych,
4) dane osobowe niewybranych kandydatów będą przechowywane przez okres 10 dni - licząc od dnia następnego po dniu ogłoszenia o wyniku naboru,
5) posiada Pani/Pan prawo do wycofania w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych, ze skutkiem wykluczenia oferty z dalszej procedury naboru na stanowisko specjalisty ds. infrastruktury i techniczno-inwestycyjnych albo nie zawarcia umowy o pracę,
6) posiada Pani/Pan prawo do sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
7) posiada Pani/Pan prawo do przenoszenia swoich danych osobowych,
8) posiada Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
9) podanie przez Panią/Pana swoich danych osobowych jest wymogiem ustawowym, a brak lub podanie niepełnych danych będzie podstawą do odrzucenia oferty,
10) Urząd Miejski w Wągrowcu nie przewiduje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w innym celu, niż określony w pkt. 3.

Do pobrania 📥 kwestionariusz osobowy i oświadczenia

Burmistrz Miasta
/-/ Jarosław Berendt


Dodaj komentarz

Redakcja Portalu WRC nie odpowiada za publikowane treści w module komentarze.

Przed dodaniem wpisu zapoznaj się z REGULAMINEM!

Kod antyspamowy
Odśwież

Portal WRC

 • Portal WRC powstał w 2009 roku
 • Wydawca: "FOOBU" Roman Kowalczewski
 • Adres Redakcji: ul. Mickiewicza 17/30, 62-100 Wągrowiec
 • Redaktor Naczelny: Roman Kowalczewski
 • Telefon: +48 503 142 937
 • mail: [email protected]
 • Zobacz nasz profil na:

Reklama

 • Niezależny Portal Powiatu Wągrowieckiego
 • Nr 1 w Powiecie Wągrowieckim
 • W naszej ofercie znajdziesz, bannery, materiały sponsorowane, filmy reklamowe oraz reportaże wideo.
 • Całą dobę sprawdzamy skrzynkę: [email protected]

ZAPYTAJ O OFERTĘ

X

Ostrzeżenie

© 2009-2019 Portal WRC. Wszystkie prawa zastrzeżone.