• Opublikowano:
 • Wyświetlono: 1138

Praca czeka. Podinspektor ds. jednostek pomocniczych i rolnictwa

Burmistrz Miasta i Gminy Skoki zatrudni podinspektora ds. jednostek pomocniczych i rolnictwa. Zgłoszenia chętnych przyjmowane są do 31 października br.

 OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO
W URZĘDZIE MIASTA I GMINY SKOKI

Burmistrz Miasta i Gminy Skoki
ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy
w Urzędzie Miasta i Gminy Skoki, ul. Ciastowicza 11, 62-085 Skoki
nazwa stanowiska pracy:
podinspektor ds. jednostek pomocniczych i rolnictwa

O ww. stanowisko mogą ubiegać się obywatele Unii Europejskiej oraz obywatele innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia, wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miasta i Gminy w Skokach wynosił mniej niż 6%.

Wymagania niezbędne:

O wyżej wymienione stanowisko pracy może ubiegać się osoba posiadająca:

 • Wykształcenie wyższe;
 • Znajomość przepisów ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego, ustawy o gospodarce nieruchomościami, ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych, ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa, ustawy Kodeks postępowania administracyjnego.

Kandydat na stanowisko urzędnicze musi posiadać pełną zdolność do czynności prawnych, korzystać z pełni praw publicznych oraz cieszyć się nieposzlakowaną opinią.

Ponadto kandydat nie może być skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Ponadto od kandydata wymagana jest:

 • Biegła obsługa komputera,
 • Samodzielność, rzetelność, odpowiedzialność, dokładność,
 • Umiejętność stosowania przepisów prawa w praktyce oraz analitycznego myślenia.

Wymagania dodatkowe:
Dodatkowymi atutami uwzględnianymi przy ocenie kandydata będą:

 • Wykształcenie wyższe magisterskie na kierunku rolnictwo (oraz kierunkach związanych z rolnictwem),
 • Doświadczenie zawodowe – udokumentowany staż pracy w jednostce samorządu terytorialnego lub innej jednostce na stanowisku związanym z realizacją zadań z zakresu rolnictwa, zarządzaniem mieniem komunalnym bądź obsługą jednostek pomocniczych gminy.

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 • Prowadzenie spraw związanych z gospodarką gruntami gminnymi;
 • Realizacja zadań gminy w zakresie gospodarki wodnej;
 • Regulacja stanu prawnego nieruchomości;
 • Prowadzenie spraw związanych z wykonywaniem przez gminę prawa pierwokupu;
 • Prowadzenie postępowań administracyjnych oraz przygotowywanie decyzji podziałowych i rozgraniczeniowych;
 • Współpraca z jednostkami pomocniczymi gminy;
 • Współpraca z instytucjami w zakresie spraw gospodarki rolnej;

Wymagane dokumenty:

 • List motywacyjny;
 • CV z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej;
 • Oryginał kwestionariusza osobowego dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie;
 • Kserokopie dokumentów  potwierdzających wykształcenie;
 • Kserokopie świadectw pracy, jeżeli kandydat takimi dysponuje;
 • Inne dokumenty świadczące o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach (jeśli kandydat takimi dysponuje);
 • Kserokopie dokumentów poświadczających znajomość języka polskiego ( dotyczy obywateli Unii Europejskiej oraz innych państw, którym na podstawie przepisów lub umów przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej);
 • Oświadczenie kandydata o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 • Oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych;
 • Oświadczenie kandydata, że w przypadku wyboru jego oferty zobowiązuje się nie wykonywać zajęć pozostających w sprzeczności lub związanych z zajęciami, które będzie wykonywać w ramach obowiązków służbowych – wywołujących uzasadnione podejrzenie o stronniczość lub interesowność oraz zajęć sprzecznych z obowiązkami wynikającymi z ustawy;

Proponowane warunki zatrudnienia:
Wyłoniony w drodze naboru kandydat otrzyma następujące warunki pracy:

Umowę o pracę na czas określony do  6 miesięcy, następnie po uzyskaniu pozytywnego wyniku z egzaminu kończącego służbę przygotowawczą (dotyczy osób podejmujących po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym)  oraz po uzyskaniu pozytywnej opinii przełożonego, umowę  o pracę  na czas nieokreślony.

Praca w godzinach pracy Urzędu, zasadniczo w budynku Urzędu. Praca związana jest z obsługą jednostek pomocniczych gminy oraz współpracą z rolnikami.

 1. Dokumenty aplikacyjne powinny byś własnoręcznie podpisane i złożone osobiście lub doręczone listownie w terminie do 31 października 2019  na adres: Urząd Miasta i Gminy w Skokach, ul. Ciastowicza 11, 62-085 Skoki; Dokumenty należy składać w zaklejonych kopertach z dopiskiem: „Nabór na stanowisko urzędnicze podinspektor ds. jednostek pomocniczych i rolnictwa”).
 2. Dokumenty, które wpłyną po wyżej określonym terminie (decyduje data stempla pocztowego) oraz dokumenty niekompletne, nie będą uwzględniane.
 3. Dodatkowych informacji związanych z naborem udziela Sekretarz Gminy, nr tel. 061 8925 800.

Burmistrz Miasta i Gminy Skoki
/-/  Tadeusz KłosDodaj komentarz

Redakcja Portalu WRC nie odpowiada za publikowane treści w module komentarze.

Przed dodaniem wpisu zapoznaj się z REGULAMINEM!

Kod antyspamowy
Odśwież

Portal WRC

 • Portal WRC powstał w 2009 roku
 • Odwiedza nas 74 tys. Internautów miesięcznie, generując 900 tys. odsłon
 • Mamy najwięcej fanów spośród wągrowieckich redakcji
 • Zobacz nasz profil na:

Reklama

 • Niezależny Portal Powiatu Wągrowieckiego
 • Nr 1 w Powiecie Wągrowieckim
 • W naszej ofercie znajdziesz, bannery, materiały sponsorowane, filmy reklamowe oraz reportaże wideo.
 • Całą dobę sprawdzamy skrzynkę: [email protected]

ZAPYTAJ O OFERTĘ

X

Ostrzeżenie

© 2009-2019 Portal WRC. Wszystkie prawa zastrzeżone.