• Opublikowano:
 • Wyświetlono: 604

Praca czeka. Konserwator sieci wodociągowej

Urząd Gminy w  Damasławku zatrudni konserwatora sieci wodociągowej. Oferty można składać do 23 kwietnia.

OFERTA PRACY

KONSERWATOR SIECI WODOCIĄGOWEJ

 

1.   Nazwa i adres jednostki:

Urząd Gminy Damasławek ul. Rynek 8, 62-110 Damasławek.

2.   Określenie stanowiska:

Zgodnie z Regulaminem Organizacyjnym Urzędu Gminy Damasławek stanowisko to podlega Kierownikowi Referatu Gospodarki Komunalnej.

3. Określenie wymagań związanych ze stanowiskiem:

Wymagania niezbędne:

1) obywatelstwo polskie,
2) pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,
3) brak skazania za przestępstwa umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe,

Wymagania dodatkowe:

1) prawo jazdy kat. B.

4. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

I. ZADANIA:

1. Utrzymywanie optymalnych warunków pracy oraz czuwanie nad prawidłowością działania urządzeń na terenie hydroforni oraz całej sieci wodociągowej.
2. Usuwanie awarii sieci wodno-kanalizacyjnej i skutków poawaryjnych na terenie stacji uzdatniania wody oraz gminy.
3. Przeprowadzanie płukania złóż filtracyjnych urządzeń uzdatniania wody w zależności od potrzeb.
4. Prowadzenie rejestrów związanych z pracą stacji.
5. Utrzymywanie w pełnej sprawności i czystości wszystkich urządzeń znajdujących się na terenie hydroforni oraz całej sieci wodociągowej.
6. Utrzymywanie w stałej czystości i porządku pomieszczeń stacji uzdatniania wody oraz terenu wokół całej hydroforni.
7. W sezonie grzewczym palenie w piecu centralnego ogrzewania w budynku stacji.
8. Odczytywanie stanu wodomierzy u odbiorców.
9. Wykonywanie innych czynności zleconych przez Kierownika Referatu i Wójta.

II. OBOWIĄZKI:

1. Przestrzeganie postanowień Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Damasławek.
2. Przestrzeganie Regulaminu Pracy i ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (Dz. U. z 2020 r., poz. 1320 z późn. zm.).
3. Przestrzeganie i stosowanie przepisów instrukcji kancelaryjnej dla urzędów gmin.
4. Przestrzeganie przepisów BHP i ppoż.

5. Wymagane dokumenty:

1) kwestionariusz osobowy dla osób ubiegających się o zatrudnienie,
2) kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie oraz kwalifikacje (np. dyplomy, certyfikaty, świadectwa, rekomendacje, itp.) w związku z pracą na aplikowane stanowisko,
3) oświadczenia kandydata ubiegającego się o zatrudnienie:
– o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,
– o niekaralności, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego i skazany za umyślne przestępstwo skarbowe.

Kserokopie dokumentów złożonych w ofercie muszą być poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem (zapis: „poświadczam zgodność kserokopii z oryginałem”, data oraz podpis).

6. Informacja o warunkach pracy:

1) 1/2 etatu,
2) zatrudnienie na podstawie umowy o pracę na czas określony minimum 3 miesiące,
3) praca jednozmianowa od poniedziałku do piątku w godz. od 7:30 do 11:30.

7. Miejsce i termin składania dokumentów:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy Damasławek (pok. nr 2) lub pocztą na adres urzędu: Urząd Gminy Damasławek, ul. Rynek 8, 62-110 Damasławek z dopiskiem „Oferta pracy na stanowisko konserwatora sieci wodociągowej” w nieprzekraczalnym terminie do 23 kwietnia 2021 roku do godziny 14:30.

Urząd Gminy Damasławek jest czynny w poniedziałek od 7:30 do 16:30, od wtorku do czwartku od 7:30 do 15.30, w piątek od 7:30 do 14:30.Dokumenty, które wpłyną do Urzędu po upływie wyżej określonego terminu nie będą rozpatrywane (decyduje data wpływu do Urzędu Gminy, nie data stempla pocztowego).

Szczegółowe informacje można uzyskać pod ☎️ 67-26-86-332 w godz. od 7:30 do 16:30 w poniedziałki, od 7:30 do 15:30 od wtorku do czwartku, od 7:30 do 14:30 w piątki.

🔸 Kwestionariusz osobowy

🔸 Klauzula

 


Komentarze   

zxzx
+3 #1 RE: Praca czeka. Konserwator sieci wodociągowejzxzx 2021-04-15 13:51
Ciekawe jak w wagrowieckich wodociągach szukają pracowników że nigdy nie widziałem ogłoszenia

Portal WRC

 • Portal WRC powstał w 2009 roku
 • Wydawca: "FOOBU" Roman Kowalczewski
 • Adres Redakcji: ul. Mickiewicza 17/30, 62-100 Wągrowiec
 • Redaktor Naczelny: Roman Kowalczewski
 • Telefon: +48 503 142 937
 • mail: [email protected]
 • Zobacz nasz profil na:

Reklama

 • Niezależny Portal Powiatu Wągrowieckiego
 • Nr 1 w Powiecie Wągrowieckim
 • W naszej ofercie znajdziesz, bannery, materiały sponsorowane, filmy reklamowe oraz reportaże wideo.
 • Całą dobę sprawdzamy skrzynkę: [email protected]

ZAPYTAJ O OFERTĘ

X

Ostrzeżenie

© 2009-2019 Portal WRC. Wszystkie prawa zastrzeżone.