• Opublikowano:
  • Wyświetlono: 4855

Wygasili mandat radnemu Tomaszowi Karasiewiczowi

Radni Rady Gminy Mieścisko wygasili mandat radnego Tomasza Karasiewicza. Radni stwierdzili, że radny prowadził działalność, wykorzystując mienie stanowiące własność gminy.

Sesja Rady Gminy Mieścisko odbyła się we wtorek 17 marca. Zgodnie z podjętą Uchwałą nr XVIII/131/20 radni Rady Gminy Mieścisko wygasili mandat radnemu Tomaszowi Karasiewiczowi. Powodem było naruszenie ustawowego zakazu łączenia mandatu radnego z prowadzeniem działalności gospodarczej z wykorzystaniem mienia stanowiącego własność Gminy Mieścisko, w której radny uzyskał mandat.

Wykonanie uchwały powierzono Przewodniczącej Rady Gminy Mieścisko Kamili Mazurek. Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia.

O co tak naprawdę chodzi?

W wyborach samorządowych, które odbyły się 21 października 2018 roku, Tomasz Karasiewicz został wybrany radnym Gminy Mieścisko. Startował z Komitetu Wyborczego Leszka Bodusa. Na pierwszej sesji 23 listopada 2018 roku radny złożył ślubowanie.

W związku z informacjami dotyczącymi wykorzystywania niektórych nieruchomości stanowiących własność gminy przez osoby nieposiadające tytułu prawnego do nieruchomości Wójt Gminy Mieścisko Przemysław Renn zlecił analizę faktycznego wykorzystania nieruchomości gminnych, celem podjęcia dalszych działań zmierzających do ich wydzierżawienia lub najmu.

Po dokonaniu analizy dokumentacji, w tym zdjęć satelitarnych i fotograficznych, oraz oględzin przeprowadzonych na nieruchomościach stwierdzono, że niektóre z nieruchomości, stanowiące własność gminy Mieścisko, są wykorzystywane i użytkowane, pomimo że nieruchomości te nie były przedmiotem dzierżawy i najmu.

Jedną z takich nieruchomości jest działka 203/9, położona w Popowie-Kolonia obręb Popowo Kościelne, o powierzchni 0,7083 ha, zapisana w Księdze Wieczystej KW PO1B/00043512/5.

Z ustaleń pracowników Urzędu Gminy — Referatu Inwestycji i Infrastruktury — dokonanych w terenie (w miejscu położenia nieruchomości) wynika, że nieruchomość ta jest użytkowana rolniczo przez właściciela nieruchomości sąsiednich, przyległych z dwóch stron do ww. działki gminnej, należących do radnego Tomasza Karasiewicza, prowadzącego gospodarstwo rolne.

Celem sprawdzenia i potwierdzenia dokonanych ustaleń, 4 marca 2020 roku Wójt Gminy Mieścisko spotkał się w Urzędzie Gminy z radnym Tomaszem Karasiewiczem, w obecności radcy prawnego Urzędu.

Na spotkaniu radny potwierdził, że wykorzystuje rolniczo nieruchomość (działkę nr 203/9) bez tytułu. Z działki tej korzystał już jego ojciec. Jak sam stwierdził, nie będzie temu zaprzeczał, bo przecież już sam charakter wykorzystania działki i rodzaj uprawy (ten sam, co na jego sąsiednich działkach) to potwierdza. Ponadto wyjaśnił, że był zainteresowany jej nabyciem od Gminy już w latach poprzednich, przed objęciem funkcji radnego, jednak wartość nieruchomości ustalona przez gminę (na podstawie wyceny rzeczoznawcy) była dla niego za wysoka.

Z dokumentów Urzędu wynika, że radny, wraz ze swoimi sąsiadami był zainteresowany zakupem od gminy działki 203/9, gdyż działka ta dzieli nieruchomości stanowiące jego własność i przylega bezpośrednio do działek o nr ewidencyjnych 262, 263, 257 i 258 będących jego własnością.

Dnia 9 marca 2020 roku radny Tomasz Karasiewicz złożył do Wójta Gminy opinię radcy prawnego z Kancelarii Via Legis, sporządzoną na jego wniosek, dotyczącą zastosowania art. 24f ustawy o samorządzie gminnym.

Z opisu stanu faktycznego, na podstawie którego Kancelaria Via Legis sporządziła opinię, wynika, że Tomasz Karasiewicz „nie prowadzi i nie prowadził działalności rolniczej, ani też gospodarczej na ww. działce czy też z wykorzystaniem ww. działki, nie wykazywał ww. mienia gminnego w podatku rolnym, akcyzie ani do ARMiR, gdyż nie korzystał z przedmiotowej działki, w tym jej nie obsiewał oraz, że „ewentualne korzystanie z tej działki jest swobodne dla znacznej ilości osób”.

Pracownicy Urzędu, ponownie 9 marca 2020 roku, przeprowadzili kontrolę wykorzystania działek, w tym działki 203/9 w Popowie-Kolonii. Podczas tej kontroli potwierdzili, że przedmiotowa działka jest w całości zagospodarowana rolniczo, a struktura uprawy pól i ciągłość zasiewów świadczą o jej użytkowaniu przez radnego Tomasza Karasiewicza. Po wykonaniu dokumentacji zdjęciowej przeprowadzono rozmowę z bezpośrednim sąsiadem pana radnego, który potwierdził, że działka jest użytkowana przez radnego i to radny dokonał jej obsiania.

Zgodnie z art. 24f ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U z 2019 r. poz.506) radni nie mogą prowadzić działalności gospodarczej na własny rachunek lub wspólnie z innymi osobami z wykorzystaniem mienia komunalnego gminy, w której radny uzyskał mandat, a także zarządzać taką działalnością lub być przedstawicielem czy pełnomocnikiem w prowadzeniu takiej działalności. Natomiast zgodnie z ust. 1a, jeżeli radny przed rozpoczęciem wykonania mandatu prowadził działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 1, jest zobowiązany do zaprzestania prowadzenia tej działalności gospodarczej w ciągu 3 miesięcy od dnia złożenia ślubowania. Niewypełnienie obowiązku, o którym mowa w zdaniu pierwszym, stanowi podstawę do stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego w trybie art. 383 kodeksu wyborczego.

Zgodnie z art. 384 kodeksu wyborczego od Uchwały Rady o wygaśnięciu mandatu radnego z powodu wskazanego w art. 383 § 1 pkt 5 zainteresowanemu przysługuje skarga do Sądu Administracyjnego w terminie 7 dni od doręczenia uchwały, za pośrednictwem organu, który stwierdził wygaśnięcie mandatu.

Komentarze   

Do chłodnego oka
0 #52 RE: Wygasili mandat radnemu Tomaszowi KarasiewiczowiDo chłodnego oka 2020-04-07 21:56
Gminie się nie należy odszkodowanie. Gdyby radny chciał i korzystał to wskazałby ten grunt w innych dokumentach w ramach których mógłby czerpać korzyści jak akcyza czy dopłaty.
Chłodne oko
-1 #51 No cóżChłodne oko 2020-03-31 08:04
Pan Tomasz mógł podnieść pługu przejechać przez drogę i sprawy by nie było. Prawo znał zrobił inaczej a teraz ponosi tego konsekwencje. Pisanie że wszyscy wkoło są winni tylko nie on jest śmieszne. Pan Tomasz mógł ten kawałek gruntu drogi kupić, inni kupili "swój odcinek" i jak ktoś wcześniej zauważył droga stała się bez dostępu Co obniża jej wartość, może radny z innego Komitetu niż obecna władza liczył, że jego kandydat wygra i wtedy mogłaby cena ulec zmianie Czy to takie nieprawdopodobn e oceńcie sobie sami. Myślę że pan Tomasz na pewno odwoła się od decyzji i sprawę ostateczne rozstrzygnie sąd. Gminie przysługuje prawo do odszkodowania za bezprawne użytkowanie.
Z drugiego boku
+12 #50 Odpowiedź do Dobrze mu!Z drugiego boku 2020-03-25 11:21
Po pierwsze, jak się nie ma merytorycznych argumentów to trzeba zrobić chamski wpis myśląc, że się kogoś wystraszy, ale nie tędy droga. Demokracja polega na tym, że wyraża się własne zdanie, ale w sposób jednak godny człowieka. A Radny to osoba, która nie powinna być "kiwającym pieskiem w samochodzie". Ma prawo do wyrażenia własnego zdania i zadawania pytań, chociażby po to, żeby głosując wiedział nad czym głosuje. Ostatecznie radny. T.Karasiewicz pytał, wyrażał swoje zdanie nie po to, by negować działania wójta o czym świadczą sesje i wyniki głosowania nad 99,9% uchwał podjętych w tej kadencji, ale by wiedzieć. No ale... nie ten Komitet , podczas gdy kandydat z innego komitetu stoi już w blokach startowych to cóż począć, trzeba szukać. Jeżeli ktoś tu powinien się wstydzić, to na pewno nie jest to radny Tomasz Karasiewicz tylko..... Droga znajdująca się na działce 203/9 była nieużytkiem, co potwierdził geodeta (wybrany przez gminę) w listopadzie 2017 roku, a taki stan rzeczy przyjęli radni na sesji stosowną uchwałą. Czy 15 radnych nie wiedziało co robi, głosują ZA ???????????? Zamiast liczyć ile Pan Tomasz zarobił na rzekomej pszenicy, której nie ma ... to może trzeba zacząć od gminy. Ile ta straciła nie robiąc nic z działką, która od 15 lat stoi ugorem. To do obowiązków gminy należy dbałość o mienie i jej dochody. Naruszenie tego obowiązku stanowi naruszenie przepisów ustawy o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych, która podlega karze. Nic nie zrobiono pomimo, że Pan Tomasz o istnieniu działki mówił o od początku objęcia stanowiska przez nowego wójta i wcześniej za poprzednika. Oczywiście postępowanie w tej sprawie należy przeprowadzić oddzielnie. Ale to jest tak, że najpierw stoi ugorem, nie ma dojazdu, bezczynność organu jest godna kary, ale jak ktoś chce kupić to gmina żąda jak za A2. I nie jest to tylko kwestia wyceny przez rzeczoznawcę, ale także szans na zbycie tej działki, co w obecnym stanie prawnym - bez dojazdu lub służebności jest nie możliwe (i radca gminny też to wie), co znacznie obniża jej wartość. Wystarczy trochę obiektywnego spojrzenia, żeby ocenić tą sytuację, bo korzystanie czy nie przez radnego w całej tej sprawie to tylko przyczynek. Proszę wszystkich żeby nie drążyć bo radny też ma zwolenników i wpisy pozytywne będą tak długo jak będą wpisy negatywne.
Dobrze mu!
-16 #49 RE: Wygasili mandat radnemu Tomaszowi KarasiewiczowiDobrze mu! 2020-03-24 23:34
Kto mieczem wojuje od miecza ginie. Dobrze mu tak, wredny cwaniak. Ze wstydu powinien się spalić! Nie trawię Karasiewicza.
Ubawiony
+4 #48 do z bokuUbawiony 2020-03-24 18:31
Proszę wyliczyć poprawnie tkw dla zysku z 0,7 ha. Zakładam , że to dla Pana proste sądząc po wcześniejszych obliczeniach? Czekam cierpliwie.
Ja
+9 #47 PanJa 2020-03-24 10:59
Powiem tyle kto ma układ ten w Gminie Mieścisko załatwi wszystko ja od ładnych kilku lat (przestałem liczyć po 5 latach) próbuje zakupić działkę (działka podobno na sprzedaż i urzędowi zbędna) od Urzędu Gminy niestety bez sukcesów przy każdej rozmowie słyszę że już jedzie geodeta i już będzie wycena niestety zawsze zostaje skierowany na inną działkę oczywiście przez pomyłkę, no taka sytuacja. Okazuje się że sprawy w urzędzie załatwiane są nie w kolejności zgłoszeń czy według innych kryteriów (jakie by one nie były) tylko w zależności od tego KTO przyjdzie z wnioskiem. Takie tam moje luźne przemyślenia na temat pracy tej instytucji.
Z drugiego boku
+8 #46 RE: Wygasili mandat radnemu Tomaszowi KarasiewiczowiZ drugiego boku 2020-03-23 20:46
Po pierwsze musiałaby tam być pszenica......, przeanalizuj wcześniejsze informacje co, gdzie jest
Z drugiego boku
+6 #45 RE: Wygasili mandat radnemu Tomaszowi KarasiewiczowiZ drugiego boku 2020-03-23 20:38
Nie, wszyscy nie kupili.
nik
-10 #44 z bokunik 2020-03-23 19:40
Pamiętam radnego który byłby prawie i sprawiedliwy ,gdyby nie kombinacje podatkowe .Został pozbawiony mandatu .Teraz jest podobnie.Duży rolnik i 0,7 ha drogi zaoranej(można zebrać ok 5 t pszenicy tj.ok 3 tyś PLN rocznie) .Jak się domyślam wykupił ziemię wokół i droga jest zbędna .Jak zauważyłem na mapie wszyscy sąsiedzi wykupili odcinki drogi przy swoim polu tylko jakoś radnemu przez lata nie pasowało .
Mieszka
+7 #43 RE: Wygasili mandat radnemu Tomaszowi KarasiewiczowiMieszka 2020-03-22 14:02
Arogancja władzy nie zna granic.
Też wyborca
+9 #42 RE: Wygasili mandat radnemu Tomaszowi KarasiewiczowiTeż wyborca 2020-03-22 11:52
Mi też żal tych, którzy za sukces kadencji będą mogli sobie przypisać pozbycie się radnego.
A sądem bym nie straszyła bo ten ostatecznie może rozliczyć się z każdym.
Koniec wpisu.
Wyborca
-12 #41 GggWyborca 2020-03-22 00:46
Żal mi was nie wolno mu bylo tego robić i tyle niech idzie do sadu też lekcje dostanie takie jest prawi komisja rewizijna sprawdzila i tyle lipa panie. Tomaszu. Tyle
Ubawiony
+4 #40 RE: Wygasili mandat radnemu Tomaszowi KarasiewiczowiUbawiony 2020-03-21 19:37
Swoją drogą.Bo widzę ciekawy podział.
Pytanie do przeciwników o ile się już zaznajomili z mapą. Jak gmina chce dotrzeć do tej drogi? Chyba nie wejdą na tern Prywatny?
Pytanie do zwolenników.
Zagłosował byś jeszcze raz na Pana Tomasza ?
Też wyborca
+2 #39 RE: Wygasili mandat radnemu Tomaszowi KarasiewiczowiTeż wyborca 2020-03-21 16:29
Wyborco, zresztą można sprawdzić przeciwko ilu uchwałom głosował radny Tomasz, sesje są nagrywane. A tak, przeciwko wynagrodzeniu wójta. Więcej chyba nie.
Też wyborca
+5 #38 RE: Wygasili mandat radnemu Tomaszowi KarasiewiczowiTeż wyborca 2020-03-21 16:02
Tak Wyborco potwierdziłeś tylko to co jest w tej radzie. Albo myślisz jak wòjt i "jego" radni, a jak inaczej to wypad. Rada pracuje dla całej gminy. Radny może zgłaszać propozycje ale przy takim układzie sił i sprzeciwem nic nie zrobi. A wójta też wybrali dla całej gminy.
Wyborca
-12 #37 Wyborca1Wyborca 2020-03-21 15:38
Ludzie nie wybrali go po to żeby był konfliktowy tylko współpracował z rada i z wójtem w jaki sposób chcial realizowac obietnice wyborcze. Będąc w konflikcie
Obserwujący
+2 #36 RE: Wygasili mandat radnemu Tomaszowi KarasiewiczowiObserwujący 2020-03-21 11:19
Na tym kończę mój wpis, pozostawiając ocenę rzetelnym i uczciwym.
Obserwujący
+2 #35 RE: Wygasili mandat radnemu Tomaszowi KarasiewiczowiObserwujący 2020-03-21 11:17
Dokumenty znajdujące sie w gminie, w podatkach - obsiane - czyli nie zebrane, dokumenty z 2017 listopad mówią, że jest nieużytek śródpolny (potwierdzone przez geodetę), z 2018 nic nie ma - co za potencjał dowodowy.
Kosat
+2 #34 KostraKosat 2020-03-21 11:07
Czyli można powiedzieć ze nie miał korzyści finasowej z tej dzialki tego co zasial i zebral nie sprzedawal hmmmm
Obserwujący
-2 #33 RE: Wygasili mandat radnemu Tomaszowi KarasiewiczowiObserwujący 2020-03-21 10:52
Odpisane w pierwszym zdaniu.
Kosat
+6 #32 KostraKosat 2020-03-21 10:45
Pytanie bylo czy wolno czy nie wolno krótko i na temat a nie jakieś żale
Obserwujący
+4 #31 RE: Wygasili mandat radnemu Tomaszowi KarasiewiczowiObserwujący 2020-03-21 10:36
Do działalności gospodarczej nie i do takiej nie użytkował. Nie wykazywał nigdzie tego gruntu ani do dopłat do ARMiR ani do akcyzy. Każdy kto widział tą działkę wie, że musi z niej skorzystac zeby swoją obsiać. Nigdy nie traktował jak swoje. Sam obu wójtom to powiedział. I powiedzmy sobie szczerze wzorem Obcego, że pretekst jest dobry i każdy to wie. Szkoda dyskusji. A jak nie ma jak wywalić to trzeba było szukać aż radny Tomasz sam podsunął pomysł. Jest uczciwy i to mu zaszkodziło. Dziekuję wszystkim za uwagę.
Obcy
+6 #30 RE: Wygasili mandat radnemu Tomaszowi KarasiewiczowiObcy 2020-03-21 10:24
Spójrzmy prawdzie w oczy, radny był niewygodny dla wójta. Wójt miał narzędzie by się pozbyć radnego z rady i wykorzystał to. Proszę zauważyć że sam radny wywołał temat, chciał uczciwie załatwić sprawę wyrażając chęć nabycia działki, bo gdyby o tym nie wspomniał to do końca kadencji wójt by nie wiedział o jej istnieniu. Ciekawi mnie tylko co gmina z tą działką zrobi? Teraz pewnie droga zarośnie chwastami które rozprzestrzenia ć się będą na inne sąsiednie pola. Będziemy obserwowac.
Kosat
+4 #29 KostraKosat 2020-03-21 10:14
Jedno pytanie czy wolno mu było czy nie użytkować według prawa pytanie do tej pani co tak sprawe sledzi
Obserwujący
+1 #28 Do EwkaObserwujący 2020-03-21 09:07
Co do przetargu to zgodnie z.ustawą o gosp. nieruchomosciam i gmina moze zbyć działkę w drodze bezprzetargowej jeżeli nieruchomość poprawi zagospodarowani e działek sąsiednich. Tutaj taka sytuacja ma miejsce bo działka gminna nie ma dojazdu i sąsiaduje z innymi Pana Tomasza. Rada Gminy Mieścisko 21 listopada 2017 roku podjęła uchwałę o zbyciu tej działki w drodze bezprzetargowej , zatem jest to zgodne z przepisami. Proszę poznaj tą historię i jak chcesz dyskutować to grzecznie. Radny wytłumaczył wszystko ma komisji Rewizyjnej i Komisji Wspólnej, które nie są nagrywane ale protokół powinien być w biurze rady.
Obserwujący
0 #27 Do EwkaObserwujący 2020-03-21 08:55
Inicjatywa uchwały jest za zawsze od wójta. A radni? No cóż... Komitet to komitet.
Ubawiony
+10 #26 RE: Wygasili mandat radnemu Tomaszowi KarasiewiczowiUbawiony 2020-03-21 00:00
Do Ewka
Proszę popraw błędy.

Miłego weekendu.
Ewka
0 #25 RE: Wygasili mandat radnemu Tomaszowi KarasiewiczowiEwka 2020-03-20 23:42
Do Wygasili:

A dlaczego radny sam tego nie uregulował? Normalny czlowiek musi wygrac przetarg zeby móc uprawiac ziemię gminną, a ten co, ponad prawem? Skoro jest termin ustawowy na załatwienie sprawy, to dotyczy kazdego, radnego też, prawda? A poza tym to mu mandat uchylili radni, a nie wójt, wiec wygląda na to że jakoś nie uwierzyli radnemu w jego niewinność.
Czy radny wytłumaczył, dlaczego uprawiał ziemię, która do niego nie należy? Bo jakoś nie znalazłam wytłumaczenia dlaczego tak zrobił?
Ubawiony
+1 #24 RE: Wygasili mandat radnemu Tomaszowi KarasiewiczowiUbawiony 2020-03-20 23:36
Panie Tomaszu
Każdy szanujący się rolnik podkreślam ROLNIK postąpił by w ten sam sposób. Z całym sercem dla Ziemi POLSKIEJ ZIEMI jestem za Panem. Oby w dobie kryzysu z tego skrawka ugoru " zwanego drogą polną " obrodziła pszenica jak najbardziej obficie. Niech ten urodzaj wykarmi tych którzy nie dostąpili stołu Pana.
Ubawiony
+3 #23 WygasiliUbawiony 2020-03-20 23:22
Do Ewka

Radny zgłosił. Mało tego dwóm włodarzą.
Jakie działania podjął drugi zarządca Pierwszy wycenił , ale rolnika nie było stać finansowo.
Zmiana władzy.
Drugi czekał rok ?
Zwołał radę gminy w dobie pandemi , by go odwołać.
Ubawion
+1 #22 WygasiliUbawion 2020-03-20 23:08
Reasumując

Wójt wiedział , ale ? Przerosło ?
Radny zgłosił bo uczciwy. Zwolnić ?
Opinia publiczna? Ukrzyżować ?
Pytanie KOGO ?
Obserwujący
+6 #21 RE: Wygasili mandat radnemu Tomaszowi KarasiewiczowiObserwujący 2020-03-20 21:39
Tak Killer masz rację, to jest właśnie zastanawiające - akurat na tego radnego trafiło.... Co do postu ostatniego to radny był u Pana wójta i informował, a pan wójt obiecał że się przyjrzy. Przyglądał się przez rok, aż stwierdził, że to wykorzysta przeciwko radnemu, który umówmy się był najbardziej obiektywny, tylko nie z tej opcji.
Ewka
-4 #20 RE: Wygasili mandat radnemu Tomaszowi KarasiewiczowiEwka 2020-03-20 21:26
Do Obderwujący:
Z uzasadnienia wynika jasno, że problemem jest to, ze radny pod zadnym pozorem nie moze użytkować - ani legalnie, ani nielegalnie, a nie to, - czy gmina wiedziała czy nie wiedziała. To radny musi zabdac o to, zeby wszystko bylo w porządku. Każdy musi sam zadbać o swoj interes. Jak masz w domu prąd, to w Twoim interesie jest to, zeby zapłacić w terminie. Enea ci nie bedzie tego przypominać tak dlugo, az minie termin, wtedy dostaniesz wezwanie odsetki, albo przyjadą odciąć. Tu jest tak samo, minal termin, sprawy nie załatwił, to zostal odwołany.
Killer
+8 #19 Wygasili mandat radnemuKiller 2020-03-20 21:26
Gmina nie wie gdzie ma swoje grunty? Po tylu latach przypomnieli sobie o tym? Iakurat wypadło na radnego z przeciwnego komitetu???
Obserwujący
+8 #18 RE: Wygasili mandat radnemu Tomaszowi KarasiewiczowiObserwujący 2020-03-20 21:18
Będą wybory
Obserwujący
+2 #17 Jakie zagarnął???Obserwujący 2020-03-20 21:14
Jakie zagarnął??? Sam poszedł do wójta - jednego , a potem drugiego i powiedział, że taka działka jest i chce ją kupić. Gmina ma taką ewidencję mienia, że jeszcze trzeba było jej o działce przypomnieć. Ale gmina udaje teraz, że zrobiła odkrycie w 2020 roku robiąc kontrolę.
Killer
+4 #16 Wygasili mandat radnemuKiller 2020-03-20 21:03
W takiej sytuacji to będą ponownie wybory czy wchodzi kandydat na radnego z drugą największą ilością głosów?
Ewka
-6 #15 RE: Wygasili mandat radnemu Tomaszowi KarasiewiczowiEwka 2020-03-20 20:59
Przypuszczam, ze Ci obońcy radnego nagle by zmienili zdanie, gdyby się okazało, ze to nie gminną działkę zagarnął, tylko ich prywatną! Nagle by pierwsi lecieli na skargę i do sądu. Taka podwójna moralność i podwójne standardy.
Obcy
+4 #14 RE: Wygasili mandat radnemu Tomaszowi KarasiewiczowiObcy 2020-03-20 20:38
Analizując całość sytuacji to wielu radnym w całej Polsce proponuję kupić helikoptery bo nie wiadomo kiedy i komu przyjdzie do głowy Was odwołać. Przecież poruszacie się po drogach gminnych a też prowadzicie taka czy inną działalność gospodarczą. Radnym rolnikom nie proponuję jechać drogą gminną ze zbożem na sprzedaż czy po środki ochrony roślin, przedsiębiorcy jak prowadzicie swój biznes patrzcie czy to nie droga gminna bo mozecie stracic mandat. To jakaś paranoja. Każdy radny w bezpośredni czy pośredni sposób korzysta z mienia gminnego, czy to oznacza że wszystkich trzeba by było odwołać? Po tej przykrej i krzywdzącej dla odwołanego radnego historii, niech pozostali radni w kraju, jeśli mają grunt w sąsiedztwie z gminnym to niech biorą linijkę i sprawdzą czy chociaż centymetr nie są w mieniu gminnym i korzystają z niego bo mogą się spotkać z taką samą sytuacją jak Pan Tomasz.
Aurora
+6 #13 RE: Wygasili mandat radnemu Tomaszowi KarasiewiczowiAurora 2020-03-20 19:46
Przecież w mapach ta działka wygląda jak droga, to po pierwsze, a po drugie. Ten Pan mógł nawet nie wiedzieć, że to jest własność gminy, tak obsiewał pola jego ojciec to tak robił, tak wypełniał papiery jego ojciec to on też wypełniał i tyle.
Killer
+9 #12 Wygasili mandat radnemuKiller 2020-03-20 16:56
To teraz gmina powinna wystawić tą działkę na sprzedaż i zobaczymy jakie będzie zainteresowanie tą działką. Pewnie kupi ją jakiś szejk i gmina Mieścisko będzie bardzo bogata. Sprawa co najmniej dziwna.
Popow
-7 #11 RE: Wygasili mandat radnemu Tomaszowi KarasiewiczowiPopow 2020-03-20 16:35
Następna powinna być ta gruba XD
Obserwujący
+1 #10 przebieg działki gminnejObserwujący 2020-03-20 16:30
Dla zainteresowanyc h pod linkiem wykropkowany na niebiesko przebieg działki gminnej 203/9 pomiędzy działkami Pana Tomasza Karasiewicza, które znajdują się wokół (podział geodezyjny wyodrębniający działkę 203/9 w części przebiegającej przez działki Pana Tomasza opłacony został także przez Pana Tomasza); skopiuj link do przeglądarki i pobierz mapę:
https://megawrzuta.pl/download/ef2fce365dab00465b34776304be9a8c.html
Obserwujący
+11 #9 Z innego punktu widzeniaObserwujący 2020-03-20 14:03
oczywiście grunty wokół działki gminnej to grunty Pana Tomasza Karasiewicza
Nikodem
+12 #8 RE: Wygasili mandat radnemu Tomaszowi KarasiewiczowiNikodem 2020-03-20 14:02
A czy radny w gminie Damasławek "robi" za palacza w jednej ze świetlic wiejskich? Czy pobiera pieniądze?
Obserwujący
+11 #7 Z innego punktu widzeniaObserwujący 2020-03-20 13:58
Oczywiście – najprościej jest poszukać kozła ofiarnego, który jest nie wygodny. Każdy kto zna Pana Tomasza, z całą pewnością może stwierdzić jakim jest człowiekiem – służba w OSP, pomoc w szkole, w świetlicy wiejskiej, zawsze dobry, uczynny i pracowity, a wszystko to w Popowie Kościelnym i rodzinnej wsi Popowo Kolonia, z chęci pomocy innym. To ostatni człowiek, który zamierzałby czerpać z tego, jak to nazwał któryś z użytkowników „koryta”.
Zachęcam wszystkich to zwiedzania obszaru działki gminnej Nr 203/9 , oznaczonej w ewidencji gruntów jako Dr, czyli droga, która zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Mieścisko Nr XXXII/215/17 z dnia 21 listopada 2017 r. w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowych położonych w Popowie Kościelnym, stanowiła cytat z ww. uchwały (…) drogą śródpolną, nieużytkowaną, stanowiącą własność Gminy Mieścisko, do której przylegały nieruchomości osób fizycznych (…).
https://miescisko.bip.net.pl/?p=document&action=show&id=8137&bar_id=7680
Radni w uzasadnieniu do uchwały wygaszającej mandat zapomnieli też dodać, że przedmiotowa działka to nieużytkowana droga śródpolna?, a grunty to grunty Pana Tomasza Karasiewicza.
Działka gminna nie ma bezpośrednio dojazdu z żadnej strony i nie została też dla niej ustanowiona służebność przechodu i przejazdu przez działki Pana Tomasza Karasiewicza. Wszystko to wpłynęło na fakt, że gmina się działką nie interesowała. To Pan Tomasz wyraził wolę jej nabycia, (ułatwiłoby mu to korzystanie z jego działki), informując o tym kolejno poprzedniego Pana wójta, a także bezpośrednio po wyborach wójta obecnego – Pana Przemysława Renna. Od czasu pozyskania informacji o tej działce – PONAD ROK (a nie jak w uzasadnieniu do uchwały i wypowiedzi Pana wójta na sesji - 4 marca), obecny Pan wójt nie zrobił nic w celu uregulowania jej stanu. Wykorzystał informacje pozyskane od samego radnego Tomasza Karasiewicza do wygaśnięcia jego mandatu, dlaczego? Każdy, kto prześledzi historię kandydowania na radnego Pana Tomasza Karasiewicza (Komitet, kontrkandydat) odpowie sobie sam na to pytanie.
Rada nie zastanowiła się, dlaczego Gmina Mieścisko przez te wszystkie lata nie zainteresowała się rzekomo tak „gospodarczo intratną” działką, na której to rolniczym uprawianiu miałby dorobić się Pan Tomasz Karasiewicz??? Tym bardziej, że nie wykazywał działki „ w akcyzie ani do ARMiR (nie uzyskując korzyści z tego tytułu), gdyż nie korzystał z przedmiotowej działki do prowadzenia działalności gospodarczej”(c yt. z uchwały).
Obsiał czy nie, nie miało tu żadnego znaczenia tym bardziej że Gospodarstwo Pana Tomasza wynosi 50,21 ha, a działka gminna 0,7083 ha.
W sprawie zeznała też osoba, która sama ma nie uregulowane grunty z gminą Mieścisko, a której jeden z budynków gospodarczych wchodzi w pole Pana Tomasza Karasiewicza.
Wszystkich radnych, a szczególnie tych z Gminy Mieścisko, proszę o zweryfikowanie swoich działek, głównie rolniczych, czy na pewno nigdzie nie są podorane, obsiane, ogrodzone, itp. w taki sposób, że naruszają działkę gminną. Wszystko to zostanie poddane szczegółowej weryfikacji, pomiarom (znakom granicznym), aby każdy radny traktowany był równo.
Proszę wszystkich o rzetelną ocenę tej sytuacji, a nie tylko hejtowanie pojawiających się na portalu newsów, krzywdząc ludzi. Proszę też osoby które zaznały dobrego słowa czy uczynku od Pana Tomasza, by tylko w razie pojawiającego się hejtu miały odwagę napisać także o tym co dobre.
I zapewniam, że nie jestem Tomaszem Karasiewiczem, ale obserwuję tę sprawę od dłuższego czasu. Zresztą zgodnie z regulaminem Portalu Wrc wszystkich użytkowników można sprawdzić, zatem nie ma co tłumaczyć.
Wszystkim życzę dobrego dnia!
Tomek głowa do góry!!!
kolo
-2 #6 RE: Wygasili mandat radnemu Tomaszowi Karasiewiczowikolo 2020-03-20 13:51
Typowo PISowskie podejście do sprawy - nie moje, ale mi się należy bo jestem pierwszym sportem i przy żłobie.
Waldek
+7 #5 RE: Wygasili mandat radnemu Tomaszowi KarasiewiczowiWaldek 2020-03-20 10:29
Jaka gmina takie decyzje skoro wojt wiedzial o tym wczesniej też powinien zostac odwołany pozdrawiam.
Cwaniak
+1 #4 RE: Wygasili mandat radnemu Tomaszowi KarasiewiczowiCwaniak 2020-03-19 23:26
Niby taki cwany, niby taki mądry a nie wiedzial jakie przepisy jego samego dotyczą 😡
Rozczarowanie
-2 #3 RE: Wygasili mandat radnemu Tomaszowi KarasiewiczowiRozczarowanie 2020-03-19 22:57
Skoro użytkował i nie płacił ,to w zasadzie jest to jak kradziez. Masakra. Co z tymi ludzmi się dzieje jak się dorwą do koryta?!

Portal WRC

  • Portal WRC powstał w 2009 roku
  • Odwiedza nas miesięcznie 43 tys. unikalnych użytkowników
  • Mamy najwięcej fanów spośród wągrowieckich redakcji
  • Zobacz nasz profil na:

Reklama

  • Niezależny Portal Powiatu Wągrowieckiego
  • Nr 1 w Powiecie Wągrowieckim
  • W naszej ofercie znajdziesz, bannery, materiały sponsorowane, filmy reklamowe oraz reportaże wideo.
  • Całą dobę sprawdzamy skrzynkę: [email protected]

ZAPYTAJ O OFERTĘ

X

Ostrzeżenie

© 2009-2019 Portal WRC. Wszystkie prawa zastrzeżone.