• Bank
  • Opublikowano:
  • Wyświetlono: 6270

Ruszyły zmiany kadrowe w Urzędzie Miejskim w Wągrowcu

Burmistrz Jarosław Berendt ogłosił konkurs na stanowisko kierownicze. Poszukiwany jest Kierownik Wydziału Oświaty.

Pierwsze zmiany kadrowe w Urzędzie Miejskim. Mariola Czelna przestanie pełnić funkcję Kierownika Wydziału Oświaty. Trwa konkurs na to stanowisko.

1. WYMAGANIA NIEZBĘDNE:
1) obywatelstwo polskie,
2) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
3) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
4) nieposzlakowana opinia,
5) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na aplikowane stanowisko,
6) wykształcenie wyższe magisterskie,
7) co najmniej 5-letni staż pracy,
8) dobra znajomość obsługi komputera, w tym obsługa MS Office - w szczególności Word, Excel,
9) umiejętność przekazywania danych w systemie informacji oświatowej przy użyciu programu SIO, 
10) umiejętność planowania i sprawnej organizacji pracy,
11) umiejętności komunikacyjne,
12) dyspozycyjność,
13) odporność na stres,
14) znajomość ustaw i przepisów wykonawczych w zakresie załatwianych spraw, a w szczególności:
- ustawy o systemie oświaty,
- ustawy Prawo oświatowe,
- ustawy Karta Nauczyciela,
- ustawy o systemie informacji oświatowej,
- ustawy o samorządzie gminnym,
- ustawy o pracownikach samorządowych,
- rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych),
- ustaw o ochronie danych osobowych.
 
2. WYMAGANIA DODATKOWE:
1) obowiązkowość, systematyczność, odpowiedzialność,
2) umiejętność pracy w zespole,
3) zdolność do szybkiego przyswajania wiedzy.
 
3. GŁÓWNE OBOWIĄZKI:
1) nadzór nad działalnością szkół i przedszkoli prowadzonych przez Gminę miejską Wągrowiec w zakresie spraw:
a) organizacyjnych, w tym zatwierdzanie arkuszy organizacyjnych oraz aneksów,
b) bezpieczeństwa i higieny pracy pracowników i uczniów,
c) organizacji pracy szkoły i przedszkola;
     
2) prowadzenie spraw związanych z siecią szkół:
a) ustalanie sieci szkół i ich obwodów,
b) zakładanie, przekształcanie i likwidacja szkół oraz łączenie ich w zespół,
c) planowanie i koordynowanie elektronicznej rekrutacji do szkół i przedszkoli;
    
3) prowadzenie ewidencji i dokumentacji szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby fizyczne lub prawne;
a) prowadzenie rejestru niepublicznych, publicznych szkół i przedszkoli oraz wydawanie w tym zakresie zaświadczeń,
b) nadawanie i pozbawianie szkół niepublicznych uprawnień szkoły publicznej,
c) wydawanie zezwoleń lub odmowy na prowadzenie szkół publicznych prowadzonych przez osoby fizyczne lub prawne,
d) wydawanie decyzji o odmowie wpisu do rejestru ewidencji niepublicznych szkół i przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego;
 
4) sprawowanie nadzoru nad dyrektorami szkół i przedszkoli prowadzonych przez Gminę miejską Wągrowiec:
a) organizacja konkursów na stanowiska dyrektorów szkół i przedszkoli,
b) powierzane i odwoływanie ze stanowisk kierowniczych,      
c) dokonywanie oceny pracy dyrektorów,
d) wnioskowanie i prowadzenie spraw dotyczących nagród i odznaczeń,
e) prowadzenie spraw osobowych dyrektorów w tym ustalanie wysokości dodatku motywacyjnego i funkcyjnego;
    
5) prowadzenie spraw związanych z zatrudnieniem nauczycieli:
a) opiniowanie przeniesienia nauczyciela do innej szkoły lub przedszkola,
b) przeniesienie nauczyciela do pracy w innej szkole lub przedszkolu  w celu uzupełnienia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych wychowawczych i opiekuńczych;
    
6) prowadzenie spraw związanych z awansem zawodowym nauczycieli:
a) organizowanie egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego,
b) prowadzenie rejestru wydanych zaświadczeń o zdaniu egzaminu i rejestru wydanych aktów nadania stopnia awansu zawodowego;
    
7) prowadzenie spraw dotyczących uczniów:
a) organizowanie dowozu uczniów niepełnosprawnych do szkół i przedszkoli,
b) organizowanie wyżywienia uczniów w szkołach i przedszkolach,
c) kontrola spełniania obowiązku nauki;
    
8) wydawanie decyzji dotyczących dofinansowania kształcenia zawodowego młodocianych pracowników;
    
9) sprawowanie nadzoru nad niepublicznymi: szkołami, przedszkolami i innymi formami wychowania przedszkolnego w zakresie dotowania:
a) ustalanie wysokości podstawowej kwoty dotacji,
b) ustalanie miesięcznej wysokości dotacji,
c) zatwierdzanie rocznego rozliczenia finansowego pobranej i wykorzystanej dotacji;
 
10) przygotowanie porozumień z innymi gminami w zakresie:
a) zwrotu kosztów dotacji udzielanej przez gminy publicznym i niepublicznym przedszkolom na dzieci będącymi mieszkańcami Gminy miejskiej Wągrowiec,
b) obciążanie innych gmin kosztami dotacji jaką Gmina miejska Wągrowiec przekazała przedszkolom publicznym i niepublicznym na dzieci będące mieszkańcami innych gmin;
 
11) prowadzenie spraw w zakresie stypendiów naukowych w ramach ?Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży;
 
12) prowadzenie spraw związanych z podziałem środków na:
a) doskonalenie zawodowe nauczycieli,
b) pomoc zdrowotną dla nauczycieli;
 
13) realizacja programów rządowych;
 
14) prowadzenie systemu informacji oświatowej.
 
15) kontrola i weryfikacja danych do subwencji oświatowej;
 
16) koordynowanie zadań w zakresie informatyzacji szkół;
 
17) przygotowywanie informacji o stanie realizacji zadań oświatowych za poprzedni rok szkolny;
 
18) sporządzanie zbiorczego sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i przedszkolach;
 
19) organizacja remontów oraz przeglądów technicznych budynków oświatowych;
 
20) wnioskowanie o dotacje celową na zadania przedszkolne i dotację podręcznikową;
 
21) prowadzenie spraw w zakresie opieki nad dziećmi w wieku do lat 3:
a) rozpatrywanie wniosków o wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych,
b) prowadzenie rejestru żłobków i klubów dziecięcych oraz przekazywanie zawartych w nim danych do publikacji w biuletynie informacji publicznej,
c) nadzór nad żłobkami i klubami dziecięcymi,
d) sporządzanie sprawozdań rzeczowo-finansowych;
 
22) organizowanie narad i konferencji z dyrektorami szkół i przedszkoli;
 
23) organizowanie uroczystości oświatowych;
 
24) przygotowywanie projektów uchwał oraz zarządzeń w ramach prowadzonych spraw, a wynikających z prawa oświatowego oraz opieki nad dziećmi do lat trzech;
 
25) sprawuje bezpośredni nadzór i współpracuje z:
a) Przedszkolem nr 1 w Wągrowcu,
b) Przedszkolem nr 2 w Wągrowcu,
c) Przedszkolem nr 3 w Wągrowcu,
d) Przedszkolem nr 6 w Wągrowcu,
e) Przedszkolem nr 7 w Wągrowcu,
f) Szkołą Podstawową nr 1 w Wągrowcu,
g) Szkołą Podstawową nr 2 w Wągrowcu,
h) Szkołą Podstawową nr 3 w Wągrowcu,
i) Szkołą Podstawową nr 4 w Wągrowcu,
j) Centrum Usług Wspólnych w Wągrowcu.    
    
4. WARUNKI PRACY:
1) wymiar czasu pracy - pełen etat,
2) podstawowy system czasu pracy,
3) miejsce pracy na I piętrze budynku Urzędu Miejskiego w Wągrowcu (brak windy),
4) stanowisko bezpośrednio podległe Burmistrzowi Miasta Wągrowca,
5) obsługa monitora ekranowego co najmniej 4 godziny dziennie.
 
5. INFORMUJE SIĘ, że w miesiącu październiku 2018 r. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miejskim w Wągrowcu, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji  zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosił co najmniej 6%.
 
6. WYMAGANE DOKUMENTY:
1) wypełniony kwestionariusz osobowy kandydata do pracy oraz załączone oświadczenia  - do pobrania w Urzędzie Miejskim w Wągrowcu - pok. nr 101,
2) podpisany własnoręcznie list motywacyjny,
3) kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i wymagane kwalifikacje,
4) kopie dokumentów: świadectw pracy dokumentujących staż pracy (lub zaświadczenie o zatrudnieniu w przypadku kontynuacji zatrudnienia), zaświadczenie o odbyciu stażu lub przygotowania zawodowego, ukończonych kursach, szkoleniach, innych posiadanych uprawnieniach.
 
7. TERMINY:
Komplet dokumentów aplikacyjnych należy składać lub przesłać w zamkniętych kopertach z dopiskiem: "Nabór - Kierownik Wydziału Oświaty" (na kopercie należy podać: imię i nazwisko, adres do korespondencji i nr telefonu kontaktowego) w terminie do dnia 11 grudnia 2018 r. do godz. 15 00 w Urzędzie  Miejskim w Wągrowcu - II piętro, pokój  202 (sekretariat),  62-100 Wągrowiec ul. Kościuszki 15a.

Dokumenty aplikacyjne kandydatów, które wpłyną do Urzędu Miejskiego po upływie terminu nie będą rozpatrzone.

8. DODATKOWE INFORMACJE
Kandydaci spełniający wymagania niezbędne określone w pkt. 1 ogłoszenia zostaną powiadomieni drogą mailową o terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego obejmującego test merytoryczny i rozmowę kwalifikacyjną oraz ewentualnie zadania praktyczne, w tym z wykorzystaniem komputera. Kandydaci podczas postępowania konkursowego mogą posiadać i korzystać z wydrukowanych tekstów aktów prawnych bez komentarza w wersji wyłącznie papierowej oraz kalkulatora. Nie jest dopuszczalne korzystanie z urządzeń telekomunikacyjnych oraz informatycznych.
 

Planowany termin zatrudnienia - 20 grudnia 2018 r. (dopuszcza się możliwość przesunięcia terminu ze względu na sytuację wybranego kandydata).

Z kandydatem wyłonionym w wyniku postępowania konkursowego zostanie zawarta umowa o pracę na zasadach przewidzianych w art. 16 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1260 ze zmianami).
 
Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L119 z dnia 4.05.2016 r.) informuje się, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Miejski  w Wągrowcu, ul. Kościuszki 15a,
2) inspektorem ochrony danych osobowych w Urzędzie Miejskim w Wągrowcu jest Pan Marek Sturma tel. 67 26-21-126 lub 603-203-366,
3) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu przeprowadzenia procedury naboru na stanowisko Kierownika Wydziału Oświaty,
4) dane osobowe niewybranych kandydatów będą przechowywane przez okres 10 dni - licząc od dnia następnego po dniu ogłoszenia o wyniku naboru,
5) posiada Pani/Pan prawo do wycofania w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych, ze skutkiem wykluczenia oferty z dalszej procedury naboru na stanowisko Kierownika Wydziału Oświaty albo nie zawarcia umowy o pracę,
6) posiada Pani/Pan prawo do sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
7) posiada Pani/Pan prawo do przenoszenia swoich danych osobowych,
8) posiada Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
9) podanie przez Panią/Pana swoich danych osobowych jest wymogiem ustawowym, a brak lub podanie niepełnych danych będzie podstawą do odrzucenia oferty,
10) Urząd Miejski w Wągrowcu nie przewiduje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w innym celu, niż określony w pkt. 3

Do pobrania: kwestionariusz osobowy i oświadczenia

Wągrowiec, dnia 30 listopada 2018 r.

                                                                                           Burmistrz Miasta

                                                                                      /-/ Jarosław Berendt

Komentarze   

?
+1 #29 RE: Ruszyły zmiany kadrowe w Urzędzie Miejskim w Wągrowcu? 2018-12-18 17:55
Cytuję Donaldo:
Konkurs wygrał Roman Pawłowski - informacja jest na bipie. Ten facet w ostatnich wyborach samorządowych kandydował do rady powiatu z listy PO i Nowoczesnej. Czyżby rozpoczęło się grillowanie SW 2000, bo ich kandydatka przegrała konkurs? Może jest szansa na to, że Kamiński nie będzie burmistrzem?

Czyżby pierwszy zgrzyt na linii Burmistrz-Staro sta-przyszły Wiceburmistrz?
Życie pisze dalsze scenariusze. Najbliższy w styczniu.
Donaldo
+6 #28 Jest nowy kierownikDonaldo 2018-12-18 11:48
Konkurs wygrał Roman Pawłowski - informacja jest na bipie. Ten facet w ostatnich wyborach samorządowych kandydował do rady powiatu z listy PO i Nowoczesnej. Czyżby rozpoczęło się grillowanie SW 2000, bo ich kandydatka przegrała konkurs? Może jest szansa na to, że Kamiński nie będzie burmistrzem?
Staszka
0 #27 RE: Ruszyły zmiany kadrowe w Urzędzie Miejskim w WągrowcuStaszka 2018-12-14 07:15
Czy ktoś zgłosił się? Kiedy będzie konkurs?
ojznc
+3 #26 RE: Ruszyły zmiany kadrowe w Urzędzie Miejskim w Wągrowcuojznc 2018-12-13 23:41
Cytuję NieDanka:
No i zaczął się skok na kasę i stołki. Wróbelki ćwierkają, że ten konkurs jest ustawiony pod pewną Justynę. Jeśli faktycznie, to chyba będzie pierwsza sprawa do prokuratury w tej kadencji.

W/w pani bardzo zależy na zmianie miejsca pracy, miała niezłą "kuchę'.Teraz nowa władza, pewnie chce rozliczyć winy, wieć najlepiej się ewakuować.
Jan...
0 #25 Abyście....Jan... 2018-12-07 08:36
My z oddali przypominamy"ab yście wiedziały gdzie pieniądze się podziały" należy pytać konkretnie terażniejszej "władzy"-nie dyplomatycznie tylko wprost-bo oni nie rozumieją pytań dyplomatycznych .
NieDanka
0 #24 RE: Ruszyły zmiany kadrowe w Urzędzie Miejskim w WągrowcuNieDanka 2018-12-06 21:50
No i zaczął się skok na kasę i stołki. Wróbelki ćwierkają, że ten konkurs jest ustawiony pod pewną Justynę. Jeśli faktycznie, to chyba będzie pierwsza sprawa do prokuratury w tej kadencji.
psalcm
-2 #23 RE: Ruszyły zmiany kadrowe w Urzędzie Miejskim w Wągrowcupsalcm 2018-12-06 13:24
Cytuję kolega:
Cytuję Colour:
Cytuję sdw2q:
Ten etat szykują dla Krzycha przecież ukończył jakiś płatny na nasz koszt kurs


Tej, nawet tak nie żartujcie, bo zaraz Zadroga zaproponuje Poszwie złożenie papierów na to stanowisko ://////


Może być tylko jedna , najlepsza kandydatka na kierownika oświaty nasz Danusia K. , jest najmondrzejsza ,ma odpowiedni wiek i doświadczenie ,i jest radną wiec burmistrz musi ją poprzeć.
A są rachunki krzywd do wyrównania.

Oczywiście, ustawicznie namawiamy koleżankę, aby złożyła dokumenty. Tylko Danka K, jest mądra, kompetentna, a rachunki krzywd w drugiej kolejności sa brane pod uwagę. (dla zainteresowanyc h- rozważa) :lol:
kolega
-1 #22 RE: Ruszyły zmiany kadrowe w Urzędzie Miejskim w Wągrowcukolega 2018-12-06 13:18
Cytuję Colour:
Cytuję sdw2q:
Ten etat szykują dla Krzycha przecież ukończył jakiś płatny na nasz koszt kurs


Tej, nawet tak nie żartujcie, bo zaraz Zadroga zaproponuje Poszwie złożenie papierów na to stanowisko ://////


Może być tylko jedna , najlepsza kandydatka na kierownika oświaty nasz Danusia K. , jest najmondrzejsza ,ma odpowiedni wiek i doświadczenie ,i jest radną wiec burmistrz musi ją poprzeć.
A są rachunki krzywd do wyrównania.
Pers
-7 #21 RE: Ruszyły zmiany kadrowe w Urzędzie Miejskim w WągrowcuPers 2018-12-05 18:39
Cytuję JK:
Dobrze byłoby przyjrzeć się również tej miejskiej spółce i prezesowi od wody. Szczególnie w kwestii delegacji i wypłacanych za nią kilometowek, ich zasadności i wiarygodności. Zatrudnianiu ludzi- jakieś konkursy na stanowiska były?? Podobno pół kadry z poprzedniej firmy i rodzinka wspólnika???Prawda to??

Panie M.W radzę wyluzować bo od momentu kiedy Pan K.G został prezesem zaczyna się hejt proszę spojrzeć obecny prezes jest dwa lata i jakie mamy efekty?? Modernjzacja MPWiK środki na oczyszczalnie a stan konta ten sam to moje pytanie gdzie są pieniądze za poprzedników?? Niby te same dochody stan sppolki taki sam to kto bral ta różnice??a nic nje robił. A gdzie jakieś inwestycje?? Przepraszam aje MPWiK to jedyne wizytówka miasta jako jedyna porządnie działająca spółka .
JK
+9 #20 WodociągiJK 2018-12-05 18:09
Dobrze byłoby przyjrzeć się również tej miejskiej spółce i prezesowi od wody. Szczególnie w kwestii delegacji i wypłacanych za nią kilometowek, ich zasadności i wiarygodności. Zatrudnianiu ludzi- jakieś konkursy na stanowiska były?? Podobno pół kadry z poprzedniej firmy i rodzinka wspólnika???Pra wda to??
Piłka
+3 #19 RE: Ruszyły zmiany kadrowe w Urzędzie Miejskim w WągrowcuPiłka 2018-12-05 13:28
Cytuję AC:
Na Osirze to patrzą tylko na kasę. Wynajmują boiska i halę za grube pieniądze np. prywatnym szkółkom piłkarskim a dzieciaki z Nielby nie mają gdzie trenować. A przecież właścicielem Osiru jest miasto a Nielba również jest klubem miejskim.

Cytuję AC:
Na Osirze to patrzą tylko na kasę. Wynajmują boiska i halę za grube pieniądze np. prywatnym szkółkom piłkarskim a dzieciaki z Nielby nie mają gdzie trenować. A przecież właścicielem Osiru jest miasto a Nielba również jest klubem miejskim.
Dosyć wywalania kasy podatnikow w błoto! Chcecie kopac piłeczkę to kopcie sobie ale za darmo. Czy wy naprawdę uważacie się za kadre narodową, że wam tak odbija? Na co wam kasa ? Na ubranka, dresiki, torebki, pseudo dietetyczkę(?) i tak necie fast diody i stosujecie inne niezdrowe płyny wiec pytam na co wam kasa??????????? ?????? Nie będzie kasy i tyle!
AnnaKi
+8 #18 RE: Ruszyły zmiany kadrowe w Urzędzie Miejskim w WągrowcuAnnaKi 2018-12-05 08:06
WIELKA SZKODA PANIE BURMISTRZU ZE ULICE MIASTA PRZYPOMINALY DZIS RANO LODOWISKO. WSTYD WSTYD WSTYD!!!!!
vxv28
-4 #17 RE: Ruszyły zmiany kadrowe w Urzędzie Miejskim w Wągrowcuvxv28 2018-12-04 19:28
Nielba może i jest stowarzyszeniem , ale po pierwsze funkcjonuje w Wągrowcu od 1925 roku (która z prywatnych szkółek może się czymś takim pochwalić), a po drugie w przeciwieństwie do tych szkółek nie jest nastawiona tylko i wyłącznie na kasę dla ich właścicieli. Poza tym szkółki w których za kasę rodziców trenuje co najwyżej po kilkadziesiąt dzieciaków nie mogą być traktowane tak samo jak klub z wieloletnią tradycją w którym szkoli się kilkaset dzieci.
Siostra Izobara
+3 #16 RE: Ruszyły zmiany kadrowe w Urzędzie Miejskim w WągrowcuSiostra Izobara 2018-12-04 16:58
Cytuję AC:
Na Osirze to patrzą tylko na kasę. Wynajmują boiska i halę za grube pieniądze np. prywatnym szkółkom piłkarskim a dzieciaki z Nielby nie mają gdzie trenować. A przecież właścicielem Osiru jest miasto a Nielba również jest klubem miejskim.

Ile można prostować... Nielba jest klubem miejskim tylko z nazwy - to prywatne stowarzyszenie, takie samo jak pozostałe "szkółki". Tylko tamte nie skamlą wciąż o grube miejskie pieniądze...
vxv28
-7 #15 RE: Ruszyły zmiany kadrowe w Urzędzie Miejskim w Wągrowcuvxv28 2018-12-04 16:29
Colour a skąd wiesz, że już nie zostały złożone? A może nawet najpierw zostały złożone a potem pod te papiery napisano kryteria naboru.
AC
+2 #14 RE: Ruszyły zmiany kadrowe w Urzędzie Miejskim w WągrowcuAC 2018-12-04 16:26
Na Osirze to patrzą tylko na kasę. Wynajmują boiska i halę za grube pieniądze np. prywatnym szkółkom piłkarskim a dzieciaki z Nielby nie mają gdzie trenować. A przecież właścicielem Osiru jest miasto a Nielba również jest klubem miejskim.
Colour
+7 #13 a porpos niezrozumiałych decyzji ZadrogiColour 2018-12-04 10:58
Cytuję sdw2q:
Ten etat szykują dla Krzycha przecież ukończył jakiś płatny na nasz koszt kurs


Tej, nawet tak nie żartujcie, bo zaraz Zadroga zaproponuje Poszwie złożenie papierów na to stanowisko ://////
psalcm
+19 #12 RE: Ruszyły zmiany kadrowe w Urzędzie Miejskim w Wągrowcupsalcm 2018-12-03 22:29
Cytuję Nella:
Cytuję Shrek:
Czas wielki przewietrzyć bandę nierobów. Nic je jest nam dane na zawsze.

Dokładnie! Czas pomyśleć o coniektórych zasiedziałych paniach dyrektorkach przedszkoli, dbających jedynie o siebie i swoje rodziny. Czas na kogoś, kto spojrzy nowym okiem na to jak powinny działać przedszkola

No i o jeszcze jednym zasiedziałym dyrektorku szkoły
Obserwator55
+21 #11 RE: Ruszyły zmiany kadrowe w Urzędzie Miejskim w WągrowcuObserwator55 2018-12-03 21:10
Cytuję H:
Kiedy się biorą za Osir i Wodociągi. Tam jest Gimela

Prezes MPWiK to pewnie już na dniach a dyrektor OSiR-u ze swoją świtą zaraz po nim. Nie ma wybacz.
H
+20 #10 GfH 2018-12-03 20:27
Kiedy się biorą za Osir i Wodociągi. Tam jest Gimela
Nella
+21 #9 RE: Ruszyły zmiany kadrowe w Urzędzie Miejskim w WągrowcuNella 2018-12-03 19:31
Cytuję Shrek:
Czas wielki przewietrzyć bandę nierobów. Nic je jest nam dane na zawsze.

Dokładnie! Czas pomyśleć o coniektórych zasiedziałych paniach dyrektorkach przedszkoli, dbających jedynie o siebie i swoje rodziny. Czas na kogoś, kto spojrzy nowym okiem na to jak powinny działać przedszkola
Staszek
+7 #8 RE: Ruszyły zmiany kadrowe w Urzędzie Miejskim w WągrowcuStaszek 2018-12-03 16:54
Cytuję Shrek:
Czas wielki przewietrzyć bandę nierobów. Nic je jest nam dane na zawsze.

Bardzo dobrze. Czas na dymisję "ojców" reformy oświaty w Wągrowcu. Więcej nieogarnąć niczego popsuć. Brawo Burmistrz Berendt!
Only PiS
+3 #7 RE: Ruszyły zmiany kadrowe w Urzędzie Miejskim w WągrowcuOnly PiS 2018-12-03 15:36
Cytuję dociekliwy:
Cytuję beton:
Wymagania jak na ministerkę edukacji, a zatrudnią osobę bez doświadczenia. :lol:


A może kogoś w wieku emerytalnym ?
w wymaganiach nie ma nic na temat max.wieku.

Tylko pod warunkiem, że taki emeryt zawiesi emeryturę i będzie płacić wszystkie składki. Dość okradania młodych.
dociekliwy
+6 #6 RE: Ruszyły zmiany kadrowe w Urzędzie Miejskim w Wągrowcudociekliwy 2018-12-03 13:23
Cytuję beton:
Wymagania jak na ministerkę edukacji, a zatrudnią osobę bez doświadczenia. :lol:


A może kogoś w wieku emerytalnym ?
w wymaganiach nie ma nic na temat max.wieku.
sdw2q
+1 #5 RE: Ruszyły zmiany kadrowe w Urzędzie Miejskim w Wągrowcusdw2q 2018-12-03 11:32
Ten etat szykują dla Krzycha przecież ukończył jakiś płatny na nasz koszt kurs
Shrek
+9 #4 RE: Ruszyły zmiany kadrowe w Urzędzie Miejskim w WągrowcuShrek 2018-12-03 08:35
Czas wielki przewietrzyć bandę nierobów. Nic je jest nam dane na zawsze.
beton
+26 #3 RE: Ruszyły zmiany kadrowe w Urzędzie Miejskim w Wągrowcubeton 2018-12-03 08:17
Wymagania jak na ministerkę edukacji, a zatrudnią osobę bez doświadczenia. :lol:
jan niezbędny
+10 #2 RE: Ruszyły zmiany kadrowe w Urzędzie Miejskim w Wągrowcujan niezbędny 2018-12-02 23:05
Niski wskaźnik zatrudnienia niepełnosprawny ch w porównaniu z innymi miastami, biorąc pod uwagę profity z tego płynące zarówno dla miasta jak i samych niepełnosprawny ch.
sdw2q
+22 #1 RE: Ruszyły zmiany kadrowe w Urzędzie Miejskim w Wągrowcusdw2q 2018-12-02 21:17
Berent jak tam emeryci?

Portal WRC

  • Portal WRC powstał w 2009 roku
  • Odwiedza nas 74 tys. Internautów miesięcznie, generując 900 tys. odsłon
  • Mamy najwięcej fanów spośród wągrowieckich redakcji
  • Zobacz nasz profil na:

Reklama

  • Niezależny Portal Powiatu Wągrowieckiego
  • Nr 1 w Powiecie Wągrowieckim
  • W naszej ofercie znajdziesz, bannery, materiały sponsorowane, filmy reklamowe oraz reportaże wideo.
  • Całą dobę sprawdzamy skrzynkę: [email protected]

ZAPYTAJ O OFERTĘ

X

Ostrzeżenie

© 2009-2019 Portal WRC. Wszystkie prawa zastrzeżone.