• Opublikowano:
  • Wyświetlono: 698

W Mieścisku zaczną gromadzić deszczówkę, będą dotacje

W Gminie Mieścisko ustanowiono gminny program dotacji na gromadzenie i wykorzystywanie deszczówki. Dzisiaj radni podjęli stosowną uchwałę.

- W ramach wspierania małej retencji właśnie wprowadziliśmy w Gminie Mieścisko system dotacji do budowy przydomowych systemów zbierania i magazynowania wód opadowych w celu ich wykorzystania na miejscu. Mała retencja to wielka sprawa. Dzięki małej retencji można mądrzej gospodarować wodą, którą mamy. Na przykład przy użyciu specjalnych zbiorników woda opadowa nie spływa do rzek i kanalizacji, a jest magazynowana. To szczególnie ważne w sytuacji niedoborów wody, a przypomnę, że Polska ma jedne z najmniejszych zasobów słodkiej wody w Europie — poinformował Przemysław Renn, wójt Mieściska.

Dotacja będzie przyznana na utworzenie trwałych systemów deszczowych, w tym zakup i montaż wolnostojących zbiorników na wodę opadową.

Dofinansowanie wynosi:
🔸 maksymalnie 1 000,00 złotych w przypadku osób fizycznych,
🔸maksymalnie 2 000,00 złotych w przypadku pozostałych podmiotów, w tym spółdzielni czy wspólnot mieszkaniowych i jednocześnie nie więcej niż 80% faktycznych kosztów inwestycji.

Dofinansowanie będzie można otrzymać tylko raz na daną nieruchomość. Program ruszy po raz pierwszy w 2021 roku, więcej informacji pojawi się niebawem.

Dotacje będą udzielane do wysokości środków zabezpieczonych na ten cel w budżecie gminy.

Szczegółowe informacje zawiera przyjęta dziś jednogłośnie uchwała Rady Gminy Mieścisko. Więcej informacji można uzyskać u pracowników urzędu.


UCHWAŁA

Rozdział 1. Przepisy ogólne

§ 1. W celu utrzymania zasobów wód gruntowych oraz poprawy lokalnego mikroklimatu poprzez zwiększenie naturalnej retencji na terenie gminy Mieścisko, ustala się zasady udzielania dotacji celowych na działania służące ochronie zasobów wodnych, polegające na gromadzeniu wód opadowych i roztopowych w miejscu ich powstania.

Rozdział 2. Ogólne zasady udzielania dotacji

§ 2. 1. Gmina Mieścisko udziela dofinansowania podmiotom, o których mowa w art. 403 ust. 4 ustawy Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1219 ze zm.) będącym właścicielami, współwłaścicielami nieruchomości mieszkalnych lub najemcami posiadającymi tytuł prawny do dysponowania nieruchomością na terenie gminy Mieścisko, którzy zrealizują inwestycje polegające na gromadzeniu wód opadowych i roztopowych w miejscu ich powstania (Beneficjenci)

2. Dofinansowanie obejmuje nieruchomości, na których nie jest prowadzona działalność gospodarcza lub nieruchomości, na których znajdują się budynki pełniące funkcję mieszkaniową i na których łącznie niewięcej niż 30% powierzchni użytkowej przeznaczone jest pod działalność gospodarczą.

3.Dofinansowanie obejmuje pokrycie części kosztów wykonania na nieruchomości instalacji składającej się z urządzeń służących do gromadzenia wód opadowych i roztopowych w miejscu ich powstania oraz infrastruktury niezbędnej do ich prawidłowego funkcjonowania - w części nie stanowiącej pomocy publicznej lub pomocy de minimis.

4. Kwotę dofinansowania pomniejsza się proporcjonalnie o łączny udział powierzchni wykorzystywanej do prowadzenia działalności gospodarczej wbudynkach znajdujących się na nieruchomości, wstosunku do łącznej powierzchni budynków wykorzystywanej do prowadzenia działalności gospodarczej oraz pełniącej funkcję mieszkaniową - znajdujących się na tej samej nieruchomości.

§ 3. 1. Dotacja dla danego Beneficjenta na daną nieruchomość przysługuje tylko raz.

2. Dotacja nie obejmuje infrastruktury technicznej związanej z zagospodarowaniem wód opadowych i roztopowych wykonywanej w ramach określonych pozwoleniem na budowę nowych inwestycji drogowych, mieszkaniowych, usługowych, przemysłowych.

3. Dotacja jest przyznawana na realizację trwałych systemów deszczowych, w tym zakup i montaż wolnostojących zbiorników na wodę opadową, o ile nie spełniają one jednocześnie funkcji rekreacyjnych (np. baseny)

4. Dotacja może być udzielona wyłącznie na dofinansowanie kosztów koniecznych dla realizacji zadania określonego w § 1, w szczególności kosztów wykonania, zakupu i montażu elementów wchodzących w skład systemu deszczowego służącego do zatrzymywania i wykorzystywania lub rozsączania wód opadowych i roztopowych w miejscu ich powstawania.

5. Dotacja nie może być wykorzystana na opracowanie dokumentacji sporządzanej w ramach przygotowania zadania oraz na eksploatację wykonanej instalacji.

6. Przyznawanie dotacji odbywa się do wysokości środków finansowych przeznaczonych na ten cel w budżecie Gminy na dany rok.

7. Dotacja nie może pokrywać wydatków przeznaczonych na ten sam cel finansowanych z innych bezzwrotnych źródeł (zakaz podwójnego finansowania).

8. Wysokość dotacji stanowi 80% rzeczywistych kosztów realizacji inwestycji, o których mowa w § 1, jednak nie więcej niż: 1000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) na nieruchomość - dla osób fizycznych, 2000 zł (słownie: dwa tysiące złotych) na nieruchomość - dla pozostałych podmiotów.

Rozdział 3. Tryb postępowania i rozliczania dotacji

§ 4. 1. Warunkiem uzyskania dofinansowania z budżetu gminy na realizację prac określonych w

§ 1. 1 niniejszej uchwały jest złożenie wniosku w Urzędzie Gminy w Mieścisku.

2. Wniosek oraz załącznik do niego zostanie opublikowany w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Mieścisko.

3. Wnioski wraz z załącznikami określonymi we wzorze wniosku o udzielenie dotacji, należy składać w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu opublikowanym w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Mieścisko.

4. Inwestycja może być dokonana tylko za zgodą wszystkich właścicieli nieruchomości.

5. Osoby występujące w imieniu Beneficjenta zobowiązane są przedłożyć stosowne pełnomocnictwo.

6. W przypadku gdy tytuł prawny do nieruchomości przysługuje więcej niż jednemu Beneficjentowi, Beneficjenci mogą wyznaczyć pełnomocnika upoważnionego do ich reprezentowania w postępowaniu o udzielenie i rozliczenie dotacji, w tym do zawarcia umowy o udzielenie dotacji.

7. Beneficjenci wskazani w § 2 ust. 1, niebędący właścicielami nieruchomości zobowiązani są do uzyskania zgody wszystkich właścicieli nieruchomości.

8. Wysokość środków finansowych przeznaczonych na dofinansowanie wydatków określonych w § 1 uchwały będzie corocznie określana w uchwale budżetowej na dany rok budżetowy.

9. Kompletne i prawidłowo wypełnione wnioski rozpatrywane będą według kolejności zgłoszeń.

10.Wnioski niekompletne lub nieprawidłowo wypełnione, po bezskutecznym wezwaniu do uzupełnienia w wyznaczonym terminie, pozostaną bez rozpatrzenia.

11. Dotacja udzielana jest na podstawie umowy zawieranej w formie pisemnej.

12. Beneficjent podpisując umowę o udzielenie dotacji zobowiązuje się do realizacji zadania w terminach, zakresie i na zasadach w niej określonych.

13. Udzielona dotacja nie może być przeznaczona na refinansowanie wydatków poniesionych przed datą zawarcia umowy dotacyjnej.

§ 5. 1. Po zrealizowaniu przedsięwzięcia, Beneficjent składa rozliczenie dotacji celowej w terminie 30dni od dnia zrealizowania zadania, jednak niepóźniej niż do 30listopada roku budżetowego, w którym zawarto umowę o dofinansowanie.

2. Do rozliczenia, o którym mowa w ust. 1 należy dołączyć co najmniej:

1) oświadczenie wnioskodawcy o wykonaniu zadania zgodnie z umową oraz projektem załączonym do wniosku o dotację,

2) faktury potwierdzające poniesione nakłady, wraz z dowodami zapłaty.

3. Po przedłożeniu rozliczenia o którym mowa w ust. 1, osoby upoważnione przez Wójta przeprowadzają kontrole realizacji zadania. Kontrola zostanie przeprowadzona w ciągu 14 dni od daty wpływu rozliczenia do Urzędu.

4. Wypłata dofinansowania nastąpi w terminie 14 dni od daty sporządzenia protokołu kontroli potwierdzającego wykonanie zadania przez wnioskodawce, zgodnie z zawartą umową.

§ 6. 1. Wykonaną instalację należy utrzymać przez okres co najmniej 3 lat od zainstalowania

2. Likwidacja wykonanej instalacji przed upływem 3 lat od udzielenia dotacji celowej z przyczyn zależnych od dotowanego rodzi skutki zwrotu dotacji celowej w całości wraz z odsetkami w wysokości jak dla zaległości podatkowych.

3. Utrata tytułu prawnego do nieruchomości przez Beneficjenta przed upływem 3 lat od udzielenia dotacji celowej rodzi skutki zwrotu dotacji w całości wraz z odsetkami w wysokości jak dla zaległości podatkowych. Sytuacja opisana w zdaniu poprzednim nie ma zastosowania w przypadku zbycia nieruchomości przez beneficjenta na rzecz osób określonych w art. 14 ust. 3 pkt. 1 ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadku i darowizn (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1813).

4. Przyznana dotacja podlega zwrotowi w całości lub w części wraz z odsetkami naliczonymi jak dla zaległości podatkowych, na zasadach określonych w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.) w przypadku wystąpienia okoliczności określonych w art. 251 lub art. 252 tej ustawy.

Rozdział 4. Przepisy końcowe

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mieścisko.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Wielkopolskiego.

Uzasadnienie

W art. 403 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2017r., poz. 519 z późn. zm.) określony został katalog zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, których finansowanie należy do zadań powiatów i zdań własnych gmin.

Zgodnie z art. 403 ust. 4 cytowanej ustawy finansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska igospodarki wodnej może odbywać się poprzez udzielanie dotacji na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizowanych inwestycji.

W świetle art. 403 ust. 5 w związku z art. 400a ust. 1 pkt 5 ww. ustawy Gmina Mieścisko podjęła działania zmierzające do wdrożenia wytycznych dotyczących zagospodarowania wód opadowych w miejscu opadu.
Planuje się uruchomienie Programu dotacyjnego w ramach, którego mieszkańcy Gminy Mieścisko będą mogli uzyskać dofinansowanie do wykonania przydomowych systemów deszczowych do gromadzenia i wykorzystania wód deszczowych w miejscu opadu.

Efektem tych działań będzie pozostawienie wód opadowych w ich naturalnej zlewni, co przyczyni się do utrzymania naturalnego poziomu zasobów wód gruntowych oraz ograniczenia wykorzystywania wody pitnej do podlewania i celów gospodarczych. Dodatkowym efektem, z uwagi na realizację zadań przez samych mieszkańców, będzie wzrost świadomości ekologicznej społeczeństwa.

Komentarze   

GOLEM
0 #7 RE: W Mieścisku zaczną gromadzić deszczówkę, będą dotacjeGOLEM 2020-09-25 03:29
PIS-Janowy, naczelny przygłupie, obnażający niewiedzę wyznawców PiSdzielców. To nie Trzaskowskiemu nagle powstała dziura w budżecie miasta. Tak samo zadziało się w budżecie wszystkich miast. Taka sytuacja zapewne również jest, z budżetem Wągrowca. NIe wiesz skąd ta dziura w budżetach miast. Pierwsza przyczyna, to zwolnienie ludzi do 26-ego roku życia z podatku PIT, który wcześniej w większej sumie wpływał do budżetów lokalnych, czyli danych miast
Kolejna brednia, o tym, że niby coś PiS dał komuś, to 13 i 14-ta emerytura, która jest wypłacana z Funduszu Rezerw Demograficznych . Ten fundusz miał gwarantować, to że nasze przyszłe emerytury, będą na odpowiednim poziomie. Teraz już nikt nie ma tych gwarancji, bo rozpieprzyli ten fundusz.
Tak więc co PiS dał zwykłym obywatelom. Dał by tylko wtedy, gdyby uchwalili większą kwotę wolną od podatku na poziomie obecnym 8 tyś. PLN. Wtedy można by powiedzieć, że ten rząd dał coś ludziom. Niestety oni tylko rozdali socjal bez kryterium dochodowego, które pochodzi z podatków nasz wszystkich podatników. Rząd od siebie nic nie dał. To co dali, to są twoje podatki.
PIS-Janowy, żal mi ciebie przygłupie, bo niewiele rozumiesz. Tym bardziej nie rozumiesz prawa i ekonomi. Tłumaczysz to sobie jedynie na swój prostacki sposób, wspomagany reżimową propagandą z TVPiS i TVP INFO.
GOLEM
+1 #6 RE: W Mieścisku zaczną gromadzić deszczówkę, będą dotacjeGOLEM 2020-09-25 03:06
PIS-Janowy, jesteś jednak mistrzem kłamstw i propapagandy rodem z TVPiS i TVP INFO. To tam leje się to szambo na temat opozycji, sądów. Wcześniej takie samo szambo wylewano na opiekunów osób niepełnosprawny ch, lekarzy i nauczycieli. Obecnie poza szambem wylewanym na sędziów i opozycję, wylewa się szambo na wyimaginowaną ideologię LGBT.
Przypominam, że sędzia, który wrócił obecnie do pracy, został przywrócony do pracy, za zgodą obecnego prezesa sądu w Wągrowcu. Czy ten prezes nie był wymieniony, już za czasów rządów PiSdzielców. Poza tym Izba Dyscyplinarna Sądu Najwyższego, to twór stworzony przez PiSdzielców. Kogo więc kretynie krytykujesz?! Od 5-ciu lat PiSdzielce reformują sądy i jedyne do czego doszli, to do obstrukcji, którą sam opisałeś. Nie potrafili przez 5 lat zreformować sądownictwa i doprowadzili tą instytucję do takiej obstrukcji, którą sam opisujesz. Jesteś żałosny w swoich analizach. Mogę nie lubić PiS, ale nie oceniam ślepo tych na których głosuję. PO straciło mój głos, bo właśnie tak zaczęli się zachowywać, czyli jak rozleniwione koty, które rozsiadły się na swoich stołkach.
Ty kretynie jednak wierzysz w propagandowy przekaz i dalej wylewasz swoje szambo.
A na konie wytłumacz wszystkim, o co jest spór od ponad tygodnia w tej niby zjednoczonej prawicy bolszewickiej?! Czyżby Ziobro nie kłócił się z Kaczorem o stołki i miejsce przy korycie? W TVPiS i TVP INFO nie było o tym informacji. Jeżeli się mylę głąbie, to zamieść linki z tych stacji z tym przekazem, o którym piszę.
Zostawiłem to na koniec, bo ten głąb PIS-Janowy nie czyta całego tekstu i liczę, że to piszę również go zmęczy i nie doczyta do tego momentu. Takie głąby jak PIS-Janowy, potrafią przeczytać ze zrozumieniem, na tym portalu, maksymalnie 2-ie linijki.
RENIA
+2 #5 RE: W Mieścisku zaczną gromadzić deszczówkę, będą dotacjeRENIA 2020-09-24 19:09
PIS-Janowy,post anowiliście sprawdzić to znaczy ty i twoi kumple z tych małych partyjek satelickich PIS-u.Tu w jednym masz rację że towarzystwo się ustawiło,Sąd Najwyższy,Izba Dyscyplinarna,T rybunał konstytucyjny,K RS, Spółki Skarbu Państwa i etcetera.Po raz drugi muszę przyznać tobie rację,ten żul jak go nazywasz ,,z pod śmietnika''rzec zywiście ma mocniejszy kręgosłup aniżeli panowie z partii satelickich,któ rzy na kolanach spodni noszą naszyte łatki bo wytarli je gdy chodzili na klęczkach za chodzącym po korytarzach sejmowych GURU PROSZĄC O PRZEBACZENIE.
PIS-Janowy
-1 #4 RE: W Mieścisku zaczną gromadzić deszczówkę, będą dotacjePIS-Janowy 2020-09-23 20:45
Renia - a nie martwi cie czasami brak wyroku dla pijaczka w todze z Wagrowca..? Tutaj news o nim:"...Blisko rok temu sędzia Sądu Rejonowego w Wągrowcu był podejrzany o jazdę samochodem pod wpływem alkoholu.
Był 25 listopada 2019 roku. Anonimowa osoba zgłosiła, że sędzia, najpewniej pod wpływem alkoholu, tankował paliwo na stacji „Orlen” przy ulicy Kcyńskiej w Wągrowcu i odjechał do domu. Policjanci pojechali za nim, w międzyczasie kontaktowali się z przełożonymi. Postanowiono, że czynności będą przeprowadzone w obecności prokuratora i za wiedzą przełożonego sędziego – prezesa wągrowieckiego sądu rejonowego. W końcu badanie trzeźwości zostało przeprowadzone. Po kilku godzinach.
Sprawa była na tyle poważna, że przejęła ją Prokuratura Krajowa w Warszawie. A sędzia został przez swego przełożonego w wągrowieckim sądzie rejonowym zawieszony i nie pracował. Do pracy w sądzie wrócił w połowie marca. Zmienił wydział, w którym orzeka.
Sprawą sędziego wciąż zajmuje się Wydział Spraw Wewnętrznych Prokuratury Krajowej w Warszawie. Postanowiliśmy sprawdzić, co w sprawie sędziego się dzieje.

– Z uwagi na fakt, że w myśl ustawy „Prawo o ustroju sądów powszechnych” sędzia może być pociągnięty do odpowiedzialnoś ci karnej wyłącznie za zezwoleniem Sądu Dyscyplinarnego , Wydział Spraw Wewnętrznych Prokuratury Krajowej po wykonaniu czynności procesowych dokona oceny prawnokarnej zebranego materiału dowodowego, która pozwoli na podjęcie decyzji w zakresie złożenia wniosku o uchylenie immunitetu – wyjaśnia nam rzecznik Prokuratury Krajowej i dodaje:
– Dopiero po ewentualnej zgodzie Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego będzie możliwe przedstawienie zarzutów sędziemu...."
To sie towarzycho w sedziowskich sukienkach urzadzilo, no nie? Nie do ruszenia - nie dziwi nic, ze bronia tego jak matka dzieci, dopuszczajac sie plucia na wlasny kraj za granica. Jak do takich ludzi miec szacunek? To juz zul spod smietnika ma mocniejszy kregoslup moralny niz te szmaty ..
RENIA
+2 #3 RE: W Mieścisku zaczną gromadzić deszczówkę, będą dotacjeRENIA 2020-09-22 21:20
PIS-Janowy ,ty się nie martw o Trzaskowskiego i problemy z oczyszczalnią czajką,ty lepiej się martw o kolegów z Solidarnej Polski i jej szefa który płacze razem ze swoimi aby twój GURU nie wywalał ich od żłobu,bo jak odjadą stołeczki to ,,bydzie bida oj bida'',bo jak tu żyć za skromne uposażenie poselskie.
PIS-Janowy
-4 #2 RE: W Mieścisku zaczną gromadzić deszczówkę, będą dotacjePIS-Janowy 2020-09-22 19:55
A tymczasem czaszkowskiemu zrobila sie dziura w budzecie na (na 4 mld w najblizszych latach) i bedzie sprzedawal po kawalku warszfafke ... Tak to jest jak fircyk po politologi i gownomowie rzadzi miastem ... Na doplaty do LGBT czy "strefy relasku z palet " za miliony kasa byla ... Na rzeczy istotne nie ... A gowno warszawskie wciaz leci z warszfki do Baltyku wiselka
PIS-Janowy
-5 #1 RE: W Mieścisku zaczną gromadzić deszczówkę, będą dotacjePIS-Janowy 2020-09-22 19:50
Czyli bedzie kasa z podatkow na zbiorniki? A kto te zbiorniki bedzie sprzedawal (podejrzewam, ze beda z "atestem" i dlatego drogie jak nieszczescie (albo rowno 1000 zl bedzie sztuka szkosztowac). Kto sie ze mna zalozy?

Portal WRC

  • Portal WRC powstał w 2009 roku
  • Odwiedza nas miesięcznie 43 tys. unikalnych użytkowników
  • Mamy najwięcej fanów spośród wągrowieckich redakcji
  • Zobacz nasz profil na:

Reklama

  • Niezależny Portal Powiatu Wągrowieckiego
  • Nr 1 w Powiecie Wągrowieckim
  • W naszej ofercie znajdziesz, bannery, materiały sponsorowane, filmy reklamowe oraz reportaże wideo.
  • Całą dobę sprawdzamy skrzynkę: [email protected]

ZAPYTAJ O OFERTĘ

X

Ostrzeżenie

© 2009-2019 Portal WRC. Wszystkie prawa zastrzeżone.