• Opublikowano:
 • Wyświetlono: 2924

Konkurs na kierownika CUW w Wągrowcu

Burmistrz ogłosił konkurs na stanowisko kierownika Centrum Usług Wspólnych w Wągrowcu. Nabór jest efektem objęcia przez dotychczasową kierowniczkę Wiesławę Domańską funkcji sekretarza miasta.

WYMAGANIA NIEZBĘDNE (formalno-prawne):

1) obywatelstwo polskie,
2) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
3) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
4) brak orzeczonej prawomocnej kary za naruszenie dyscypliny finansów publicznych,
5) nieposzlakowana opinia,
6) wykształcenie wyższe,
7) co najmniej 5 lat stażu pracy lub co najmniej 5 lat wykonywania działalności gospodarczej o charakterze zgodnym z głównymi obowiązkami określonymi w pkt. 3. I.,
8) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na aplikowane stanowisko,
9) znajomość ustaw i przepisów wykonawczych w niżej określonym zakresie:
- ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym,
- ustawy z dnia 21.11.2008 r. o pracownikach samorządowych,
- ustawy z dnia 26.01.1982 r. Karta Nauczyciela,
- ustawy z dnia 26.06.1974 r. Kodeks pracy,
- ustawy z dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznych,
- ustawy z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości,
- ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych,
- ustawy z dnia 27.10.2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych,
- ustawy z dnia 14.12.2016 r. Prawo oświatowe,
- rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

WYMAGANIA DODATKOWE:

1) dobra znajomość obsługi komputera, w tym obsługa MS Office - w szczególności Word, Excel oraz obsługi poczty elektronicznej,
2) uprzejmość i życzliwość w kontaktach międzyludzkich,
3) zdolność do szybkiego przyswajania wiedzy,
4) umiejętność planowania i sprawnej organizacji pracy,
5) umiejętność pracy w zespole,
6) dyspozycyjność,
7) obowiązkowość, systematyczność, odpowiedzialność,
8) komunikatywność,
9) odporność na stres.

GŁÓWNE OBOWIĄZKI:

Zapewnienie obsługi finansowo - księgowej, administracyjnej i organizacyjnej publicznych jednostek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Wągrowiec, zwanymi dalej "jednostkami obsługiwanymi", obejmującą:

1) w zakresie rachunkowości i gospodarki finansowej:
a) zapewnienie realizacji zadań głównego księgowego jednostek oświatowych,
b) określanie zasad (polityki) rachunkowości, w tym zasad sporządzania, obiegu i kontroli dowodów księgowych i innych dokumentów finansowo księgowych,
c) organizowanie i prowadzenie obsługi bankowej,
d) prowadzenie na podstawie dowodów księgowych, ksiąg rachunkowych, ujmujących zapisy zdarzeń w porządku chronologicznym i systematycznym,
e) prowadzenie inwentaryzacji drogą uzgodnienia sald i drogą weryfikacji oraz koordynacja terminów inwentaryzacji drogą spisu z natury przeprowadzanej przez jednostki obsługiwane,
f) wycenę aktywów i pasywów oraz ustalanie wyniku finansowego,
g) sporządzanie sprawozdań finansowych, budżetowych i statystycznych dla jednostek obsługiwanych,
h) monitorowanie i analizowanie stanu wykorzystania planu wydatków, stanu realizacji planu dochodów i stanu majątkowego jednostek objętych obsługą oraz nprzekazywanie informacji w tym zakresie kierownikom jednostek,
i) dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym oraz wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych,
j) dokonywanie kontroli formalno-rachunkowej dowodów księgowych podlegających zapłacie oraz wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi,
k) dochodzenie należności przypadających na rzecz jednostek,
l) prowadzenie obsługi finansowo-księgowej zakładowych funduszy świadczeń socjalnych,
ł) gromadzenie i przechowywanie dowodów księgowych i innej dokumentacji finansowo - księgowej,

2) w zakresie podatku od towarów i usług:
a) wystawiania faktur VAT oraz innej dokumentacji związanej z podatkiem od towarów i usług,
b) prowadzenia na potrzeby VAT ewidencji zakupów i sprzedaży,
c) sporządzania na podstawie prowadzonych ewidencji deklaracji podatkowych w zakresie podatku od towarów i usług i składania ich w Urzędzie Miejskim,
d) wpłacania podatku na rachunek Urzędu Miejskiego,
e) gromadzenia i przechowywania dokumentacji podatkowej,

3) w zakresie spraw kadrowo-płacowych i bhp:
a) sporządzanie dokumentów związanych z przeszeregowaniem pracowników,
b) kompletowanie dokumentów i sporządzanie wniosków emerytalno-rentowych,
c) prowadzenie ewidencji i ruchu zatrudnionych pracowników w poszczególnych jednostkach obsługiwanych,
d) naliczanie i wypłata wynagrodzeń i innych należnych świadczeń, prowadzenie ewidencji oraz sporządzanie sprawozdawczości z zakresu zatrudnienia i funduszu płac,
e) potrącanie podatku dochodowego od osób fizycznych i rozliczanie z Urzędem Skarbowym, a także sporządzanie informacji o dochodach uzyskanych oraz pobranych zaliczkach na podatek dochodowy od pracowników zatrudnionych w jednostkach obsługiwanych oraz dokonywanie rocznego rozliczenia,
f) prowadzenie rozliczania składek ZUS wraz z dokumentacją,
g) prowadzenie rozliczeń z innymi instytucjami finansowymi,
h) obliczanie zasiłków chorobowych i zasiłków z tytułu ubezpieczenia społecznego,
i) sporządzanie zaświadczeń o wysokości wynagrodzeń do celów emerytalno-rentowych pracowników jednostek obsługiwanych i Centrum oraz do innych celów na wniosek pracownika,
j) ewidencjonowanie danych o zatrudnieniu i wydatkach z osobowego i bezosobowego funduszu płac,
k) prowadzenie spraw kadrowych i osobowych pracowników,
l) organizacja i prowadzenie spraw w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz spraw w zakresie ochrony przeciwpożarowej oraz organizowanie kursów i szkoleń pracowników w zakresie bhp,
ł) prowadzenie całokształtu spraw związanych z pobieraniem zaliczek i dokonywaniem rozliczeń podatku dochodowego od osób fizycznych,
m) prowadzenie wszystkich spraw związanych z rozliczeniami z ZUS, w tym:
- zgłaszanie, wprowadzanie zmian i wyrejestrowywanie pracowników z ubezpieczeń,
- sporządzanie i przesyłanie do ZUS deklaracji rozliczeniowych dla poszczególnych jednostek obsługiwanych,
- sporządzanie rocznych rozliczeń ZUS dla poszczególnych jednostek obsługiwanych,
n) kompletowanie dokumentacji powypadkowej i sporządzanie wniosków do ZUS w sprawie odszkodowań z tytułu wypadków przy pracy,
o) sporządzanie sprawozdawczości z zakresu zatrudnienia i płac,
p) sporządzanie miesięcznych i rocznych informacji o zatrudnieniu, kształceniu lub
o działalności na rzecz osób niepełnosprawnych,
r) prowadzenie ewidencji emerytów i rencistów.

Zarządzanie i reprezentowanie Centrum Usług Wspólnych na zewnątrz, a w szczególności:

1) podejmowanie decyzji w sprawach zatrudniania i wynagradzania pracowników Centrum,
2) ustalanie wewnętrznej organizacji Centrum, a zwłaszcza określenie obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności pracowników zatrudnionych na poszczególnych stanowiskach,
3) ustalanie zasad i zapewnienie prawidłowego obiegu dokumentów wewnętrznych Centrum,
4) zapewnienie pracownikom Centrum bezpiecznych i higienicznych warunków pracy,
5) współpraca z dyrektorami jednostek obsługiwanych,
6) ustalanie wielkości stanu zatrudnienia Centrum w uzgodnieniu z Burmistrzem Miasta Wągrowca.

WARUNKI PRACY:

1) wymiar czasu pracy - pełen etat,
2) podstawowy system czasu pracy,
3) stanowisko pracy znajduje się na I piętrze budynku w Wągrowcu, ul. Dworcowa 2 (brak windy),
4) stanowisko bezpośrednio podległe Burmistrzowi Miasta Wągrowca,
5) obsługa monitora ekranowego co najmniej 4 godziny dziennie.

WYMAGANE DOKUMENTY:

1) wypełniony kwestionariusz osobowy kandydata do pracy oraz załączone oświadczenia - kwestionariusz osobowy i oświadczenia
2) podpisany własnoręcznie list motywacyjny,
3) kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie:dyplomu ukończenia szkoły wyższej,
4) kserokopie dokumentów potwierdzających wymagany co najmniej 5-letni staż pracy: świadectw pracy, w przypadku pozostawania w zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę: oryginał zaświadczenia o zatrudnieniu zawierający w szczególności: nazwę pracodawcy, datę zatrudnienia, nazwę stanowiska pracy oraz krótki opis obowiązków na tym stanowisku (albo kserokopia zakresu obowiązków), podpis pracodawcy, albo w przypadku pozostawania w zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę: kserokopia umowy o pracę i zakresu czynności,
5) kserokopie dokumentów potwierdzających wykonywanie działalności gospodarczej przez okres co najmniej 5 lat, o charakterze zgodnym z głównymi obowiązkami określonymi w pkt. 3.I.

NIEWYMAGANE DOKUMENTY:

kopie dokumentów o ukończonych kursach, szkoleniach oraz o posiadanych uprawnieniach przydatnych na aplikowane stanowisko.

TERMINY:

Komplet dokumentów aplikacyjnych należy składać lub przesłać w zamkniętych kopertach z dopiskiem: "Nabór - Kierownik CUW w Wągrowcu" (na kopercie należy podać: imię i nazwisko oraz adres do korespondencji) w terminie do dnia 31 maja 2022 r. do godz. 1200. Dokumenty aplikacyjne należy przesłać listem na adres Urzędu Miejskiego w Wągrowcu, 62-100 Wągrowiec, ul. Kościuszki 15a albo złożyć w Urzędzie Miejskim w Wągrowcu, ul. Kościuszki 15a - parter Punkt Informacyjny.

Dokumenty aplikacyjne kandydatów, które wpłyną do Urzędu Miejskiego po upływie terminu nie będą rozpatrzone.


 Do pobrania: kwestionariusz osobowy i oświadczenia


 

Komentarze   

🙂
+4 #7 RE: Konkurs na kierownika CUW w Wągrowcu🙂 2022-05-25 10:30
Burmistrzowi wydaje się, że jak ogłosi konkurs to, "to lepiej wygląda politycznie". Niestety już teraz i tak wszyscy wiedzą, że to tylko ustawki. Konkurs na sekretarza na 1000%. Straszne to jest. Odbywa się to w biały dzień, w białych rękawiczkach.
Mario
+1 #6 UstawyMario 2022-05-25 05:38
Znajomość 10 ustaw, ciekawe który z przełożonych zna dobrze choć dwie... Po co? Ustawy są żeby do nich zaglądać a nie się ich uczyć (a tego wymaga się na konkurs)
OmeGa
+6 #5 RE: Konkurs na kierownika CUW w WągrowcuOmeGa 2022-05-24 22:57
Właśnie wysłałam maila do redakcji tego Portalu z informacją kto zostanie kierownikiem CUW w Wągrowcu, kto dyrektorem SP1.
Nie aplikujcie wszystko już ustalone. Sprawa wyboru sekretarza też ustawka, podobnie jak wybór dyrektora MDK.
Konkursy są, bo muszą być, a osoby, które wskazałam już chodzą i mówią, że mają wygrane.
Jola
+1 #4 Konkurs na kierownika CUW w WagrowcuJola 2022-05-24 22:48
Nie wiem komu i po co xnajomosc ustawy której od 2 lat już nie ma. Może warto by było kandydatom zapoznać się z aktualnie obowiązującą ustawą
Olo
+1 #3 RE: Konkurs na kierownika CUW w WągrowcuOlo 2022-05-24 19:36
W wrc to norma załatwiania posadek, ciekawe jak Kubuś stał się nagle fachowcem od dróg albo paczkarz specjalistą od wodociągów itd
🙂
+12 #2 Xd🙂 2022-05-23 21:15
Z pewnością jakiś plan mają :sigh:obecnie rządząca spółka JB&HB jeśli już myśli, to tylko nad tym, gdzie by kogo "wepchnąć" na intratne stanowisko. Nie ma uczciwości w tych konkursach
Jankes
+18 #1 RE: Konkurs na kierownika CUW w WągrowcuJankes 2022-05-23 18:49
Ciekawe którą psiapsie fiona wepchnie na intratne stanowisko.

Portal WRC

 • Portal WRC powstał w 2009 roku
 • Wydawca: "FOOBU" Roman Kowalczewski
 • Adres Redakcji: ul. Mickiewicza 17/30, 62-100 Wągrowiec
 • Redaktor Naczelny: Roman Kowalczewski
 • Telefon: +48 503 142 937
 • mail: [email protected]
 • Zobacz nasz profil na:

Reklama

 • Niezależny Portal Powiatu Wągrowieckiego
 • Nr 1 w Powiecie Wągrowieckim
 • W naszej ofercie znajdziesz, bannery, materiały sponsorowane, filmy reklamowe oraz reportaże wideo.
 • Całą dobę sprawdzamy skrzynkę: [email protected]

ZAPYTAJ O OFERTĘ

X

Ostrzeżenie

© 2009-2019 Portal WRC. Wszystkie prawa zastrzeżone.