• Opublikowano:
 • Wyświetlono: 1231

Praca czeka. Specjalista ds. zamówień publicznych i budownictwa

Nabór na stanowisko urzędnicze specjalisty ds. zamówień publicznych i budownictwa.

Urząd Miejski w Wągrowcu

ogłasza nabór kandydatów na stanowisko urzędnicze

SPECJALISTY DS. ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH I BUDOWNICTWA 

1. WYMAGANIA NIEZBĘDNE:
1) obywatelstwo polskie,
2) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
3) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
4) nieposzlakowana opinia,
5) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na aplikowane stanowisko,
6) wykształcenie wyższe,
7) co najmniej jeden rok stażu pracy na stanowisku związanym z udzielaniem zamówień publicznych powyżej 30 000 euro/130 000 zł,
8) przeszkolenie z zakresu zamówień publicznych,
9) dobra znajomość obsługi komputera, w tym obsługa MS Office - w szczególności Word, Excel,
10) umiejętność planowania i sprawnej organizacji pracy,
11) umiejętności komunikacyjne,
12) umiejętność analizowania i poprawnego wnioskowania,
13) umiejętność stosowania prawa w praktyce,
14) dyspozycyjność,
15) odporność na stres,
16) znajomość ustaw i przepisów wykonawczych w zakresie załatwianych spraw:
- ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych,
- ustawy z dnia 7.07.1994 r. Prawo budowlane,
- ustawy z dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznych,
- ustawy z dnia 17.12.2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych,
- ustawy z dnia 23.04.1964 r. Kodeks cywilny,
- ustawy z dnia 21.11.2008 r. o pracownikach samorządowych,
- ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym,
- rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 
2. WYMAGANIA DODATKOWE:
1) doświadczenie zawodowe w administracji publicznej w zakresie zadań wymaganych na aplikowanym stanowisku,
2) obowiązkowość, systematyczność, odpowiedzialność,
3) umiejętność pracy w zespole,
4) zdolność do szybkiego przyswajania wiedzy,
5) wysoka kultura osobista.

3. GŁÓWNE OBOWIĄZKI:

      W zakresie spraw: ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
 1. Przygotowywanie projektów przepisów dotyczących wprowadzenia jednolitych zasad udzielania zamówień publicznych.
 2. Przygotowywanie projektów uchwał Rady Miejskiej i zarządzeń Burmistrza Miasta w sprawach dotyczących zamówień publicznych.
 3. Przygotowywanie projektów zarządzeń Burmistrza w sprawie powołania komisji przetargowej i regulaminu jej pracy.
 4. Nadzór i koordynacja całości zamówień publicznych udzielanych przez gminne jednostki organizacyjne ze środków budżetu Miasta.
 5. wykonywanie czynności związanych z przeprowadzaniem postępowań o udzielenie zamówień publicznych, uczestnictwo w pracach komisji przetargowych (funkcja sekretarza komisji przetargowej), czuwanie nad przestrzeganiem procedur oraz prawidłowością wykonywanych czynności.
 6. Kompletowanie i weryfikowanie materiałów źródłowych stanowiących podstawę do wszczęcia procedur określonych w ustawie o zamówieniach publicznych.
 7. Zamieszczanie na stronach internetowych i portalach niezbędnych ogłoszeń związanych z prowadzonymi postępowaniami oraz ogłoszeń o  wykonaniu umowy.
 8. Gromadzenie materiałów merytoryczno ? informacyjnych dotyczących zamówień publicznych oraz przekazywanie ich do wiadomości komórkom organizacyjnym Urzędu i gminnym jednostkom organizacyjnym.
 9. Udzielanie pomocy przy stosowaniu przepisów ustawy o zamówieniach publicznych
  w jednostkach organizacyjnych Gminy Miejskiej Wągrowiec.
 10. Prowadzenie rejestru zamówień publicznych.
 11. Prowadzenie sprawozdawczości i przekazywanie sprawozdań do Urzędu Zamówień Publicznych.
 12. Nadzorowanie przestrzegania w Urzędzie Miejskim w Wągrowcu przepisów ustawy
  o zamówieniach publicznych
 13. Sporządzanie wstępnych ogłoszeń informacyjnych w oparciu o złożone plany zamówień publicznych poszczególnych wydziałów Zamawiającego.
 14. Sporządzanie raportu z realizacji zamówienia
 15. Prowadzenie rejestru zabezpieczeń należytego wykonania umowy
 16. Udzielanie wyjaśnień komórkom organizacyjnym oraz opracowanie materiałów źródłowych.
W zakresie spraw : REALIZACJI I PRZYGOTOWANIA ZADAŃ INWESTYCYJNYCH KUBATUROWYCH FINANSOWANYCH Z BUDŻETU GMINY MIEJSKIEJ (z wyłączeniem inwestycji liniowych)
 1. Przygotowanie i planowanie zadań inwestycyjnych Gminy
 2. Współdziałanie z Jednostkami Gminy i Wydziałami / Referatami Urzędu Miejskiego
  w zakresie planowania i programowania inwestycji, koordynacja inwestycji prowadzonych wspólnie.
 3. Przygotowanie umów na wykonanie dokumentacji inwestycji oraz nadzorowanie procesu uzgadniania.
 4. Przygotowanie procesu inwestycyjnego, w tym uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy, koordynowanie wykonywania dokumentacji budowlanej, uzyskanie pozwolenia na budowę oraz kompletowanie dokumentów do przeprowadzenia procedury udzielenia zamówienia publicznego w zakresie działań inwestycyjnych finansowanych z budżetu Gminy Miejskiej.
 5. Przygotowanie projektów umów z kontrahentami w zakresie inwestycji oraz prowadzenie dokumentacji z tym związanej.
 6. Organizowanie bądź współudział w organizowaniu przetargów na prace projektowe
  i wykonawcze.
 7. Bieżąca kontrola inspektorów nadzoru nad realizacją inwestycji zleconych wykonawcom.
 8. Nadzorowanie i koordynowanie realizowanych zadań inwestycyjnych finansowanych
  z budżetu Gminy Miejskiej.
 9. Egzekwowanie prawidłowości i rzetelności realizacji umów z wykonawcami, w tym gwarancji, rękojmi i odbiorów technicznych oraz wykonywanie przeglądów technicznych przed upływem gwarancji.
 10. Organizowanie i uczestnictwo w odbiorach i przeglądach częściowych, końcowych
  i ostatecznych (pogwarancyjnych) zadań inwestycyjnych finansowanych z budżetu Gminy Miejskiej.
 11. Dokonywanie analiz i badanie przebiegu realizacji zadań inwestycyjnych.
 12. Rozliczanie prowadzonych inwestycji.
 13. Rozliczanie wykonawców, zgodnie z warunkami określonymi w umowach dot. realizacji zadań inwestycyjnych oraz dokonywanie przelewów za wykonane zadania inwestycyjne. Sporządzaniem sprawozdań z zakresu zadań na stanowisku pracy.
 14. Sporządzanie dokumentacji po zakończeniu inwestycji w celu przekazania do majątku gmin.
 15. Rozliczanie zrealizowanych zadań inwestycyjnych, sporządzanie końcowych materiałów rozliczeniowych.
 16. Współpraca z Wydziałem Finansowym w zakresie realizacji budżetu oraz Referatem Planowania Przestrzennego przy realizacji inwestycji i opracowywaniu planów przestrzennych zagospodarowania miasta.
4. WARUNKI PRACY:
      1) wymiar czasu pracy - pełen etat,
      2) równoważny system czasu pracy,
      3) miejsce pracy - na I piętrze budynku Urzędu Miejskiego w Wągrowcu (brak windy),
      4) stanowisko bezpośrednio podległe Kierownikowi Wydziału Inwestycji i Mienia Komunalnego,
      5) obsługa monitora ekranowego co najmniej 4 godziny dziennie.

5. INFORMUJE SIĘ, że w miesiącu kwietniu 2021 r. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miejskim w Wągrowcu, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosił mniej niż 6%.

6. WYMAGANE DOKUMENTY:
 
      1) wypełniony kwestionariusz osobowy kandydata do pracy oraz załączone oświadczenia - do pobrania na stronie bip.wagrowiec.eu w zakładce "Nabór pracowników (Oferty pracy w Urzędzie Miejskim)" oraz w Urzędzie Miejskim w Wągrowcu - pok. nr 101,
      2) podpisany własnoręcznie list motywacyjny, zawierający m. in. powody ubiegania się o aplikowane stanowisko, dotychczasowe doświadczenia i osiągnięcia w pracy zawodowej, aktualną sytuację zawodową, oczekiwania związane z aplikowanym stanowiskiem pracy,
      3) kopie dokumentów potwierdzających ukończone wykształcenie wyższe,    
      4) kopie dokumentów: świadectw pracy albo zakończonych umów zleceń oraz innych dokumentów, potwierdzających wymagany roczny staż pracy na stanowisku związanym z zamówieniami publicznymi,
      5) w przypadku pozostawania w zatrudnieniu lub w zleceniu - aktualne zaświadczenie o zatrudnieniu od obecnego pracodawcy lub zleceniodawcy albo kopie umów o pracę lub umów zlecenia z aktualnym pracodawcą lub zleceniodawcą wraz z kopią zakresu czynności,
      6) kopie dokumentów o ukończonych kursach lub szkoleniach w zakresie zamówień publicznych.

7. TERMINY:

Komplet dokumentów aplikacyjnych należy składać lub przesłać w zamkniętych kopertach
z dopiskiem: "Nabór - specjalista ds. zamówień publicznych i budownictwa" (na kopercie należy podać: imię i nazwisko oraz adres do korespondencji) w terminie do dnia 17 maja 2021 r.  do godz. 12 00Dokumenty aplikacyjne należy przesłać listem na adres Urzędu  Miejskiego w Wągrowcu, 62-100 Wągrowiec, ul. Kościuszki 15a albo złożyć w Punkcie Bezpośredniej Obsługi Klientów (wejście C z lewej strony budynku Starostwa Powiatowego w Wągrowcu - w Punkcie należy wybrać telefoniczny numer 103, w celu przekazania informacji o potrzebie złożenia oferty).

Dokumenty aplikacyjne kandydatów, które wpłyną do Urzędu Miejskiego po upływie terminu nie będą rozpatrzone.

Odrzucone zostaną oferty, które:
        1) nie zawierają dokumentów określonych jako wymagane w pkt. 6 ppkt. 1-6,
        2) nie spełniają wymagań w zakresie posiadanego wykształcenia lub stażu pracy albo wpłyną w dniu 17 maja 2021 r. po godz. 12 00.

8. DODATKOWE INFORMACJE

Kandydaci spełniający wymagania niezbędne określone w pkt. 1 ogłoszenia zostaną powiadomieni drogą do kontaktu wskazaną w kwestionariuszu osobowym o terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego obejmującego test merytoryczny
i rozmowę kwalifikacyjną oraz ewentualnie zadania praktyczne, w tym z wykorzystaniem komputera.

Kandydaci podczas postępowania konkursowego mogą posiadać i korzystać z wydrukowanych tekstów aktów prawnych bez komentarza w wersji wyłącznie papierowej oraz kalkulatora. Nie jest dopuszczalne korzystanie z urządzeń telekomunikacyjnych oraz informatycznych.


Planowany termin zatrudnienia - 01 czerwca 2021 r. (dopuszcza się możliwość przesunięcia terminu ze względu na sytuację wybranego kandydata).

Z kandydatem wyłonionym w wyniku postępowania konkursowego zostanie zawarta umowa o pracę  
na zasadach przewidzianych w art. 16 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1282).

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L119 z dnia 4.05.2016 r.) informuje się, że:
      1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Miejski  w Wągrowcu, ul. Kościuszki 15a,
      2) inspektorem ochrony danych osobowych w Urzędzie Miejskim w Wągrowcu jest Pan Marek Sturma tel. 67 26-21-126 lub 603-203-366,
      3) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu przeprowadzenia procedury naboru na stanowisko specjalisty ds. zamówień publicznych i budownictwa,
      4) dane osobowe niewybranych kandydatów będą przechowywane przez okres 10 dni - licząc od dnia następnego po dniu ogłoszenia o wyniku naboru,
      5) posiada Pani/Pan prawo do wycofania w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych, ze skutkiem wykluczenia oferty z dalszej procedury naboru na stanowisko specjalisty ds. zamówień publicznych i budownictwa albo nie zawarcia umowy o pracę,
      6) posiada Pani/Pan prawo do sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
      7) posiada Pani/Pan prawo do przenoszenia swoich danych osobowych,
      8) posiada Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
      9) podanie przez Panią/Pana swoich danych osobowych jest wymogiem ustawowym, a brak lub podanie niepełnych danych będzie podstawą do odrzucenia oferty,
    10) Urząd Miejski w Wągrowcu nie przewiduje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w innym celu, niż określony w pkt. 3.

Do pobrania: kwestionariusz osobowy i oświadczenia

Wągrowiec, dnia 05 maja 2021 r.

Burmistrz Miasta
/-/ Jarosław Berendt


Komentarze   

Leon
+13 #6 RE: Praca czeka. Specjalista ds. zamówień publicznych i budownictwaLeon 2021-05-06 19:11
Więcej zmian kadrowych w tej kadencji niż we wszystkich poprzednich łącznie... zadziwiające..
Kola
-4 #5 RE: Praca czeka. Specjalista ds. zamówień publicznych i budownictwaKola 2021-05-06 17:08
No już.Sami na zieloną łączkę odchodzą bo robota na nich za każdym rogiem czeka.
Litości.
lenka
+16 #4 RE: Praca czeka. Specjalista ds. zamówień publicznych i budownictwalenka 2021-05-06 16:22
kolejna osoba odeszła z urzędu bo nie mogła wytrzymać atmosfery?
zocha
-1 #3 RE: Praca czeka. Specjalista ds. zamówień publicznych i budownictwazocha 2021-05-06 14:38
Urząd Miejski chociaz daje nadzieję i ogłasza konkurs, a Powiat i jednostki podległe nawet nie ogłaszaja konkursu przyjmują tylko swoich, najczęsciej z rodziny nieuków.
Simoo
+9 #2 RE: Praca czeka. Specjalista ds. zamówień publicznych i budownictwaSimoo 2021-05-06 14:12
A kto ma wygrać?
Simon
+30 #1 Komu to potrzebne?Simon 2021-05-06 10:35
Po co organizować te konkursy w UM skoro i tak wiadomo kto wygra. Lepiej byłoby od razu wynik ogłosić, a nie dawać nadzieję tym, którzy złożą dokumenty.

Portal WRC

 • Portal WRC powstał w 2009 roku
 • Wydawca: "FOOBU" Roman Kowalczewski
 • Adres Redakcji: ul. Mickiewicza 17/30, 62-100 Wągrowiec
 • Redaktor Naczelny: Roman Kowalczewski
 • Telefon: +48 503 142 937
 • mail: [email protected]
 • Zobacz nasz profil na:

Reklama

 • Niezależny Portal Powiatu Wągrowieckiego
 • Nr 1 w Powiecie Wągrowieckim
 • W naszej ofercie znajdziesz, bannery, materiały sponsorowane, filmy reklamowe oraz reportaże wideo.
 • Całą dobę sprawdzamy skrzynkę: [email protected]

ZAPYTAJ O OFERTĘ

X

Ostrzeżenie

© 2009-2019 Portal WRC. Wszystkie prawa zastrzeżone.