• Opublikowano:
 • Wyświetlono: 2307

Nabór na stanowisko urzędnicze specjalisty ds. inwestycji

Urząd Miejski w Wągrowcu ogłasza nabór kandydatów na stanowisko urzędnicze SPECJALISTA DS. INWESTYCJI.

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

1) obywatelstwo polskie,
2) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
3) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
4) nieposzlakowana opinia,
5) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na aplikowane stanowisko,
6) wykształcenie wyższe, preferowany profil: drogowy, mostowy, budowlany, elektryczny i pokrewne, geodezyjny, gospodarka przestrzenna, geologia, transport drogowy, inżynieria ruchu, inżynieria środowiska, prawo, ekonomia i pokrewne albo
7) wykształcenie średnie techniczne o profilu: technik budowy dróg, technik drogownictwa lub pokrewnego, technik budownictwa,
8) w przypadku wykształcenia wyższego o profilu innym niż preferowany, wymagany co najmniej 6-miesięczny staż pracy w administracji publicznej na stanowisku ds. inwestycji lub pokrewnym,
9) w przypadku wykształcenia średniego technicznego wymagany 3-letni staż pracy,
10) prawo jazdy kat. B,
11) znajomość ustaw i przepisów wykonawczych w zakresie załatwianych spraw:
- ustawy z dnia 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego,
- ustawy z dnia 7.07.1994 r. Prawo budowlane,
- ustawy z dnia 20.06.1997 r. Prawo o ruchu drogowym,
- ustawy z dnia 21.03.1985 r. o drogach publicznych,
- ustawy z dnia 10.04.2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych,
- ustawy z dnia 10.04.1997 r. Prawo energetyczne,
- ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych,
- ustawy z dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznych,
- ustawy z dnia 21.11.2008 r. o pracownikach samorządowych,
- ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym,
- rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

WYMAGANIA DODATKOWE

1) dobra znajomość obsługi komputera, w tym obsługa MS Office - w szczególności Word, Excel,
2) umiejętność planowania i sprawnej organizacji pracy,
3) umiejętności komunikacyjne,
4) dyspozycyjność,
5) odporność na stres,
6) obowiązkowość, systematyczność, odpowiedzialność,
7) umiejętność pracy w zespole,
8) zdolność do szybkiego przyswajania wiedzy,
9) wysoka kultura osobista.

GŁÓWNE OBOWIĄZKI

1) uzgadnianie dokumentacji projektowej w zakresie budowy/przebudowy/remontu dróg/mostów/inwestycji kubaturowych etc. oraz oświetlenia,
2) zlecanie opracowania dokumentacji dla budowy/przebudowy/remontu dróg/mostów/inwestycji kubaturowych oraz oświetlenia drogowego, a także jej weryfikacja i kontrola pod względem merytorycznym,
3) prowadzenie postępowań administracyjnych i wykonywanie innych niezbędnych prac związanych z uzyskaniem pozwoleń na budowę dla inwestycji gminnych, zgłoszeń wykonania robót budowlanych oraz decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowych,
4) sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenie
w próbach, badaniach i odbiorach technicznych gotowych obiektów budowlanych i sporządzanie
dokumentacji dla ich użytkowania,
5) potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad, a także kontrolowanie rozliczeń
budowy,
6) organizowanie odbiorów robót i uczestniczenie wg potrzeb w odbiorach częściowych i końcowych,
7) kontrola dokumentów rozliczeniowych (kosztorysów, obmiarów robót, dzienników budów, faktur)
z robót, a także ich utrzymania i konserwacji,
8) kontrola terminowości robot - zgodność z harmonogramami,
9) współpraca z zarządcami dróg, organizacjami i jednostkami samorządowymi w zakresie
prowadzonych spraw i zagadnień,
10) odpowiedzialność za należyty przebieg realizowanych zadań z zakresu powierzonej funkcji,
11) określanie potrzeb, planowanie i sprawozdawczość w zakresie budowy/przebudowy, utrzymania, remontów dróg, obiektów mostowych, a także innych obiektów budowlanych,
12) nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem oświetlenia na terenie miasta,
13) współpraca z podmiotami prowadzącymi konserwację oświetlenia na terenie miasta,
14) utrzymanie i eksploatacja urządzeń komunalnych gminy:
- ulice i place,
- mosty i przepusty,
- oświetlenie uliczne,
- utrzymanie czystości i placów
- odwodnienie
ulic i placów
15) przygotowanie przetargów na roboty, dostawy i usługi,
16) planowanie i programowanie zadań inwestycyjnych,
17) przygotowanie zadań inwestycyjnych,
18) opracowywanie projektów planów finansowania budowy, przebudowy, remontu, utrzymania i ochrony dróg, drogowych obiektów inżynierskich, oświetlenia oraz pozostałych obiektów budowlanych,
19) przygotowanie i monitorowanie umów z inwestorami zewnętrznymi,
20) wnioskowanie o pozabudżetowe środki finansowe na zadania drogowe,
21) wykonywanie innych zadań zleconych przez Kierownika Wydziału w zakresie infrastruktury drogowe i oświetlenia.

WARUNKI PRACY

1) wymiar czasu pracy - pełen etat,
2) równoważny system czasu pracy,
3) miejsce pracy - na I piętrze budynku Urzędu Miejskiego w Wągrowcu,
4) stanowisko bezpośrednio podległe Kierownikowi Wydziału Inwestycji i Mienia Komunalnego,
5) obsługa monitora ekranowego co najmniej 4 godziny dziennie.

WYMAGANE DOKUMENTY

1) wypełniony kwestionariusz osobowy kandydata do pracy oraz załączone oświadczenia - do pobrania na stronie bip.wagrowiec.eu w zakładce "Nabór pracowników (Oferty pracy w Urzędzie Miejskim)",
2) podpisany własnoręcznie list motywacyjny,
3) kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie:
- dyplomu ukończenia szkoły wyższej (w przypadku kierunków pokrewnych, do dyplomu ukończenia szkoły wyższej należy dołączyć suplement),
- świadectwa ukończenia technikum i dyplomu uzyskania tytułu technika,
4) kserokopie dokumentów potwierdzających wymagany staż pracy:
- świadectw pracy,
- w przypadku pozostawania w zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę: oryginał zaświadczenia o zatrudnieniu zawierające w szczególności: nazwę pracodawcy, datę zatrudnienia, nazwę stanowiska pracy oraz krótki opis obowiązków na tym stanowisku (albo kserokopia zakresu obowiązków), podpis pracodawcy, albo
- w
przypadku pozostawania w zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę: kserokopia umowy o pracę i zakresu czynności,
5) kserokopia prawa jazdy kat. B.

NIEWYMAGANE DOKUMENTY

1) kopie dokumentów o ukończonych kursach, szkoleniach oraz o posiadanych uprawnieniach przydatnych na aplikowane stanowisko.

TERMINY

Komplet dokumentów aplikacyjnych należy składać lub przesłać w zamkniętych kopertach z dopiskiem: "Nabór - specjalista ds. inwestycji" (na kopercie należy podać: imię i nazwisko oraz adres do korespondencji) w terminie do dnia 24 maja 2022 r. do godz. 1200. Dokumenty aplikacyjne należy przesłać listem na adres Urzędu Miejskiego w Wągrowcu, 62-100 Wągrowiec, ul. Kościuszki 15a albo złożyć w Urzędzie Miejskim w Wągrowcu, ul. Kościuszki 15a - parter Punkt Informacyjny.

Dokumenty aplikacyjne kandydatów, które wpłyną do Urzędu Miejskiego po upływie terminu nie będą rozpatrzone.

Planowany termin zatrudnienia - 13 czerwca 2022 r. (dopuszcza się możliwość przesunięcia terminu ze względu na sytuację wybranego kandydata).

Z kandydatem wyłonionym w wyniku postępowania konkursowego zostanie zawarta umowa o pracę 
na zasadach przewidzianych w art. 16 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2022 r., poz. 530).


 

Komentarze   

Noami
+1 #6 RE: Nabór na stanowisko urzędnicze specjalisty ds. inwestycjiNoami 2022-05-19 18:53
Fiona juz swoją kolezankę zagospodaruje jak w MDKU
Kun
-2 #5 HehKun 2022-05-13 20:47
Tylko kierownik wydziału tragedia...
Aresss
+7 #4 Julka kretynkoAresss 2022-05-13 19:18
Poczytaj od początku do końca wymogi dla kandydata.Remik i Fiona jeszcze wielu znajomych w potrpotrzebie mają. Gdyby krzysiowi z mdk nie wyszło to inny stołek pod dupsko wjedzie.
Gryps
+1 #3 RE: Nabór na stanowisko urzędnicze specjalisty ds. inwestycjiGryps 2022-05-13 19:05
Który tam będzie kończył technikum, że tak odpowiedzialna fucha, a tak niskie kwalifikacje
Julka
-3 #2 RE: Nabór na stanowisko urzędnicze specjalisty ds. inwestycjiJulka 2022-05-13 18:30
No analfabeto ty się nie nadajesz, jak widzę wyższe!
Oooooooooooo
+6 #1 RE: Nabór na stanowisko urzędnicze specjalisty ds. inwestycjiOooooooooooo 2022-05-13 17:43
Koniec świata! Tak odpowiedzialna praca i kandydat może być po technikum..... No nie dziwię się, że potem jest to, co jest

Portal WRC

 • Portal WRC powstał w 2009 roku
 • Wydawca: "FOOBU" Roman Kowalczewski
 • Adres Redakcji: ul. Mickiewicza 17/30, 62-100 Wągrowiec
 • Redaktor Naczelny: Roman Kowalczewski
 • Telefon: +48 503 142 937
 • mail: [email protected]
 • Zobacz nasz profil na:

Reklama

 • Niezależny Portal Powiatu Wągrowieckiego
 • Nr 1 w Powiecie Wągrowieckim
 • W naszej ofercie znajdziesz, bannery, materiały sponsorowane, filmy reklamowe oraz reportaże wideo.
 • Całą dobę sprawdzamy skrzynkę: [email protected]

ZAPYTAJ O OFERTĘ

X

Ostrzeżenie

© 2009-2019 Portal WRC. Wszystkie prawa zastrzeżone.