Miejska Biblioteka Publiczna w Wągrowcu zaprasza do udziału w konkursie "W Dolinie Muminków". Termin składania prac upływa 31 maja.

REGULAMIN KONKURSU

 „W Dolinie Muminków”

ORGANIZATOR I CZAS TRWANIA KONKURSU

 1. Organizatorem konkursu jest Miejska Biblioteka Publiczna w Wągrowcu z siedzibą przy ul. Średniej 18, 62-100 Wągrowiec.
 2. Prace należy przesłać lub złożyć w siedzibie biblioteki najpóźniej do 31 maja 2019 roku.

KATEGORIA TEMATYCZNA KONKURSU

 1. Przedmiotem konkursu jest wykonanie pracy konkursowej – komiksu, stanowiącego kompletną opowieść. Postać może być nowa, wymyślona na potrzeby pracy konkursowej lub inspirowana opowiadaniami fińskiej pisarki Tove Janson.
 2. Technika wykonania prac: rysunek, malarstwo, grafika.

Komiks – opowiadanie utworzone przez połączenie kilku lub więcej obrazków składających się na jakąś historię. Zazwyczaj obrazki są zaopatrzone w tekst narratora (z boku) lub wypowiedzi postaci (w dymkach).

WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE

 1. Uczestnikami konkursu mogą być osoby indywidualne lub maksymalnie 2-osobowe zespoły uczestników występujących wspólnie.
 2. Konkurs będzie przeprowadzany w 3 kategoriach wiekowych: Kl. IV-V; VI-VII SP oraz VIII SP i Gimnazjum.
 3. Aby wziąć udział w konkursie, należy wykonać komiks (historyjkę obrazkową) przedstawiającą Twoje przygody z bohaterami opowiadań o Muminkach.
 4. Praca musi mieć minimum 3 plansze. [plansza to 1 strona kartki A4]
 5. Plansze mogą mieć format pionowy lub poziomy i  zawierać się w wymiarze formatu A4 (210×297 mm),
 6. Każda praca powinna posiadać wypełnioną metryczkę z danymi osobowymi oraz zgodę rodzica lub opiekuna prawnego na udział dziecka w konkursie; druki dostępne na stronie biblioteki.
 7. Prace przesłane pocztą powinny być opatrzone  dopiskiem „Konkurs na komiks”.
 8. Prace należy wykonać w wersji papierowej. Prace konkursowe nie spełniające warunków regulaminu, lub złożone po terminie podlegają wykluczeniu z udziału w konkursie.
 9. Organizator zastrzega sobie prawo do bezpłatnej publikacji dowolnie wybranych fragmentów nagrodzonych utworów w prasie i innych mediach w celach reklamowych związanych z konkursem bez powiadamiania autora.
 10. Nadesłane prace nie będą zwracane uczestnikom konkursu.

OCENA I NAGRODA

 1. Do oceny złożonych prac zostanie powołane profesjonalne jury.
 2. Ocenie jury podlegać będą wszystkie prace, spełniające warunki formalne i merytoryczne.
 3. Autorzy zwycięskich prac w swoich kategoriach otrzymają nagrody rzeczowe. Nagrodzone prace zostaną zaprezentowane na pokonkursowej wystawie w Miejskiej Bibliotece Publicznej w terminie od 5 czerwca do 22 czerwca 2019 roku.
 4. Ogłoszenie wyników konkursu i wręczenie nagród odbędzie się 7 czerwca 2019 r. o godz. 17:00 ( termin może ulec zmianie)  w Miejskiej Biblioteki Publicznej w Wągrowcu przy ul. Średniej 18.
 5. Wyniki konkursu zostaną podane do publicznej wiadomości na stronie internetowej Miejskiej Biblioteki Publicznej www.mbp.wagrowiec.eu, a autorzy zwycięskich prac zostaną  osobiście powiadomieni o wynikach konkursu.
 6. We wszystkich sprawach spornych decyduje jury konkursu.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Złożenie przez uczestnika pracy na konkurs uważane będzie jednoznaczne z uznaniem warunków regulaminu, wyrażeniem zgody na opublikowanie danych osobowych oraz rozpowszechnianie wizerunku na potrzeby przeprowadzenia oraz promocji konkursu zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (j.t.z Dz.U. z 2002 roku Nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami)
 2. Organizatorzy konkursu nie ponoszą odpowiedzialności za opóźnienia firm pocztowych czy kurierskich, z których korzystać będą uczestnicy konkursu.

Do pobrania:

METRYCZKA

ZGODA NA UDZIAŁ