• Opublikowano:
 • Wyświetlono: 942

Praca czeka. Specjalista ds. planowania przestrzennego i ochrony środowiska

Ogłoszenie naboru na wolne stanowisko urzędnicze ds. planowania przestrzennego i ochrony środowiska.

Wójt Gminy Damasławek
ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze
ds. planowania przestrzennego i ochrony środowiska

1. Nazwa i adres jednostki: Urząd Gminy Damasławek ul. Rynek 8, 62-110 Damasławek.

2. Określenie stanowiska: Zgodnie z Regulaminem Organizacyjnym Urzędu Gminy Damasławek stanowisko to podlega Sekretarzowi Gminy.

3. Określenie wymagań związanych ze stanowiskiem:

Wymagania niezbędne:

🔸 Obywatelstwo polskie,
🔸 Pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,
🔸 Brak skazania za przestępstwa umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe,
🔸 Nieposzlakowana opinia,
🔸 Doświadczenie zawodowe na stanowisku urzędniczym będzie dodatkowym atutem,
🔸 Preferowane wykształcenie wyższe o kierunku: administracja samorządowa, planowanie przestrzenne, ochrona środowiska, urbanistyka i architektura, budownictwo, geodezja i kartografia.

Wymagania dodatkowe:

🔸 Dobra znajomość regulacji prawnych:

– ustawa o samorządzie gminnym,
– ustawa o pracownikach samorządowych,
– Kodeks Postępowania Administracyjnego,
– ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
– ustawa Prawo ochrony środowiska,
– ustawa Prawo budowlane,
– Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE,
– Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych,

🔸 Komunikatywność,
🔸 Umiejętność planowania pracy,
🔸 Umiejętność pracy w zespole,
🔸 Umiejętność obsługi komputera,
🔸 Umiejętność obsługi urządzeń biurowych,
🔸 Umiejętność przekazywania i uzyskiwania informacji,
🔸 Umiejętność interpretowania przepisów prawa i zdolność analitycznego myślenia,
🔸 Prawo jazdy kat. B.

4. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

ZADANIA:
🔸 Prowadzenie spraw związanych z opracowywaniem studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania gminy, miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz przygotowywanie dokumentacji planistycznej do publikacji.
🔸 Wydawanie wypisów i wyrysów oraz zaświadczeń o przeznaczeniu terenu w planach zagospodarowania przestrzennego oraz studium.
🔸 Wydawanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego i warunków zabudowy dla pozostałych inwestycji.
🔸 Rozpatrywanie wniosków o wydanie zaświadczenia o położeniu działki na obszarze rewitalizacji, dostępie do drogi publicznej, przeznaczeniu do zalesienia, wydanych decyzji o warunkach zabudowy.
🔸 Wydawanie decyzji środowiskowych.
🔸 Prowadzenie spraw związanych z podziałem nieruchomości (postanowienia, decyzje).
🔸 Udział w naradach koordynacyjnych dot. uzgodnienia uzbrojenia terenu gminy Damasławek.
🔸 Prowadzenie spraw z zakresu ochrony zabytków odnoszących się do budynków.
🔸 Prowadzenie publicznie dostępnego wykazu danych w zakresie zadań objętych stanowiskiem (system informacji o środowisku), baza ocen oddziaływania na środowisko.
🔸 Nadawanie numerów nieruchomościom na terenie gminy Damasławek.
🔸 Prowadzenie spraw z dziedziny geologii.
🔸 Opracowywanie harmonogramu realizacji wydatków na stanowisku pracy.
🔸 Współpraca ze stanowiskiem ds. inwestycji i zamówień publicznych w zakresie pozyskiwania środków unijnych i innych pozabudżetowych.
🔸 Sporządzanie decyzji ustalającej wysokość opłaty planistycznej.
🔸 Sporządzanie opracowań związanych z planem gospodarki niskoemisyjnej.
🔸 Prowadzenie spraw związanych z opracowaniem, aktualizacją, monitorowaniem oraz sprawozdawczością Lokalnego Programu Rewitalizacji dla gminy Damasławek.
🔸 Prowadzenie wszystkich spraw związanych z promocją oraz realizacją programu „Czyste Powietrze” w ramach zawartego porozumienia pomiędzy gminą Damasławek, a Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.
🔸 Prowadzenie wszystkich spraw związanych z obsługą wprowadzania deklaracji o użytkowanym źródle ciepła do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB) oraz wykonywanie pozostałych zadań związanych z CEEB zgodnie z ustawą
o wspieraniu termomodernizacji i remontów.
🔸 Pełnienie funkcji Administratora Lokalnego w ramach działań dotyczących Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków w Urzędzie Gminy Damasławek.
🔸 Wykonywanie innych czynności zleconych przez Kierownika Referatu i Wójta.

OBOWIĄZKI:
🔸 Przestrzeganie postanowień Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Damasławek, Regulaminu Pracy i Kodeksu Etyki Pracownika Samorządowego.
🔸 Zachowanie tajemnicy państwowej i służbowej w zakresie przez prawo przewidzianym.
🔸 Przestrzeganie i stosowanie przepisów ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
🔸 Przestrzeganie i stosowanie przepisów ustawy z dnia 10 maja 2018 r. – O ochronie danych osobowych / t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1781/
🔸 Przestrzeganie ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks Postępowania Administracyjnego /t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735/.
🔸 Przestrzeganie i stosowanie przepisów instrukcji kancelaryjnej dla urzędów Gmin.
🔸 Przestrzeganie ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy /t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1320./.
🔸 Zamieszczanie w BIP informacji, aktów prawa miejscowego i innych, których obowiązek publikacji wynika z przepisów szczególnych, za pośrednictwem informatyka.
🔸 Zamieszczanie informacji na stronie internetowej Gminy Damasławek za pośrednictwem informatyka.
🔸 Przestrzeganie przepisów bhp i ppoż. w urzędzie.
🔸 Przestrzeganie przepisów ustaw związanych z powierzonym zakresem obowiązków.

5. Wymagane dokumenty:

🔸 kwestionariusz osobowy dla osób ubiegających się o zatrudnienie,
🔸 kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie oraz kwalifikacje (np. dyplomy, certyfikaty, świadectwa, rekomendacje, itp.) w związku z pracą
na aplikowane stanowisko,
🔸 oświadczenia kandydata ubiegającego się o zatrudnienie:

– o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,
– o niekaralności, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego i skazany za umyślne przestępstwo skarbowe,
🔸 kserokopia potwierdzona przez kandydata za zgodność z oryginałem aktualnego zaświadczenia o stopniu niepełnosprawności, jeżeli w jednostce wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej
i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia o naborze, jest niższy niż 6 %.

Kserokopie dokumentów złożonych w ofercie muszą być poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem (zapis: „poświadczam zgodność kserokopii z oryginałem”, data oraz podpis).

6. Informacja o warunkach pracy:

🔸 1 etat,
🔸 zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,
🔸 praca jednozmianowa w poniedziałek od 7.30 do 16.30, od wtorku do czwartku w godzinach od 7:30 do 15:30, w piątek od 7:30 do 14:30.

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy Damasławek, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w czerwcu 2021 r. był wyższy niż 6 %.

7. Miejsce i termin składania dokumentów:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy Damasławek (pok. nr 2) lub przesłać pocztą na adres: Urząd Gminy Damasławek, Rynek 8, 62-110 Damasławek.

w zamkniętej kopercie opatrzonej imieniem i nazwiskiem oraz danymi kontaktowymi kandydata z dopiskiem „Nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. planowania przestrzennego i ochrony środowiska” w nieprzekraczalnym terminie do 23 sierpnia 2021 r. do godziny 16:30.

Urząd Gminy Damasławek jest czynny w poniedziałek od 7:30 do 16:30, od wtorku do czwartku od 7:30 do 15:30, w piątek od 7:30 do 14:30.

Dokumenty, które wpłyną do Urzędu po upływie wyżej określonego terminu nie będą rozpatrywane (decyduje data wpływu do Urzędu Gminy, nie data stempla pocztowego).

8. Inne informacje:

🔸 Nabór na wolne stanowisko przeprowadzi komisja powołana przez Wójta Gminy Damasławek.
🔸 Nabór odbędzie się w dwóch etapach:

I etap polegać będzie na analizie formalnej dokumentów,
II etap polegać będzie na merytorycznej ocenie kandydatów, który może składać się z testu kwalifikacyjnego i rozmowy kwalifikacyjnej lub wyłącznie z rozmowy kwalifikacyjnej.

🔸 Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną indywidualnie powiadomieni pisemnie lub telefonicznie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej lub testu.
🔸 Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (damaslawek.nowoczesnagmina.pl) oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie urzędu.
🔸 Informacje o kandydatach, którzy zgłosili się do naboru, stanowią informację publiczną w zakresie objętym wymaganiami związanymi ze stanowiskiem urzędniczym określonym w ogłoszeniu o naborze podstawa prawna art. 13 ust. 4 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r.
o pracownikach samorządowych ( j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1282).
🔸 Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 67–26-86-332.


 

Dodaj komentarz

Redakcja Portalu WRC nie odpowiada za publikowane treści w module komentarze.

Przed dodaniem wpisu zapoznaj się z REGULAMINEM!

Kod antyspamowy
Odśwież

Portal WRC

 • Portal WRC powstał w 2009 roku
 • Wydawca: "FOOBU" Roman Kowalczewski
 • Adres Redakcji: ul. Mickiewicza 17/30, 62-100 Wągrowiec
 • Redaktor Naczelny: Roman Kowalczewski
 • Telefon: +48 503 142 937
 • mail: [email protected]
 • Zobacz nasz profil na:

Reklama

 • Niezależny Portal Powiatu Wągrowieckiego
 • Nr 1 w Powiecie Wągrowieckim
 • W naszej ofercie znajdziesz, bannery, materiały sponsorowane, filmy reklamowe oraz reportaże wideo.
 • Całą dobę sprawdzamy skrzynkę: [email protected]

ZAPYTAJ O OFERTĘ

X

Ostrzeżenie

© 2009-2019 Portal WRC. Wszystkie prawa zastrzeżone.