• Opublikowano:
 • Wyświetlono: 680

Praca czeka. Urzędnik ds. informatyki i bezpieczeństwa informatycznego

Wójt Gminy Damasławek ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. Informatyki i Bezpieczeństwa informatycznego.

Zgodnie z Regulaminem Organizacyjnym Urzędu Gminy Damasławek stanowisko to podlega Sekretarzowi Gminy.

Określenie wymagań związanych ze stanowiskiem:

Wymagania niezbędne:

▫️ Obywatelstwo polskie,
▫️ Pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,
▫️ Brak skazania za przestępstwa umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe,
▫️ Nieposzlakowana opinia,
▫️ Wykształcenie, co najmniej średnie.

Wymagania dodatkowe:

▫️ Bardzo dobra umiejętność obsługi komputera,
▫️ Znajomość zagadnień związanych z administrowaniem siecią komputerową,
▫️ Znajomość programów korzystających z baz danych np. SQL,

Dobra znajomość regulacji prawnych:

▫️ ustawa o samorządzie gminnym,
▫️ ustawa o pracownikach samorządowych,
▫️ ustawa o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych,
▫️ ustawa o dostępie do informacji publicznej,
▫️ Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE,
▫️ Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych,
▫️ Komunikatywność,
▫️ Umiejętność planowania pracy,
▫️ Umiejętność pracy w zespole,
▫️ Umiejętność obsługi komputera,
▫️ Umiejętność obsługi urządzeń biurowych,
▫️ Umiejętność przekazywania i uzyskiwania informacji,
▫️ Umiejętność interpretowania przepisów prawa i zdolność analitycznego myślenia,
▫️ Doświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku,
▫️ Prawo jazdy kat. B.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

ZADANIA:

▫️ Tworzenie i aktualizacja we współpracy z innymi stanowiskami pracy urzędowego publikatora teleinformatycznego – Biuletyn Informacji Publicznej,
▫️ Realizowanie zadań wynikających z ustawy o dostępie do informacji publicznej,
▫️ Realizowanie zadań wynikających z ustawy o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych, w tym pełnienie funkcji Koordynatora dostępności architektonicznej, cyfrowej i informacyjno-komunikacyjnej w Urzędzie Gminy Damasławek,
▫️ Administrowanie oraz rozwijanie lokalnej sieci komputerowej w urzędzie,
▫️ Wykonywanie zadań dotyczących ochrony systemów i sieci teleinformatycznych,
▫️ Wykonywanie i zabezpieczanie kopii bezpieczeństwa baz danych urzędu,
▫️ Obsługa informatyczna urzędu, w tym wymiana zużytych i przestarzałych składników wyposażenia komputerowego, oprogramowania oraz sprzętu telekomunikacyjnego,
▫️ Instalowanie nowych programów. Zgłaszanie dostawcom programów uwag, dotyczących zmian merytorycznych w programach już eksploatowanych, na podstawie zgłoszeń od pracowników urzędu,
▫️ Dokonywanie stałej konserwacji urządzeń komputerowych urzędu,
▫️ Zaopatrywanie w materiały eksploatacyjne,
▫️ Prognozowanie potrzeb i zapotrzebowań dotyczących systemu komputerowego,
▫️ Udzielanie instruktażu i pomocy pracownikom urzędu, organizowanie i prowadzenie wewnętrznych szkoleń w zakresie użytkowania sprzętu komputerowego i oprogramowania,
▫️ Nadzór i opieka nad sprzętem – systemem do głosowania dla radnych Rady Gminy Damasławek oraz kamerą wraz z osprzętem do transmisji obrad Rady,
▫️ Wykonywanie funkcji Administratora Systemu Informatycznego,
▫️ Opracowywanie harmonogramu realizacji wydatków na stanowisku pracy,
▫️ Pełnienie funkcji koordynatora gminnego (LAS),
▫️ Tworzenie i aktualizacja we współpracy z innymi stanowiskami pracy strony internetowej Gminy Damasławek,
▫️ Pełnienie funkcji Administratora Lokalnego ePUAP,
▫️ Współdziałanie z ABI/ Inspektorem Ochrony Danych Osobowych,
▫️ Pełnienie funkcji Administratora Systemu Teleinformatycznego,
▫️ Przydzielanie użytkownikom konta, zgodnie z uprawnieniami nadanymi przez kierownika jednostki (komórki) organizacyjnej,
▫️ Zapewnienie dostępu do systemu teleinformatycznego wyłącznie użytkowników posiadających wymagane uprawnienia oraz odpowiednie i ważne poświadczenia bezpieczeństwa,
▫️ Wykonywanie innych czynności zleconych przez Kierownika Referatu i Wójta.

OBOWIĄZKI:

▫️ Przestrzeganie postanowień Regulaminu Organizacyjnego, Regulaminu Pracy Urzędu Gminy Damasławek oraz Kodeksu Etyki Pracownika Samorządowego,
▫️ Zachowanie tajemnicy państwowej i służbowej w zakresie przez prawo przewidzianym,
▫️ Przestrzeganie i stosowanie przepisów ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE,
▫️ Przestrzeganie i stosowanie przepisów ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1781),
▫️ Przestrzeganie ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks Postępowania Administracyjnego ( t.j. U. z 2021 r. poz. 735),
▫️ Przestrzeganie i stosowanie przepisów instrukcji kancelaryjnej dla urzędów gmin,
▫️ Przestrzeganie ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks Pracy ( t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1320),
▫️ Zamieszczanie w BIP informacji, aktów prawa miejscowego i innych dokumentów, których obowiązek publikacji wynika z przepisów szczególnych,
▫️ Zamieszczanie informacji na stronie internetowej Gminy Damasławek,
▫️ Przestrzeganie przepisów ustaw związanych z powierzonym zakresem obowiązków,
▫️ Przestrzeganie przepisów bhp i ppoż. w Urzędzie.

Wymagane dokumenty:

▫️ kwestionariusz osobowy dla osób ubiegających się o zatrudnienie,
▫️ kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie oraz kwalifikacje (np. dyplomy, certyfikaty, świadectwa, rekomendacje, itp.) w związku z pracą na aplikowane stanowisko, oświadczenia kandydata ubiegającego się o zatrudnienie:

– o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,
o niekaralności, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego i skazany za umyślne przestępstwo skarbowe,

▫️ kserokopia potwierdzona przez kandydata za zgodność z oryginałem aktualnego zaświadczenia o stopniu niepełnosprawności, jeżeli w jednostce wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia o naborze, jest niższy niż 6%.

Kserokopie dokumentów złożonych w ofercie muszą być poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem (zapis: „poświadczam zgodność kserokopii z oryginałem”, data oraz podpis).

Informacja o warunkach pracy:

▫️ 1 etat,
▫️ zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,
▫️ praca jednozmianowa w poniedziałek od 730 do 1630, od wtorku do czwartku w godzinach od 730 do 1530, w piątek od 730 do 1430.

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy Damasławek, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w sierpniu 2021 r. był wyższy niż 6%.

Miejsce i termin składania dokumentów:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy Damasławek (pok. nr 2) lub przesłać pocztą na adres: Urząd Gminy Damasławek, Rynek 8, 62-110 Damasławek w zamkniętej kopercie opatrzonej imieniem i nazwiskiem oraz danymi kontaktowymi kandydata z dopiskiem „Nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. informatyki i bezpieczeństwa informatycznego” w nieprzekraczalnym terminie do 1 października 2021 r. do godziny 1430.

Urząd Gminy Damasławek jest czynny w poniedziałek od 730 do 1630, od wtorku do czwartku od 730 do 1530, w piątek od 730 do 1430.

Dokumenty, które wpłyną do Urzędu po upływie wyżej określonego terminu nie będą rozpatrywane (decyduje data wpływu do Urzędu Gminy, nie data stempla pocztowego).

Inne informacje:

Nabór na wolne stanowisko przeprowadzi komisja powołana przez Wójta Gminy Damasławek. Nabór odbędzie się w dwóch etapach:

▫️ I etap polegać będzie na analizie formalnej dokumentów,
▫️ II etap polegać będzie na merytorycznej ocenie kandydatów, który może składać się z testu kwalifikacyjnego i rozmowy kwalifikacyjnej lub wyłącznie z rozmowy kwalifikacyjnej.

Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną indywidualnie powiadomieni pisemnie lub telefonicznie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej lub testu.

WÓJT GMINY DAMASŁAWEK
/-/ Cyprian Wieczorek


Do pobrania:

📥  Kwestionariusz osobowy
📥  Klauzula


Komentarze   

sporo
+2 #1 tegosporo 2021-09-16 21:16
To robota dla bardzo rozgarniętego absolwenta technikum informatycznego albo kogoś po studiach przynajmniej zbliżonych do informatycznych. Pytanie za jakie pieniądze? Z miesiąc temu rząd w Warszawie proponował podobne stanowisko na umowę zlecenie za 3,5 tys brutto. Pewnie dlatego mamy tam od jakiegoś czasu aferę mejlową. Tu mamy umowę o pracę, kwota pewnie zbliżona to już i tak sukces, zważywszy, że to gmina.

Portal WRC

 • Portal WRC powstał w 2009 roku
 • Wydawca: "FOOBU" Roman Kowalczewski
 • Adres Redakcji: ul. Mickiewicza 17/30, 62-100 Wągrowiec
 • Redaktor Naczelny: Roman Kowalczewski
 • Telefon: +48 503 142 937
 • mail: [email protected]
 • Zobacz nasz profil na:

Reklama

 • Niezależny Portal Powiatu Wągrowieckiego
 • Nr 1 w Powiecie Wągrowieckim
 • W naszej ofercie znajdziesz, bannery, materiały sponsorowane, filmy reklamowe oraz reportaże wideo.
 • Całą dobę sprawdzamy skrzynkę: [email protected]

ZAPYTAJ O OFERTĘ

X

Ostrzeżenie

© 2009-2019 Portal WRC. Wszystkie prawa zastrzeżone.