• Opublikowano:
 • Wyświetlono: 1617

Praca czeka. Inspektor ds. oświaty


Burmistrz Miasta i Gminy Skoki ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy w Urzędzie Miasta i Gminy Skoki. Poszukiwany jest inspektor ds. oświaty.

O ww. stanowisko mogą ubiegać się obywatele Unii Europejskiej oraz obywatele innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia, wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miasta i Gminy w Skokach wynosił mniej niż 6%.

Wymagania niezbędne.

O wyżej wymienione stanowisko pracy może ubiegać się osoba posiadająca:

🔸Wykształcenie wyższe;
🔸Minimalny udokumentowany staż pracy – 3 lata;
🔸Znajomość przepisów ustawy prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty, ustawy o finansowaniu zadań oświatowych, ustawy o opiece nad dziećmi do lat 3, ustawy Kodeks postępowania administracyjnego.

Kandydat na stanowisko urzędnicze musi posiadać pełną zdolność do czynności prawnych, korzystać z pełni praw publicznych oraz cieszyć się nieposzlakowaną opinią.

Ponadto kandydat nie może być skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Od kandydata wymagana jest również:

🔸Biegła obsługa komputera,
🔸Samodzielność, rzetelność, odpowiedzialność, dokładność,
🔸Umiejętność stosowania przepisów prawa w praktyce, analitycznego myślenia oraz precyzyjnego przekazywania informacji.

Wymagania dodatkowe:

Dodatkowymi atutami uwzględnianymi przy ocenie kandydata będą:
🔸Wykształcenie wyższe magisterskie na kierunkach administracja, prawo lub ekonomia,
🔸Doświadczenie zawodowe – udokumentowany 3 letni staż pracy w jednostce samorządu terytorialnego na stanowisku związanym z realizacją zadań organu prowadzącego placówki oświatowe.

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

🔸Realizacja zadań związanych z otrzymaniem i rozliczaniem dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe,
🔸Obsługa systemu informacji oświatowej, w tym współpraca ze szkołami i przedszkolami, prowadzonymi na terenie Gminy Soki, w zakresie bieżącej aktualizacji danych w systemie informacji oświatowej;
🔸Prowadzenie spraw związanych z doskonaleniem zawodowym nauczycieli,
🔸Prowadzenie spraw związanych z przyznawaniem nauczycielom świadczeń w ramach pomocy zdrowotnej,
🔸Realizacja zadań wynikających z ustawy o opiece nad dziećmi do lat 3,
🔸Realizacja zadań związanych z kontrolą obowiązku nauki, w tym prowadzenie postępowań egzekucyjnych,
🔸Realizacja zadań związanych z udostępnianiem informacji publicznej w zakresie oświaty,
🔸Obsługa rejestru sprawców przestępstw na tle seksualnym.

Wymagane dokumenty:

🔸List motywacyjny;
🔸CV z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej;
🔸Oryginał kwestionariusza osobowego dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie;
🔸Kserokopie świadectw pracy;
🔸Kserokopie dokumentów  potwierdzających wykształcenie;
🔸Inne dokumenty świadczące o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach (jeśli kandydat takimi dysponuje);
🔸Kserokopie dokumentów poświadczających znajomość języka polskiego ( dotyczy obywateli Unii Europejskiej oraz innych państw, którym na podstawie przepisów lub umów przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej);
🔸Oświadczenie kandydata o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
🔸Oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych;
🔸Oświadczenie kandydata, że w przypadku wyboru jego oferty zobowiązuje się nie wykonywać zajęć pozostających w sprzeczności lub związanych z zajęciami, które będzie wykonywać w ramach obowiązków służbowych – wywołujących uzasadnione podejrzenie o stronniczość lub interesowność oraz zajęć sprzecznych z obowiązkami wynikającymi z ustawy;

Wyłoniony w drodze naboru kandydat otrzyma następujące warunki pracy:

Umowę o pracę na czas określony do  6 miesięcy, następnie po uzyskaniu pozytywnego wyniku z egzaminu kończącego służbę przygotowawczą (dotyczy osób podejmujących po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym)  lub po uzyskaniu pozytywnej opinii przełożonego, umowę  o pracę  na czas nieokreślony.

Praca w godzinach pracy Urzędu, zasadniczo w budynku Urzędu. Praca związana jest z obsługą jednostek oświatowych.

 1. Dokumenty aplikacyjne powinny byś własnoręcznie podpisane i złożone osobiście lub doręczone listownie w terminie do 1 czerwca 2020 na adres: Urząd Miasta i Gminy w Skokach, ul. Ciastowicza 11, 62-085 Skoki; Dokumenty należy składać w zaklejonych kopertach z dopiskiem: „Nabór na stanowisko urzędnicze inspektor ds. oświaty”).
 2. Dokumenty, które wpłyną po wyżej określonym terminie (decyduje data stempla pocztowego) nie będą uwzględniane.
 3. Dodatkowych informacji związanych z naborem udziela Sekretarz Gminy, nr tel. 618925 800.

Komentarze   

Halyna
+1 #2 RE: Praca czeka. Inspektor ds. oświatyHalyna 2020-05-21 10:51
O! zmiana? Oby ktoś, kto nie będzie knuł, nie będzie fałszywy jak ta chorągiewka, co kieruje się tam, gdzie wiatr wieje.
eda
+11 #1 RE: Praca czeka. Inspektor ds. oświatyeda 2020-05-19 21:34
Drodzy mieszkańcy Skoków zabierzcie sobie na to stanowisko Berenta . Mało kto po nim będzie płakał w Wągrowcu do tego dołożymy Wam gratis Narcyza .

Portal WRC

 • Portal WRC powstał w 2009 roku
 • Odwiedza nas miesięcznie 43 tys. unikalnych użytkowników
 • Mamy najwięcej fanów spośród wągrowieckich redakcji
 • Zobacz nasz profil na:

Reklama

 • Niezależny Portal Powiatu Wągrowieckiego
 • Nr 1 w Powiecie Wągrowieckim
 • W naszej ofercie znajdziesz, bannery, materiały sponsorowane, filmy reklamowe oraz reportaże wideo.
 • Całą dobę sprawdzamy skrzynkę: [email protected]

ZAPYTAJ O OFERTĘ

X

Ostrzeżenie

© 2009-2019 Portal WRC. Wszystkie prawa zastrzeżone.