• Opublikowano:
 • Wyświetlono: 12001

Czy kierowca może odmówić dmuchania w balonik?

Czy kierowca może odmówić policjantowi dmuchania w balonik? Pytanie internauty skierowaliśmy do prawnika.

Internauta: W związku z nowelizacją kodeksu drogowego w czerwcu br. chciałabym się dowiedzieć, czy kierowca dalej może odmówić dmuchania w balonik, są na ten temat różne zdania. Sama Ustawa mówi o uzasadnionym podejrzeniu, zatem jeżeli policjant przeprowadza rutynową kontrolę, to jakie ma uzasadnione podejrzenie? Jeżeli jechało się prosto, przepisowo, to gdzie ono jest?

Dzisiaj usłyszałam od policjantki, że nie wie, co robimy w domu, w związku z tym ma uzasadnione podejrzenie. Dla mnie to jest domniemane. Zachowuję się poprawnie, więc nie ma uzasadnienia. Jak to jest z punktu widzenia prawnego. Co to znaczy "uzasadnione podejrzenie"?

Na pytanie Internauty odpowiada radca prawny Beata Koczorowska-Muszyńska.

Zgodnie z art.  129 ust. 1 Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1260 ze zm.) dalej zwana: Prd (tak brzmi poprawna nazwa ustawy, którą czytelnik potocznie nazwał kodeks drogowy) „Czuwanie nad bezpieczeństwem i porządkiem ruchu na drogach, kierowanie ruchem i jego kontrolowanie należą do zadań Policji”.

W związku z ww. zadaniami ustawodawca wskazał w ustępie 2 art. 129 Prd, uprawniania, jakie przysługują funkcjonariuszom policji w związku z czuwaniem nad bezpieczeństwem i porządkiem w ruchu drogowym, są nimi między innymi następujące uprawnienia:

 • legitymowanie uczestnika ruchu i wydawania mu wiążących poleceń co do sposobu korzystania z drogi lub używania pojazdu;
 • sprawdzanie dokumentów wymaganych w związku z kierowaniem pojazdem i jego używaniem, zezwolenia na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym oraz dokumentu potwierdzającego zawarcie umowy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdu lub dowodu opłacenia składki za to ubezpieczenie;
 • żądanie okazania dokumentu potwierdzającego prawo do używania pojazdu, który jest zarejestrowany za granicą, jeżeli pojazd ten nie jest zarejestrowany na nazwisko osoby nim kierującej;
 • sprawdzanie zezwolenia na przejazd pojazdu nienormatywnego lub wypisu z tego zezwolenia;
 • żądanie poddania się przez kierującego pojazdem lub przez inną osobę, w stosunku do której zachodzi uzasadnione podejrzenie, że mogła kierować pojazdem, badaniu w celu ustalenia zawartości w organizmie alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu;
 • sprawdzanie stanu technicznego, wyposażenia, ładunku, wymiarów, masy lub nacisku osi pojazdu znajdującego się na drodze;
 • sprawdzanie zapisów urządzenia rejestrującego samoczynnie prędkość jazdy, czas jazdy i czas postoju, obowiązkowe przerwy i czas odpoczynku;
 • wydawanie poleceń:

a) osobie, która spowodowała przeszkodę utrudniającą ruch drogowy lub zagrażającą jego bezpieczeństwu, albo osobie odpowiedzialnej za utrzymanie drogi,

b) kontrolowanemu uczestnikowi ruchu - co do sposobu jego zachowania;

 • uniemożliwienie:
 1. a) kierowania pojazdem osobie znajdującej się w stanie nietrzeźwości lub w stanie po użyciu alkoholu albo środka działającego podobnie do alkoholu,
 2. b) korzystania z pojazdu, którego stan techniczny, ładunek, masa lub nacisk osi zagrażają bezpieczeństwu lub porządkowi ruchu, powodują uszkodzenie drogi albo naruszają wymagania ochrony środowiska,
 3. c) korzystania z pojazdu zarejestrowanego w kraju niebędącym państwem członkowskim, jeżeli kierujący nim nie okazał dokumentu potwierdzającego zawarcie umowy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdu lub dowodu opłacenia składki za to ubezpieczenie,
 4. d) kierowania pojazdem przez osobę nieposiadającą wymaganych dokumentów uprawniających do kierowania lub używania pojazdu;
 • używanie przyrządów kontrolno-pomiarowych, a w szczególności do badania pojazdu, określania jego masy, nacisku osi lub prędkości, stwierdzania naruszenia wymagań ochrony środowiska oraz do stwierdzania stanu trzeźwości kierującego;
 • używanie urządzeń rejestrujących;
 • usuwanie lub przemieszczanie pojazdu w przypadkach przewidzianych w art.13a ust. 1-3 Pdr
 • kontrola przewozu drogowego towarów niebezpiecznych oraz wymagań związanych z tym przewozem;
 • używanie urządzeń nagłaśniających, sygnalizacyjnych lub świetlnych, służących do wydawania wiążących poleceń uczestnikowi ruchu;
 • występowanie w uzasadnionym przypadku z wnioskiem o ocenę stanu zdrowia kierującego pojazdem;
 • występowanie do starosty z wnioskiem o skierowanie kierowcy lub osoby posiadającej pozwolenie na kierowanie tramwajem na egzamin sprawdzający kwalifikacje, jeżeli istnieją uzasadnione i poważne zastrzeżenia co do kwalifikacji tej osoby;
 • pilotowanie pojazdów (nie dotyczy pojazdów nienormatywnych pilotowanych przez pilota na zasadach określonych w art. 64 ust. 1 pkt 3 Prd).

Jak słusznie zauważył internauta jedno z uprawnień policjantów wskazane w art. 129 ust. 2 pkt 3 Prd dotyczy żądania poddania się przez kierującego pojazdem lub przez inną osobę, w stosunku do której zachodzi uzasadnione podejrzenie, że mogła kierować pojazdem, badaniu w celu ustalenia zawartości w organizmie alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu. Cytowany przepis nie zmienił się od dnia wejścia w życie ustawy prawo o ruchu drogowym i w ocenie policji do dnia 1 czerwca 2017 roku był podstawą do przebadania zatrzymanego kierowcę na trzeźwość pomimo nie naruszenia zasad ruchu drogowego.

Natomiast 1 czerwca 2017 roku weszła w życie nowelizacja Ustawy prawo o ruchu drogowym, która spowodowała dodanie do ustawy art.  129ja o treści:  W toku kontroli ruchu drogowego uprawniony organ kontroli może poddać kierującego pojazdem lub inną osobę, w stosunku do której zachodzi uzasadnione podejrzenie, że mogła kierować pojazdem, badaniu w celu ustalenia w organizmie zawartości alkoholu lub obecności środka działającego podobnie do alkoholu.”

Powyższy przepis 129ja Prd ma być podstawą prawną do legalnie przeprowadzanych tzw. rutynowych kontroli trzeźwości. Natomiast zwrot uzasadnione podejrzenie dotyczy innej osoby niż kierujący, która mogła kierować pojazdem.

W uzasadnieniu do projektu Ustawy z dnia 23 marca 2017 r. o zmianie ustawy - Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2017 r., poz. 966) zmieniającej m.in. Ustawę prawo o ruchu drogowym i wprowadzającej przedmiotowy art. 129ja Prd, wskazano: „Ponadto proponuje się wprowadzenie do ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym wyraźnego unormowania, stanowiącego podstawę do poddawania kierujących pojazdami lub innych osób, w stosunku do których zachodzi uzasadnione podejrzenie, że mogły kierować pojazdem, w toku kontroli drogowej przez uprawniony do kontroli organ badaniu w celu ustalenia zawartości w organizmie alkoholu lub obecności środka działającego podobnie do alkoholu. W aktualnym stanie prawnym wskazane uprawnienie organów kontroli jest wyinterpretowywane z unormowań Prawa o ruchu drogowym, w szczególności z art. 129 ust. 2 pkt 3, art. 129i i art. 129j. Możliwość dokonywania badań na zawartość alkoholu lub środków działających podobnie do alkoholu w toku kontroli drogowej w istotny sposób przyczynia się do poprawy bezpieczeństwa na drogach poprzez wyeliminowanie nietrzeźwych i odurzonych kierowców, jest z tego powodu istotnym instrumentem do przeciwdziałania negatywnym zjawiskom na drogach. Biorąc pod uwagę to, że żądanie poddania się takiej kontroli związane jest z ingerencją w prawo do wolności osobistej, niezbędne jest zamieszczenie w ustawie wyraźnego unormowania kompetencyjnego w tym zakresie”.

Powyższe oznacza, że ustawodawca celowo wprowadził 129ja Prd w celu usunięcia niejasności interpretacyjnych i wątpliwości obywateli. W związku z tym z dniem 1 czerwca 2017 roku jednoznacznie do systemu prawnego wprowadzono art. 129ja Prd – przepis prawa ograniczający swobodę i wolność osobistą jednostki w celu ratowania dobra wyższego – życia i zdrowia w związku z bezpieczeństwem w ruchu drogowym.

Przepis ten umożliwia funkcjonariuszom policji przeprowadzenie tzw. rutynowych kontroli trzeźwości, w tym również kontroli kierowców, którzy na drodze zachowują się poprawnie.


Komentarze   

Waldek
0 #24 PIS-Janowy każde dodać "do kompletu" 0,5 ‰Waldek 2020-03-12 16:19
Nie wiem, gdzie zaczyna PIS-Janowego komplet a gdzie się ów komplet kończy, ale wiem, że Niemcy głupi nie są. Dokładnie, to są potęgą, ale to nadwiślańscy Papuasi zawsze byli mądrzejsi. A przynajmniej tak im się wydaje, bo w praktyce od 300 lat, są w (nomen omen) faktycznej ciemnej doopie.
PIS-Janowy
-2 #23 RE: Czy kierowca może odmówić dmuchania w balonik?PIS-Janowy 2020-03-12 11:53
Waldek - aaaa - tutaj jest problem. Kłopoty z dotarciem do pracy po "wczorajszej zakrapianje " imprezie? Bo autobusem czy rowerem to książę nie raczy tylko bedzie jechał na kacu? To jeszcze dopisz, ze w Niemczech jest dozwolone 0,5 promila I mamy komplet ...
Waldek
-2 #22 eda każe lumpom "wypierdalać do Mozambiku"Waldek 2020-03-12 10:18
Nie trzeba zaraz do Mozambiku. Okazuje się wystarczy trafić (tzw. "zaprzyjaźnione media" zatrzymanego przedstawią jako lumpa, a jakże) na któryś z wrocławskich komisariatów, aby nie wyjść z tej "kontroli" z życiem. A przecież to tylko jedna sprawa, która ujrzała światło dzienne i nie dało się jej - psim swędem - zatuszować. Mozambik zatem, to wy macie u siebie, w PRL 2.0. Na własne nota bene życzenie, za własnym przyzwoleniem.
Waldek
0 #21 eda ma w pompie...Waldek 2020-03-12 10:12
Nikogo nie interesuje co i gdzie pan/pani ma.
Dla mnie osobiście może pan/pani poddawać się kontroli nawet odbytnicy na obecność 2 gramów koki choćby na każdym skrzyżowaniu. Nie ? Dlaczego nie ? "To przecież trwa tylko chwilę". Kontrola zawartości odbytu przecież coś lub kogoś uratuje lub jakiś proceder ukróci. Jesteście, mili moi, ze swoim przyzwoleniem na BEZPRAWIE, na prostej drodze do wprowadzenia bezkarnej policyjnej samowoli. Samowoli SŁUG swoich. Nie chodzi o pobłażanie naprawdę pijanym kierowcom, ale na "trzeźwych porankach" wyłapywani są tzw. "wczorajsi" a nie pijani, ale jest okazja, aby po "akcji" można wypiąć granatową klatę do kamery i pokazać, jak czujni jesteśmy, jak praworządni... i przytulić premię. O problem BEZPRAWIA i policyjnej samowoli tu chodzi, bo podstawy do "wyrywkowych" kontroli, rodem z PRL, nadal brak. Edzie, człowiekowi o mentalności chłopa pańszczyźnianego trudno to zrozumieć. Na marginesie zwracam uwagę, że po drogach publicznych, według oficjalnych szacunków, jeździ kilkanaście tysięcy kierowców bez jakichkolwiek uprawnień. Może oczipować wszystkich kierowców i rozstawić czujniki korzystając z gotowej infrastruktury viatol ? Nie ?
eda
0 #20 RE: Czy kierowca może odmówić dmuchania w balonik?eda 2020-03-11 23:09
Degeneraci , alkoholicy i złodzieje boją się policji czy to na drodze czy w domu ale jak dupa sie pali to żule pierwsi szukająu nich pomocy Zule jak wam żle to wypierdalać do Mozambiku tam policja nie kontroluje nikogo
eda
0 #19 RE: Czy kierowca może odmówić dmuchania w balonik?eda 2020-03-11 23:04
Waldek ja mam w pompie czy przepisy są dobrze sprecyzowane - jestem za kontrolą nawet pięć razy dziennie tej samej osoby DOSYĆ PIJANYCH ZABÓJCÓW NA DROGACH walduś a co byś powiedział jakby pijany kierowca zabiłby Tobie bliską osobe ,też byś wyskakiwał z przepisami i pogłaskał go po głowie .
Do PIS-Janowy
0 #18 RE: Czy kierowca może odmówić dmuchania w balonik?Do PIS-Janowy 2020-03-11 22:57
Nie jest istotne kto czego się boi. PIS przez 5 lat mógł zmienić przepisy aby nie było wątplwości
PIS-Janowy
-4 #17 RE: Czy kierowca może odmówić dmuchania w balonik?PIS-Janowy 2020-03-11 22:23
Rudolf - ja jakos nie mam zadnych problemów z kontrolami trzezwosci rano ani kontrolami w domu na obecność broni czy narkotyków. Mało - jestem absolutnie ZA. No ale ja stary PIS-owiec ociemniały - nie to co nowoczesni POlacy bojacy sie kontroli policji ....
Waldek
-2 #16 Czy pani radca czyta ze zrozumieniem ?Waldek 2020-03-11 22:08
W art. 129ja czytam wyraźnie: "w toku kontroli". Skoro tak, aby w ogóle przeprowadzić kontrolę trzeźwości kierującego policjant MUSI mieć uzasadnioną podstawę FAKTYCZNĄ: popełnienie przez kierującego lub osobę podejrzewaną o kierowanie pojazdem czynu zabronionego. Tylko i wyłącznie dopiero wtedy, zatem "W TOKU KONTROLI", funkcjonariusz MOŻE (bo przymusu przecież nie ma) zażądać poddania się przez kierującego badaniu na obecność alkoholu w organizmie. KROPKA. Z przepisu unormowanego art. 129ja żadną miarą nie wynika prawo do policyjnych łapanek zwanych eufemistycznie "trzeźwymi porankami". Co profesjonalny pełnomocnik - jak się wydaje - powinien wiedzieć...
Rudolf
+2 #15 No nieeeeRudolf 2019-04-19 00:30
Jak czytam niektóre komentarze to aż mi słabo! Co powiecie mądre głowy jeśli wejdą wam z butami do domu bo np. chcą sprawdzić czy nie macie w domu rzeczy lub substancji zakazanych przez polskie prawo jak np. broń czy narkotyki a to wszystko w ramach rutynowej kontroli... Rozumiem że z radością wpuścicie ich do domu i zaproponujecie jeszcze kawę! Brawo Polacy! Rozumiem że dążycie do tego żeby człowiek nie miał żadnych praw i niech inni decydują za nas! Jestem przeciwnikiem jazdy na podwójnym gazie ale również wolnym człowiekiem który nie chce być "tłamszony" przez naszą władzę bo panu policjantowi nie spodobał sie kolor mojego auta no to stwierdził że zatrzyma pacjenta i zabierze mu 10min, 15mi, poł godziny jego cennego czasu bo pan policjant i tak jest w pracy i w sumie to mu sie bardzo nudzi... Pijani kierowcy na odstrzał ale nie tędy droga! Tyle w temacie ;)
policjant
-5 #14 RE: Czy kierowca może odmówić dmuchania w balonik?policjant 2017-12-15 14:59
Cytuję oz:
zawsze mozna poprosic o protokol z badania i wtedy juz misiom nie jest wesolo :) maja kupe papierkow do robienia i daja inny alkomat :) a nie jakies ad...costam

Zwróć proszę uwagę, że to dotyczy urządzeń dokonujących pomiaru, a nie stwierdzających obecność alkoholu w organizmie.
Stąd w trakcie sondażowego badania urządzeniem typu Alco Blow, i mu podobnym, nikt nie ma obowiązku sporządzać protokołu.
df
+5 #13 RE: Czy kierowca może odmówić dmuchania w balonik?df 2017-12-13 17:56
kto się boi kontroli i ma z tym problem - pijackie mordy
Szyderca
-3 #12 RE: Czy kierowca może odmówić dmuchania w balonik?Szyderca 2017-12-13 15:38
Cytuję Sopel:
Cytuję Sz:
Owszem trzeba poddać się badaniu na obecność alkoholu, ale tylko i wyłącznie podczas kontroli ruchu drogowego! Natomiast akcje trzeźwe poranki nie są kontrolą ruchu drogowego. Przy kontroli policjant musi się przedstawić etc. etc. można go poprosić o dokumenty, on powinien sprawdzić nasze dokumenty, ewentualnie stan techniczny pojazdu i wtedy może badać trzeźwość.

Trzezwe poranki to również jest kontrola mająca na na celu sprawdzenie jaknajwiększej ilości kierujących i wyłapanie wczorajszych, których na drogach nie brakuje. Dla mnie takie kontrole mogą być co dzień jeśli ma to uchronić rodzinę, znajomych i nie tylko od tragedii.


Polecam poczytać czym jest kontrola ruchu drogowego i jak powinna być przeprowadzana, są na to akty prawne, a nie pisać, co się komu wydaje...
nnn
+3 #11 na tematnnn 2017-12-11 21:12
Odpowiedź powinna być jasna : tak lub nie .Przepisy zacytowane ,a wykładni brak .
Sopel
+5 #10 RE: Czy kierowca może odmówić dmuchania w balonik?Sopel 2017-12-11 20:37
Cytuję Sz:
Owszem trzeba poddać się badaniu na obecność alkoholu, ale tylko i wyłącznie podczas kontroli ruchu drogowego! Natomiast akcje trzeźwe poranki nie są kontrolą ruchu drogowego. Przy kontroli policjant musi się przedstawić etc. etc. można go poprosić o dokumenty, on powinien sprawdzić nasze dokumenty, ewentualnie stan techniczny pojazdu i wtedy może badać trzeźwość.

Trzezwe poranki to również jest kontrola mająca na na celu sprawdzenie jaknajwiększej ilości kierujących i wyłapanie wczorajszych, których na drogach nie brakuje. Dla mnie takie kontrole mogą być co dzień jeśli ma to uchronić rodzinę, znajomych i nie tylko od tragedii.
olo
+14 #9 RE: Czy kierowca może odmówić dmuchania w balonik?olo 2017-12-11 15:09
Jeśli takie badanie wyeliminuje chociaż jednego pijanego idiote na drodze to mogą mnie badać codziennie (sam też byłem za jazde po alkoholu karany )
?!
+4 #8 RE: Czy kierowca może odmówić dmuchania w balonik??! 2017-12-11 14:54
Cytuję Marcin:
Cytuję ?!:
Nie rozumiem w czym problem? Ja w każdej chwili mogę poddać się badaniu alko testem. Nie rozumiem dlaczego mam się od tego wykręcać?

No bo jesteś mentalnym niewolnikiem i robisz wszystko co twój pan (Państwo, policja parzestawiciel państwa) karze.

Raczej "kaŻe" bo o karaniu nie było tu mowy. Ty pewnie jesteś niewolnikiem alkoholu skoro badanie alkotestem tak cię oburza.
Marcin
-8 #7 RE: Czy kierowca może odmówić dmuchania w balonik?Marcin 2017-12-11 14:41
Cytuję ?!:
Nie rozumiem w czym problem? Ja w każdej chwili mogę poddać się badaniu alko testem. Nie rozumiem dlaczego mam się od tego wykręcać?

No bo jesteś mentalnym niewolnikiem i robisz wszystko co twój pan (Państwo, policja parzestawiciel państwa) karze.
?!
+7 #6 RE: Czy kierowca może odmówić dmuchania w balonik??! 2017-12-11 10:41
Nie rozumiem w czym problem? Ja w każdej chwili mogę poddać się badaniu alko testem. Nie rozumiem dlaczego mam się od tego wykręcać?
Sz
+3 #5 RE: Czy kierowca może odmówić dmuchania w balonik?Sz 2017-12-11 10:28
Owszem trzeba poddać się badaniu na obecność alkoholu, ale tylko i wyłącznie podczas kontroli ruchu drogowego! Natomiast akcje trzeźwe poranki nie są kontrolą ruchu drogowego. Przy kontroli policjant musi się przedstawić etc. etc. można go poprosić o dokumenty, on powinien sprawdzić nasze dokumenty, ewentualnie stan techniczny pojazdu i wtedy może badać trzeźwość.
Fred
+15 #4 AlkomatFred 2017-12-11 08:15
Sam dawno temu straciłem prawo jazdy za każde po alkoholu pech chciał ze nawet nie ruszyłem z miejsca i już byli NAUCZKE MAM DO DZISIAJ więc jeśli to wyeliminuje jadących na gazie (podwójnym )to mogę dmuchać co 10 minut
Fred
+9 #3 AlkomatFred 2017-12-11 08:03
Jak pod wpływem alkoholu lub narkotyków coś się wydarzy ktoś niewinny zginie wszyscy zadaje pytanie gdzie policja co robią za co im płacimy?????????? Natomiast gdy mamy dmuchnolac dla zasady A L A R M z jakiej racji jakim prawem jak to ominąć chore społeczeństwo
WŁOS MI Z GŁOWY NIE SPADNIE JEŚLI NIE MAM NIC DO UKRYCIA najwięcej problemów mają Ci co wsiadaja rano i nie są pewni czy wczoraj nie przesadzili takich odrazu eliminowac
oz
+4 #2 RE: Czy kierowca może odmówić dmuchania w balonik?oz 2017-12-10 22:56
zawsze mozna poprosic o protokol z badania i wtedy juz misiom nie jest wesolo :) maja kupe papierkow do robienia i daja inny alkomat :) a nie jakies ad...costam
Olo
+6 #1 RE: Czy kierowca może odmówić dmuchania w balonik?Olo 2017-12-10 21:33
W prawy czy lewy balonik? :o

Portal WRC

 • Portal WRC powstał w 2009 roku
 • Wydawca: "FOOBU" Roman Kowalczewski
 • Adres Redakcji: ul. Mickiewicza 17/30, 62-100 Wągrowiec
 • Redaktor Naczelny: Roman Kowalczewski
 • Telefon: +48 503 142 937
 • mail: [email protected]
 • Zobacz nasz profil na:

Reklama

 • Niezależny Portal Powiatu Wągrowieckiego
 • Nr 1 w Powiecie Wągrowieckim
 • W naszej ofercie znajdziesz, bannery, materiały sponsorowane, filmy reklamowe oraz reportaże wideo.
 • Całą dobę sprawdzamy skrzynkę: [email protected]

ZAPYTAJ O OFERTĘ

X

Ostrzeżenie

© 2009-2019 Portal WRC. Wszystkie prawa zastrzeżone.