• Opublikowano:
 • Wyświetlono: 2644

Praca. Poszukiwana jest osoba na stanowisko urzędnicze

Burmistrz Gołańczy zatrudni urzędnika ds. zarządzania projektami. Nabór trwa do 11 maja.

Warunki pracy:

1. Umowa o pracę - pierwsza umowa o pracę zawierana na czas określony maksymalnie do 6 miesięcy, po tym okresie możliwe jest zawarcie kolejnej umowy o pracę;
2. Wymiar czasu pracy: 1 etat;
3. Praca o charakterze administracyjno-biurowym;
4. Orientacyjny czas rozpoczęcia pracy – sierpień 2022 r.
5. Miejsce pracy- Urząd Miasta i Gminy w Gołańczy, ul. Dr. P. Kowalika 2

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

Wykonywanie zadań i obowiązków dotyczących projektów o dofinansowanie, a w szczególności:
a) prowadzenie całości spraw związanych z zadaniami unijnymi, w tym:
- przygotowanie wniosków o dofinansowanie,
- przygotowanie wniosków o płatność,
- rozliczanie projektów,
- sprawozdawczość,
- prowadzenie dokumentacji projektowej;
b) pozyskiwanie innych środków zewnętrznych na finansowanie inwestycji i zadań gminnych oraz ich obsługa, rozliczanie i sprawozdawczość;
c) przedkładanie, zmiana i sprawozdawczość wydatków do budżetu w zakresie projektów;
d) śledzenie na bieżąco materiałów, przepisów z zakresu dotacji unijnych oraz innych źródeł dofinansowania;
e) współdziałanie z instytucjami zajmującymi się integracją europejską;
f) wykonywanie zadań i obowiązków dotyczących gminnych dokumentów strategicznych;
g) współpraca z innymi komórkami w zakresie inwestycji i zamówień publicznych;
h) przygotowanie projektów aktów prawnych dotyczących zajmowanego stanowiska (postanowień, decyzji, projektów uchwał i zarządzeń burmistrza).

Wymagane dokumenty:

1. List motywacyjny z uzasadnieniem przystąpienia do konkursu,
2. CV z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej,
3. Kwestionariusz osobowy dla osób ubiegających się o zatrudnienie,
4. Kserokopie świadectw pracy (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem),
5. Oświadczenie kandydata o stanie zdrowia pozwalające na zatrudnienie na ww. stanowisku,
6. Kserokopie dokumentów (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem) potwierdzające wykształcenie i kwalifikacje zawodowe,
7. Oświadczenie kandydata, że w przypadku wyboru jego oferty zobowiązuje się nie pozostawać w innym stosunku pracy, który uniemożliwiłby mu wykonywanie obowiązków w wymiarze jednego etatu,
8. Oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych.
9. Oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe.

Miejsce i termin składania dokumentów:

Wymagane dokumenty aplikacyjne w kopercie zamkniętej z dopiskiem: „Nabór na stanowisko ds. zarządzania projektami” należy składać:

▫️ osobiście-w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Gołańcz, ul. dr Piotra Kowalika 2, 62-130 Gołańcz
▫️ za pośrednictwem operatora pocztowego - na adres urzędu;
▫️ w terminie do dnia 11.05. 2022 r. do godz. 1300.


 

Komentarze   

Kasiasggen
0 #1 YyyKasiasggen 2022-05-05 15:00
O dobrych pracowników się nie dba, to tak jest że odchodzą. Ktoś tam musi być trudny, że tyle zmian.

Portal WRC

 • Portal WRC powstał w 2009 roku
 • Wydawca: "FOOBU" Roman Kowalczewski
 • Adres Redakcji: ul. Mickiewicza 17/30, 62-100 Wągrowiec
 • Redaktor Naczelny: Roman Kowalczewski
 • Telefon: +48 503 142 937
 • mail: [email protected]
 • Zobacz nasz profil na:

Reklama

 • Niezależny Portal Powiatu Wągrowieckiego
 • Nr 1 w Powiecie Wągrowieckim
 • W naszej ofercie znajdziesz, bannery, materiały sponsorowane, filmy reklamowe oraz reportaże wideo.
 • Całą dobę sprawdzamy skrzynkę: [email protected]

ZAPYTAJ O OFERTĘ

X

Ostrzeżenie

© 2009-2019 Portal WRC. Wszystkie prawa zastrzeżone.