• Opublikowano:
 • Wyświetlono: 6085

Spalarnia śmieci pod Wągrowcem. Ujawniamy kulisy!

W miejscowości Nowe ma powstać spalarnia. Maksymalna przepustowość instalacji to około 302 tony na dobę, wytworzone ciepło w pierwszej kolejności zostanie wykorzystane na potrzeby własne zakładu.

Spalarnia w Poznaniu. Fot. poznan.pl

Inwestorem jest EKOENERGIA WĄGROWIEC Sp. z o.o. Przedsięwzięcie wiązać się będzie z mechanicznym przetwarzaniem odpadów, produkcją energii cieplnej i elektrycznej z procesu termicznego przetwarzania paliw alternatywnych i biomasy oraz produkcją energii elektrycznej z instalacji fotowoltaicznej.

Wstępny skład instalacji:

🔸 rozrywarka bel i balotów,
🔸 rozdrabniacz wstępny,
🔸 separatory (m.in. metali żelaznych i nieżelaznych, nie wyklucza się separatora optopneumatycznego),
🔸 rozdrabniacz końcowy,
🔸 systemy przenośników,
🔸 kanały technologiczne,
🔸 system sterowania i automatyki oraz urządzenia towarzyszące, konstrukcje wsporcze.

Wszystkie urządzenia zlokalizowane będą wewnątrz hali. Instalacja ma na celu rozdrobnienie i doczyszczenie odpadów, z których powstanie paliwo alternatywne, które kierowane będzie do sprzedaży lub przetworzenia w instalacji produkcji energii.

Maksymalna przepustowość instalacji mechanicznego przetwarzania odpadów

🔸 100 tys. ton/rok,
🔸 około 18,87 ton/h i około 302 ton/dobę.

Instalacja przetwarzania biomasy i paliw alternatywnych z produkcją energii w kogeneracji.

Kogeneracja — proces technologiczny polegający na równoczesnym wytwarzaniu energii cieplnej i elektrycznej w elektrociepłowni

Wstępny skład instalacji:

🔸 węzeł magazynowania i podawania paliwa,
🔸 węzeł przygotowania paliw stałych (częściowo wspólny z instalacją mechanicznego przetwarzania odpadów),
🔸 węzeł termicznego przekształcania,
🔸 węzeł odzysku energii, z instalacją parową i produkcji energii elektrycznej,
🔸 węzeł oczyszczania spalin,
🔸 węzeł usuwania ubocznych produktów spalania,
🔸 instalacje i systemy towarzyszące (m.in. system kontroli emisji, AKPiA, węzeł zasilania w wodę technologiczną, system gospodarki ściekowej, sprężonego powietrza, energii elektrycznej z niezależnym zasilaniem awaryjnym).

Charakterystyka:

🔸 maksymalna przepustowość 130 tys. ton/rok, tj. do 390 ton/dobę,
🔸 nominalna moc na wyjściu z kotła: około 40 MW (moc cieplna kotła: max. do 49,9 MW),
🔸 produkcja energii cieplnej: do 34 MW,
🔸 produkcja energii elektrycznej: do 13 MWh/h.

W instalacji będzie zachodził proces współspalania odpadów i biomasy, w której termicznemu przekształcaniu poddawane będzie od 130 ton do 129 870 ton odpadów na rok (paliwa alternatywnego) oraz odwrotnie proporcjonalna masa biomasy. W instalacji nie będą spalane odpady niebezpieczne.

W instalacji spalane będą odpady o kodach 19 12 10 - Odpady palne (paliwo alternatywne) oraz 19 12 12 - Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów, inne niż wymienione w 19 12 11.

Instalacja do spalania biomasy i paliwa alternatywnego będzie składać się z maksymalnie 4 kotłów (modułów) o przepustowości do 32,5 tys. ton/rok i nominalnej mocy cieplnej 12,475 MW każdy.

Każdy kocioł wyposażony będzie w oddzielny układ odprowadzania gazów i oczyszczania powietrza. Każdy moduł będzie stanowił zatem instalację, która będzie mogła pracować odrębnie. To oznacza, iż Inwestor może zrealizować w ramach planowanego przedsięwzięcia od jednego do czterech segmentów, tj.:

🔸 1 segment o przepustowości 32,5 tys. ton/rok i nominalnej mocy cieplnej 12,475 MW,
🔸 2 segmenty o łącznej przepustowości 65 tys. ton/rok i nominalnej mocy cieplnej 24,95 MW,
🔸 3 segmenty o łącznej przepustowości 97,5 tys. ton/rok i nominalnej mocy cieplnej 37,425 MW,
🔸 4 segmenty o łącznej przepustowości 130 tys. ton/rok i nominalnej mocy cieplnej 49,9 MW.

W wyniku prowadzonego procesu produkowana będzie energia elektryczna i ciepło. Zakład planuje włączenie w istniejący system elektroenergetyczny. Ciepło wytworzone w kogeneracji w pierwszej kolejności zostanie wykorzystane na potrzeby własne zakładu, reszta ciepła (tzw. ciepło odpadowe) zostanie przekazana na ogrzanie obiektów socjalno-biurowych, a także docelowo do planowanych w II etapie realizacji: instalacji recyklingu oraz obiektów logistycznych i produkcyjnych. Do tego czasu przewidziano zastosowanie chłodni wentylatorowych.

Instalacja zostanie wyposażona w automatyczny układ sterowania i kontroli umożliwiający prowadzenie ciągłego monitoringu emisji substancji do powietrza oraz pomiar parametrów procesu spalania i parametrów pracy instalacji.

Temperatura w komorze spalania wynosić będzie powyżej 850 °C.

Temperatura będzie regulowana za pomocą wtrysku powietrza spalania oraz dozowania paliwa. Instalacja zapewni, aby po ostatnim doprowadzeniu powietrza do komory spalania, nawet w najbardziej niekorzystnych warunkach temperatura była utrzymywana co najmniej 2 sekundy na poziomie nie niższym niż 850 °C. Komora każdego modułu wyposażona będzie w 2 palniki pomocnicze.

W celu minimalizacji resyntezy dioksyn i furanów zastosowana konstrukcja kotła ma zapewnić bardzo szybkie schłodzenie wodą spalin z temperatury 900 - 1000 °C do temperatury poniżej 200 °C oraz ograniczona zostanie obecność jonów chloru poprzez ograniczenie jego zawartości w paliwie do poziomu poniżej 1% wagowo.

Instalacja będzie również wyposażona w wysokosprawny system odazotowania spalin, system neutralizacji kwaśnych składników i adsorpcji metali ciężkich, dioksyn i furanów oraz wysokosprawny system odpylania spalin (osobny dla każdego modułu).

Schłodzone żużle i popioły usuwane będą za pomocą obudowanych przenośników i magazynowane w zamkniętych i szczelnych kontenerach pod wiatą. Na terenie zakładu nie będzie prowadzona obróbka żużli i popiołów paleniskowych. Odpadowy popiół i żużel wywożony będzie samochodami z terenu przedsięwzięcia na bieżąco.

Zapytaliśmy wójta Przemysława Majchrzaka, na jakim etapie jest sprawa związania z wydaniem decyzji środowiskowej.

- W ramach postępowania możliwość realizacji planowanej inwestycji pozytywnie zaopiniował Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wągrowcu i Marszałek Województwa Wielkopolskiego oraz uzgodnił Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu i Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Poznaniu, określając warunki, które winny zostać uwzględnione w wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. W toku prowadzonego postępowania dwukrotnie wyłożono dokumentację sprawy do publicznego wglądu w ramach przeprowadzanej oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. Analizie poddano również zgodność planowanego przedsięwzięcia z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. W ramach prowadzonego postępowania wyjaśniającego wystąpiłem również m.in. do Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Poznaniu, Delegatura w Pile o udzielenie dodatkowych informacji w zakresie możliwości prowadzenia stałego monitoringu emisji zanieczyszczeń z projektowanej spalani. Obecnie oczekujemy na odpowiedź na przesłane pismo — tłumaczy Przemysław Majchrzak, Wójt Gminy Wągrowiec.

Rezultatem przeprowadzonego postępowania jest wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, w której określone zostaną warunki konieczne do spełnienia przez Inwestora, aby przedmiotowa instalacja mogła powstać i być eksploatowana.

- Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stanowi pierwszy etap związany z kompletowaniem dokumentacji niezbędnej do budowy planowanej instalacji. Kolejnymi etapami będzie m.in. uzyskanie pozwolenia na budowę czy pozwolenia zintegrowanego, przy których decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stanowi załącznik do wniosku o ich wydanie — dodaje Przemysław Majchrzak.

Czy istnieje jakiekolwiek zagrożenie dot. środowiska dla mieszkańców mieszkających w pobliżu instalacji?

Organ prowadzący postępowanie nakłada na wnioskodawcę obowiązki, które należy spełnić, aby planowana inwestycja nie stwarzała zagrożenia, zarówno dla środowiska, jak i dla mieszkańców. Niemniej decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach wydawane są dla przedsięwzięć, które mogą potencjalnie znacząco bądź zawsze znacząco oddziaływać na środowisko. W przypadku takich przedsięwzięć nigdy nie można całkowicie wykluczyć występowania zagrożenia. Potencjalne zagrożenie może być związane z wystąpieniem awarii, braku właściwego nadzoru bądź niespełnienia przez inwestora warunków nałożonych w związku z realizacją inwestycji.

Jak ma wyglądać dostawa paliwa (śmieci) do spalarni.

Obsługa zakładu niezaprzeczalnie będzie wiązała się ze zwiększeniem intensywności ruchu pojazdów ciężarowych, a co za tym idzie ze zwiększoną eksploatacją.

Zgodnie z zapisami raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, przedłożonym w toku postępowania przez firmę EKOENERGIA WĄGROWIEC Sp. z o. o, ilość pojazdów ciężarowych poruszających się w związku z eksploatacją inwestycji będzie wynosiła:

🔸 dostawa odpadów: max. 40 szt./doba (średnio 30 szt./doba),
🔸 dostawa paliwa i reagentów: max. 30 szt./doba (średnio 10 szt./tydzień),
🔸 wywóz żużli, popiołów i innych odpadów: max. 20 szt./doba (średnio 10 szt./doba).

Zatem w obrębie spalarni, jeżeli ostatecznie powstanie, trzeba będzie się liczyć z 90 samochodami ciężarowymi w ciągu doby, średnio ma to być 50 pojazdów.

Spalarnia ma zostać wybudowana w obrębie miejscowości nowe. Dokładaną lokalizację zaznaczyliśmy na zdjęciu.

kliknij w zdjęcie, aby powiększyć

 


 

 

 

Komentarze   

Medialny
+8 #80 Spalarnia śmieciMedialny 2021-04-30 00:45
Jak długo jeszcze jako mieszkańcy Wągrowca i okolic będziemy zaskakiwani decyzjami włodarzy nie tak miasta Wągrowca jak Gminy Wągrowiec i urzędnikami Powiatu oraz instytucjami państwowymi oraz samorządowymi szczebla powiatowego w podejmowaniu i wydawaniu opinii i decyzji dla inwestycji mających negatywny wpływ na środowisko naturalne, zdrowie ludzi i wiele innych uciążliwości w zaciszu gabinetów nie pytając o zgodę uprzednio społeczeństwa i ekspertów z poszczególnych dziedzin. Błąd!, Błąd panie Wójcie, panie Starosto. Błąd i pozostałych w linii odpowiedzialnych osób wydających opinie. Tak jak w życiu prywatnym podejmując szczególnie ważne decyzje w inwestycje prowadzimy najpierw rozeznanie. Mamy powtórkę z potężnej na skalę nie tylko krajową ale i europejską budowę ubojni.Też wszystko odbyło się w zaciszu gabinetów a konsultacje społeczne prowadzono w Łeknie z radnymi i sołtysami we wtorek a w piątek tego samego tygodnia Tygodnik Wągrowiecki obwieszcza wszem i wobec o fakcie. Tym razem mamy podobną sytuację - Radni i Sołtysi. Tłumaczenie, że pandemia. Można było przeprowadzić np. na orliku czy stadionie lub drogą referendum. /A tak nawiasem jak to powstanie to od pani radnej Gminy z Kaliszan reklamowanych serków nikt nie kupi i po interesie./ Miała być na mur beton ta potężna ubojnia - wszystko prawie, że dopięte. Chłopi cieszą się, że pozbędą się marnego gruntu. Fleming - szew ARR, ze zbycia parędziesiąt hektarów, które mogli nabyć rolnicy z Czekanowa aż tu nagle powstał opór mieszkańców Łęgowa i Wągrowca. Powstał Komitet. Ponad 60% podpisów mieszkańców miasta. Rozmów nie prowadzono na dole bo z kim i po co? jak tu jeden z komentatorów proponuje ażeby prowadzić z Wójtem? Tak też można być w kontakcie ale należy obrać inną taktykę a muszą się włączyć przede wszystkim rolnicy z bliższych i dalszych okolic bo wiatry głównie mamy od zachodu. Nieco odmienna lecz podobna w działaniu urzędników gabinetowych jest wydawanie decyzji na budowę farm fotowoltaicznych w obrębie Wągrowca. Rgielsko - jest około 20 ha a ma powstać jeszcze około 100 ha na gruntach rolnych gdzie prowadzona była i zakończona w 1987 r szczegółowa melioracja. Sprawa prawdopodobnie trafi do prokuratury za dewastację urządzeń. Dalej Kaliska - Micharzewo podobno około 180 ha. I nasuwa się pytanie -" i kto tutaj wyraża zgodę"??? I taki będziemy mieli krajobraz wokół Wągrowca.
ONI
+9 #79 RE: Spalarnia śmieci pod Wągrowcem. Ujawniamy kulisy!ONI 2021-04-29 12:54
Apel do pozostałych miejscowości o wsparcie i zgłaszanie na piśmie do Urzędu i wszelkich możliwych Instytucji swojego sprzeciwu przeciwko powstaniu tej inwestycji. Działajmy razem bo tylko tak możemy doprowadzić do zatrzymania powstania tej Spalarni. Wągrowiec sobie poradził MY też domy rade ale musimy być RAZEM.
Mama 9109
+9 #78 Jaki wójt takie inwestycjeMama 9109 2021-04-29 01:14
Czy nie uważacie że to trochę dziwne że tak naszemu wójtowi zależy na tej spalarni? Znowu w łapę dostał i tak zaciecie chce to zrealizować.
Meo
+15 #77 Spalarnia Won!Meo 2021-04-28 23:51
Nie zgody na to. Bartodzieje, Nowe, Kopaszyn, Kobylec jednoczą siły i fora ze dwora. Nie ma zgody na śmierdziela. Wszystkie dostępne media sprowadzimy!
zorro
+9 #76 RE: Spalarnia śmieci pod Wągrowcem. Ujawniamy kulisy!zorro 2021-04-28 22:35
Wystarczy wejść w rejestr krs ekoenergia wągrowieć w podpunkt-udziałowcy by szydło wyszło z worka.Tam dowiecie się kto w tej spółce za sznurki pociąga.Trochę się zdziwicie.
olo
+8 #75 niema czym sie chwalićolo 2021-04-28 18:36
Ciekawe że ojciec tego niby sukcesu jest anonimowy , przy innych inwestycjach to nie ma miejsca do przeciecia wstęgi a tu cisza . Majchrzak to Ty ?
A może.....
+6 #74 RE: Spalarnia śmieci pod Wągrowcem. Ujawniamy kulisy!A może..... 2021-04-28 15:49
Może ta spółkai ta dyrektor babcia słup wybudują sobie spalarnie obok własnych domów,bloków co.
Tylko hieny po kraju jezdza i idiotow naciągają na sprzedaz ziemi i inwestycje trujące środowisko.
A wójtowie i wlodarze jak małpa kit łykają te zapewnienia iluzorycznego bezpieczeństwa pod zieloną etykietką ekologii.
Głupich nie sieją widać,sami się rodzą na nieszczęście mieszkańców.
M
+3 #73 gośćM 2021-04-28 14:14
A może nasze obawy są rzeczywiście bezpodstawne? Osoby decyzyjne to nie osoby, które mają władzę - to osoby reprezentujące nas-mieszkańców, dlatego uczciwe wydaje się zorganizowanie spotkania - tak aby nas po prostu wysłuchać, a jeśli faktycznie martwimy się bez powodu to żeby nas przekonać. Na koniec taki apel do osób decyzyjnych - w kampanii wyborczej potrafiliście Państwo rozdawać ulotki pod marketami, potrafiliście rozmawiać i słuchać - mam nadzieję, że pamiętacie jeszcze jak to się robi.
M
+3 #72 gośćM 2021-04-28 14:04
To tylko pierwsze z brzegu pytania które cisną się na usta. Jest jeszcze sporo odnośnie wpływu spalarni na środowisko (realnego nie teoretycznego), odnośnie wpływu budowy chociażby na turystykę w powiecie - lokalizacja pomiędzy jeziorami (np.może nie będzie sensu przeprowadzać rewitalizacji plaży miejskiej - gdzieś widziałem plany, bo być może nawet mieszkańcom nie będzie się uśmiechać spacer w "takim klimacie"?) i wiele innych...
M
+3 #71 gośćM 2021-04-28 13:57
6.Czy w związku z budową są przewidziane jakieś inwestycje/rozwiązania infrastrukturalne? Do wskazanej lokalizacji prowadzą dwie drogi - od drogi na Margonin i od strony Bartodziej. Nowa nitka obwodnicy ma zostać wyprowadzona do Durowa - jej celem było maksymalne ograniczenie ruchu ciężarowego w mieście. Szacunkowo 100 pojazdów/dzień do spalarni i na wysypisko x 2 bo muszą też wrócić = 200. Z tego załóżmy, że połowa pojedzie od Bartodziej, co oznacza blisko 100 przejazdów ulicami miasta. Mieszkańcy Osady na pewno się ucieszą. Czy ktoś robił jakiekolwiek symulacje ruchu ciężarowego? Bo może nie ma sensu budować obwodnicy skoro i tak pojazdy ciężarowe będą jeździć ulicami miasta?
M
+3 #70 gośćM 2021-04-28 13:47
3.Skąd zostaną pozyskane środki na budowę? Unia wycofuje się z dofinansowań.
4.Czy istnieje konieczność budowy akurat w naszym powiecie? Spalarnia w Poznaniu sprowadza odpady z obszaru o promieniu obejmującym Wągrowiec, a gdzieś w komentarzach poniżej pojawiła się informacja (do sprawdzenia), że w Chodzieży też jest planowana taka inwestycja.
5. Skoro nie z Poznania, nie z kierunku Pilskiego, nie z Bydgoszczy (tam też jest spalarnia) to skąd będą spalane u nas odpady? Bo przecież nie z samego Wągrowca, czy nawet powiatu.
M
+2 #69 gośćM 2021-04-28 13:39
Myślę, że uczciwie ze strony osób decyzyjnych byłoby zorganizować spotkanie, bądź chociaż wyjaśnić w jakikolwiek inny sposób pytania nurtujące bezpośrednio zainteresowanych sprawą mieszkańców. A pytań jest zapewne sporo...np.:
1.Dlaczego zrezygnowano z budowy na terenie Wągrowca, a mimo wszystko wbrew opinii mieszkańców wyznaczono nową lokalizację?
2.Jakie jest uzasadnienie ekonomiczne inwestycji, i jak miasto zamierza zrealizować założenia, które w najbliższym czasie wprowadzi Unia odnośnie wymogów związanych z recyklingiem? Czy czasem za 10-15 lat nie okaże się że spalarnia wpłynie na niski % odpadów poddanych recyklingowi, a co za tym idzie, czy nie będzie to miało przełożenia na wysokie kary pieniężne?
M
+5 #68 gośćM 2021-04-28 13:25
Niestety w dzisiejszych czasach trudno zaufać nawet ekspertom z danej dziedziny - często okazuje się, że albo mają jakiś interes w temacie, albo funkcjonują w realiach czysto teoretycznych/laboratoryjnych - dopiero rzeczywistość wszystko weryfikuje.
M
0 #67 gośćM 2021-04-28 13:20
Oczekiwania vs rzeczywistość ? https://serwisy.gazetaprawna.pl/ekologia/artykuly/1437355,za-i-przeciw-spalarniom-odpadow.html
Gg
+4 #66 RE: Spalarnia śmieci pod Wągrowcem. Ujawniamy kulisy!Gg 2021-04-27 17:52
Ludzie sygnalizujcie w postach pod kazdym artykułem o śmieciach,spalarniach gdzie tylko przeczytacie o tym pomyśle w Nowym.Piszcie może wreszcie zwróci ktoś uwagę .
QQ-7
+8 #65 RE: Spalarnia śmieci pod Wągrowcem. Ujawniamy kulisy!QQ-7 2021-04-27 17:26
Niemcy w gazowaniu i spalaniu,to już mają spore doświadczenie.PO co mają truć rasę aryjską (niemiecką) jak mogą polaczków.
zygaa
+11 #64 RE: Spalarnia śmieci pod Wągrowcem. Ujawniamy kulisy!zygaa 2021-04-27 17:13
Ciekawe że te spalarnie sa tak eko że na zachodzie nie buduja tego więcej i nie palą u siebie?Przecież mogli by śmieci z POLSki brac
Pis-Janowy
+5 #63 RE: Spalarnia śmieci pod Wągrowcem. Ujawniamy kulisy!Pis-Janowy 2021-04-27 14:59
Sttrzelec - czy ty kumpel Golema czasami nie jestes? Piszemy o spalaniu smieci chemicznych a nie o spalaniu trawy czy drzewa na ogrodku ( w 100% eko). Nie ma takiej technologi ktora zapewnialaby, ze nie bedzie syfu chemicznego przy spalaniu plastikow. Uwierzyles w bajki o niskiej emisji ale jesli ona trwa latami po po kilku latach szykuj kase na leczenie nowotworow i pluc. Zacznijmy od producentow smieci a nie od finalnego nabywcy. Koniec wywodu!
Strzelec
+1 #62 Termiczne przekształcanie śmierciStrzelec 2021-04-27 12:47
Spalanir, utlenianie marteej materii organicznej,, zazachodzi w warunkach niedobóru wilgoci - preria, sawanna, busz i pół pustynie. Termiczny rozlad, ale z zaszastosowaniem najnowszych technologii w tym zakresie, a nie technologii sprzed ponad 30-tu lat, przestarzałej, zagrażającej zdrowiu i, życiu
Gg
+7 #61 RE: Spalarnia śmieci pod Wągrowcem. Ujawniamy kulisy!Gg 2021-04-26 16:22
No proszę.Wągrowczanie przegonili to towarzystwo ze spalarnią to znaleźli sobie inne miejsce w Nowym.
Toż to jak zaraza .
Zniszczyć obszary chronione Natura2000 byle poeniądze za śmieci od Helmuta się na koncie zgadzały.
A wójta to na taczce wywieźć skoro on taki dbajacy i bliżej natury chce być.
PIS-Janowy
-2 #60 RE: Spalarnia śmieci pod Wągrowcem. Ujawniamy kulisy!PIS-Janowy 2021-04-26 16:01
Golem, czego ty , kundlu czerwony, urzedasie zdeprawowany wtracasz sie w dyskusje madrzejszych od siebie? czego bronisz , debilu jeden? Spalarni ktora bedzie importowc smieci z Nimiec i wysylac je w powietrze nad wagrowcem? Fiolkami bedzi dymic co? To ci , kretynie skoncony , napisze, ze 20 takich gorzelni jak W Rabczynie ne zasyfi wam powietrza jak at ajedna spalarnia. Maske na rylo zaloz i wypierdalaja sie ustawic po kolejna dawke szczepionki ...
bigos
+3 #59 RE: Spalarnia śmieci pod Wągrowcem. Ujawniamy kulisy!bigos 2021-04-26 13:58
QQ-7 - i widać teraz, że nie bez powodu pojawił się wójt na spotkaniu z Veolią. Widział przecież, na co gotowi są mieszkańcy okolic. Siedział cicho.
Notabene, spotkanie odbyło się już po kwietniu 2019 r., więc nie można tłumaczyć się pandemią. Nie było jej w 2019 r.
Jerry
+6 #58 referendumJerry 2021-04-26 12:47
Jeżeli jest to prawda należy wystąpić z inicjatywą w celu ogłoszenia referendum i odwołania wójta oraz rady gminy. Jest to beszczelne działanie na szkodę mieszkańców Kobylca, Nowego, Bartodziej. Jeżeli spalarnia ma powstać to czy mieszkańcy tych miejscowości będą mieli energię i ogrzewanie za darmo, zostaną zwolnieni z opłat za wywóz śmieci, oraz z podatków. Jeżeli nie to w jaki sposób spadek wartości nieruchomości zostanie zrefundowany? Panie wójcie proponuję postawić spalarnie u siebie w Rygielsku - wtedy sąsiedzi podziękują - pozdrawiam.
MieszkaniecGminy
+3 #57 RE: Spalarnia śmieci pod Wągrowcem. Ujawniamy kulisy!MieszkaniecGminy 2021-04-26 09:55
QQ-7 ma racje...
http://www.infoveriti.pl/osoba-krs/Jasiakiewicz-Danuta/d9b39125d86a94a260bb1b0ddd088f89.html
Taki interes się szykuje, kosztem mieszkańców i ich podatków!
GOLEM
0 #56 RE: Spalarnia śmieci pod Wągrowcem. Ujawniamy kulisy!GOLEM 2021-04-26 02:23
olas - kiedy wypowiadasz się o urzędnikach, to doradzam których masz na myśli. Czy są to urzędnicy miasta lub gminy Wągrowca, czyli urzędnicy samorządowi, czy może powiatowi, wojewódzcy lub skarbowi, czyli urzędnicy państwowi. Poza tym gmina Wągrowiec dzieli się na gminę miejską i wiejską. Kogo masz na myśli pisząc "urzędnicy"? Nie jestem urzędasem, ale potrafię ich rozróżnić i nie kieruję bezpodstawnych oskarżeń wobec osób za daną sytuację odpowiedzialnych.
olas
+4 #55 RE: Spalarnia śmieci pod Wągrowcem. Ujawniamy kulisy!olas 2021-04-25 21:46
Starosta dobrze myśli , jak spalarnia powstanie w Nowym to nie będzie w Damasławku i okolicach
Ekos
+3 #54 gośćEkos 2021-04-25 19:43
p. dr H. Paluch - trener biznesu to rzeczywiście idealny przewodniczący "Zespołu Społecznego na rzecz..."
QQ-7
+21 #53 RE: Spalarnia śmieci pod Wągrowcem. Ujawniamy kulisy!QQ-7 2021-04-25 19:10
29-04-2019 roku została wydana przez starostę decyzja nr 201/19 zatwierdzająca projekt budowy na działce nr 14/1 w miejscowości Nowe spalarni-a właściwie zakładu konwersji odpadów komunalnych na energię elektryczną lub cieplną.Ładnie brzmi-prawda?Pozwolenie w imieniu starosty podpisał pan Dariusz Przesławski.Czyli od dwóch lat jest decyzja-a pan wójt nie raczył nas o tym fakcie powiadomić.Tłumacząc sie pandemią.To ja przypomnę panu wójtowi-bo pamięć jest zawodna,że w tym czasie tylko tuzi tego świata o przyszłej pandemi wiedzieli.Tak,że ludzie rządzący w powiecie,robią społeczeństwo wiejskie w pospolitego wała.
olas
+5 #52 RE: Spalarnia śmieci pod Wągrowcem. Ujawniamy kulisy!olas 2021-04-25 17:27
Jak niemcy tu wrócą to zawsze mogą przerobić spalarnie na krematorium - doswiadczenie już mają po dziadkach .
olas
0 #51 RE: Spalarnia śmieci pod Wągrowcem. Ujawniamy kulisy!olas 2021-04-25 14:55
Może tak urzednicy sprawdzą ile spalarni wybudowała ta spółka ? Jak je prowadzi itd ? Zobaczymy jakie mają doświadczenie ?
nik
+10 #50 RE: Spalarnia śmieci pod Wągrowcem. Ujawniamy kulisy!nik 2021-04-25 14:42
Nic się nie zmieniło ,Spalarnia pod Wągrowcem.Lobby działa , bo jest kasa jak w serialu 'Ranczo ".Opad spalonych pyłów to kilkadziesiąt km (zależnie od siły wiatru).Jak na ironię powołano Zespół na Rzecz Czystego Powietrza w Wągrowcu ( warto spojrzeć na skład osobowy )
olejnik
+5 #49 RE: Spalarnia śmieci pod Wągrowcem. Ujawniamy kulisy!olejnik 2021-04-25 12:03
Jaki skandal od Rgielska i miasta daleko . Brawo panie wójcie
Miejscowy
+10 #48 RE: Spalarnia śmieci pod Wągrowcem. Ujawniamy kulisy!Miejscowy 2021-04-25 09:27
Ta sytuacja jest skandaliczna. Spalarnia w odległości około kilometra od najczystszego jeziora w województwie i obszaru eko natura 2000. Skandal.
NIE DLA SPALARNI
+14 #47 RE: Spalarnia śmieci pod Wągrowcem. Ujawniamy kulisy!NIE DLA SPALARNI 2021-04-24 12:38
Apropos KRS i babci w zarządzie- zajrzyjcie głębiej
w historię zmian w spółce...
Zocha
+9 #46 Odpowiedz QbikZocha 2021-04-23 23:18
Przygadał kocioł... Spalarnie przestały być finansowane z UE, bo są krokiem do katastrofy ekologicznej, tym samym nie mogą być finansowane ze środków publicznych.
Mieszkaniec powiatu
-5 #45 Spalarnia smieciMieszkaniec powiatu 2021-04-23 19:57
Czytam komentarze i na chłodno analizuję oprzekazane informacje uwaga do rozgrzanych głów zgodnie z prawem organ prowadzący cyt. Wojt musi prowadzić postępowanie bezstronie i nie mize publicznie jednostronie wydawać oświadczeń itp to tak do wiadomości
QQ-7
+21 #44 Brawo strzelecQQ-7 2021-04-23 18:33
Widzę,że jesteś bardzo dobrze przygotowany.To dobrze-bo walka nie będzie łatwa.Raczej będziemy grali do tej samej bramki.Obawiam się,że z tj-społeczeństwem nikt się liczył nie będzie-zresztą widać gołym okiem,że zostaliśmy zlani przez wójta i radnych,ale poddać się nie można,bo w przeciwnym razie całe g... z Europy spłynie do naszej gminy.Jakoś wójt oficjalnie nie znalazł czasu by odnieść się do informacji portalu co do spalarni.
Strzelec
+28 #43 Pytania dot. spalarniStrzelec 2021-04-23 18:20
ponieważ nie wyświetlono dwóch pytań, zadaję je ponownie:
6. dokąd będą wywożone żużle i popioły, wym. w pkt 2, zawierające substancje potencjalnie niebezpieczne
na koniec pyt 7. jak wytłumaczyć zapis w KRS mówiący o tym, że firma zajmować się będzie sprowadzaniem odpadów z zagranicy, w tym niebezpiecznych!!!
Strzelec
+29 #42 Pytania dot. spalarniStrzelec 2021-04-23 18:12
1.Skąd będą sprowadzane odpady, skoro MSOK odbiera z 17 przyległych do Kopaszyna gmin, z kierunku południowego - ITPOK Poznań
2.w jaki sposób będą oczyszczane spaliny z substancji niebezpiecznych - WWA, dioksyny, furany itp
3.na czym ma polegać ciągły monitoring w/w substancji, skoro oznacza się je przy pomocą spektrometrii masowej lub chromatografii gazowej bardzo drogie procedury
4.ile potrzeba będzie wody, aby szybko schłodzić gazy o temp. ok.900 oC do niższej jak 200 oC - uniemożliwienie resyntezy związków chlorowanych
5. w jaki sposób oceni się zawartość jonu chloru w paliwie (390 ton/dobę) i w jaki sposób ograniczy się tą ilość do zawartości
Gh
+16 #41 RE: Spalarnia śmieci pod Wągrowcem. Ujawniamy kulisy!Gh 2021-04-23 17:30
Nadajcie temat do TV.
I sprawdzić co to za babcia słup prezesem jest.
Niech kuźwa pod belwederem spalarnie w warszawce wybuduja zamiast pomnika wodza.
bigos
+18 #40 furany i dioksynybigos 2021-04-23 16:27
I znowu furany z dioksynami. Ludzie, nie sądzę, aby temperatura spalania była taka, by unicestwić je. Nawet spalarnia w Koziegłowach tego nie daje. Spalarnia, która miała być budowana na terenie Wągrowca, miała mieć temperaturę spalania ok.800 stopni C. Niższą niż ta w Koziegłowach.
Poza tym, jaką mamy gwarancję, że te śmieci są z naszego terenu, a nie zagraniczne?
Kolejna sprawa, gdzie będą i jaki sposób magazynowane odpady, te które są najbardziej szkodliwe?
Obejrzyjcie spotkanie z przedstawicielami Veolia, gdy próbowano wcisnąć spalarnię śmieci w Wągrowcu.
ONI
+25 #39 Spalarnia śmieciONI 2021-04-23 14:29
Do Urzędu Gminy została złożona Petycja z podpisami mieszkańców wsi Nowe przeciwko tej inwestycji może by tak inni mieszkańcy przyłączyli się do tej inicjatywy a nie tylko narzekać. Sprawa dotyczy nas wszystkich, razem można więcej.
obi
+13 #38 RE: Spalarnia śmieci pod Wągrowcem. Ujawniamy kulisy!obi 2021-04-23 12:31
do # 37 miałeś racje , tylko to zrobił dziennikarz a co zrobił Majchrzak żewby społeczeństwo wiedziałol ?
Mieszkaniec powiatu
+3 #37 Spalarnia smieciMieszkaniec powiatu 2021-04-23 12:18
Do # 36 artykuł z dnia 11.03.2021r wagrowiec nasze miasto
obi
+12 #36 RE: Spalarnia śmieci pod Wągrowcem. Ujawniamy kulisy!obi 2021-04-23 11:57
do # 35 - gdzie i kiedy ? Po drugie władza potrafi pokazywać się w mediach jak np .oddają 120 m drogi czy umrze jakiś postkomunista a nie potrafi umiescić nawet płatnego artykułu w lokalnych mediach . To co pisze # 35 to było w komentarzach i nigdzie wiecej . Czy wójt czy też kiedyś Berent myśleli że to jest nieistotny temat czy w ten sposób próbują nie informowac społeczeństwo. Wiedząc że w całym kraju ludzie protestuja przeciw takim obiektom .
Mieszkaniec powiatu
-3 #35 Spalarnia smieci w noweMieszkaniec powiatu 2021-04-23 11:45
Halo halo przecież to nie jest pierwsza informacja o tej inwestycji przecież już, dawno czytałem informacje na ten temat w lokalnym medium
fhgd
+17 #34 RE: Spalarnia śmieci pod Wągrowcem. Ujawniamy kulisy!fhgd 2021-04-23 11:22
Skoro koło spalarni będzie super klimat to może wybudować obok taki mały Ciechocinek
Gospodarz
+29 #33 RE: Spalarnia śmieci pod Wągrowcem. Ujawniamy kulisy!Gospodarz 2021-04-23 10:56
Mieszkam niedaleko miejsca gdzie ma chęć powstać spalarnia .My tak jak i większość naszych sąsiadów prowadzimy gospodarstwa rolne, ogródki warzywne .Chcemy produkować zdrowa żywność , Taka sprzedawać i taka jeść. Obszar na którym mieszkamy to obszar natura 2000 , sama spalarnia jest zagrożeniem a zwiększony ruch do około 90 pojazdów i to nie małych rozmiarów dziennie - kto pozytywnie to zaopiniować gdzie Ochrona środowiska-do czego oni są.
nh
+24 #32 RE: Spalarnia śmieci pod Wągrowcem. Ujawniamy kulisy!nh 2021-04-23 10:46
Okazuje się że jakby nie portal to nic byśmy nie wiedzieli czyli powtórka ze spalarnią w Wągrowcu .
Xyz
+15 #31 Spalarnia smieciXyz 2021-04-23 09:43
Dużo emocji krzyku zwalania winy a tak naprawdę trzeba wyjść jak to możliwe że dochodzi w naszym kraju do takich sytuacji bo oczywiście prawo w tym zakresie jest kulawe pytam się jak to możliwe że inwestor został zobowiązany do składania raportu o oddziaływaniu na środowisko za które płaci a w internecie aż roi się od firm które robią takie raporty, wszystkie farmy chlewnie zawsze mają raport pozytywny nawet jeśli w pobliżu jest obszar chroniony. Decyzję powinno prowadzić wyższy organ który ma większe środki i możliwości niż gminy takie jest moje zdanie

Portal WRC

 • Portal WRC powstał w 2009 roku
 • Wydawca: "FOOBU" Roman Kowalczewski
 • Adres Redakcji: ul. Mickiewicza 17/30, 62-100 Wągrowiec
 • Redaktor Naczelny: Roman Kowalczewski
 • Telefon: +48 503 142 937
 • mail: [email protected]
 • Zobacz nasz profil na:

Reklama

 • Niezależny Portal Powiatu Wągrowieckiego
 • Nr 1 w Powiecie Wągrowieckim
 • W naszej ofercie znajdziesz, bannery, materiały sponsorowane, filmy reklamowe oraz reportaże wideo.
 • Całą dobę sprawdzamy skrzynkę: [email protected]

ZAPYTAJ O OFERTĘ

X

Ostrzeżenie

© 2009-2019 Portal WRC. Wszystkie prawa zastrzeżone.