• Opublikowano:
 • Wyświetlono: 1356

Etat urzędniczy w Gołańczy. Aplikować można do 18 maja

Burmistrz Gołańczy zatrudni osobę na stanowisko urzędnicze związane z gospodarką gruntami. Aplikacje można składać do 18 maja.

Wymagania niezbędne:

1. wykształcenie wyższe lub średnie (geodezja lub budownictwo);
2. obywatelstwo polskie (o stanowisko mogą ubiegać się również osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego zgodnie z art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych;
3. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
4. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
5. niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
6. nieposzlakowana opinia.

Wymagania dodatkowe (będące przedmiotem oceny):

1. dobra znajomość przepisów z zakresu: ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o gospodarce nieruchomościami, prawo budowlane, przepisów Kodeksu Postępowania Administracyjnego;
2. ogólna znajomość ustawy o ochronie danych osobowych, prawo zamówień publicznych;
3. posiadanie cech osobowości i umiejętności psychospołecznych wskazanych na ww. stanowisku tj.: samodzielność, umiejętność analitycznego myślenia, odpowiedzialność, dyspozycyjność, dokładność, komunikatywność, otwartość na zmiany, terminowość, kreatywność;
4. znajomość obsługi komputera – pakiet MS Office;
5. doświadczenie zawodowe w administracji;
6. prawo jazdy kat. B.

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

Wykonywanie zadań i obowiązków dotyczących gospodarowania gruntami i mieniem komunalnych miasta i gminy Gołańcz, a w szczególności:
a) realizacja ustawy z dnia 29 czerwca 1963 r. o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych,
b) realizacja ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 o gospodarce nieruchomościami,
c) zarządzanie gruntami, które nie zostały oddane w zarząd, użytkowanie lub użytkowanie wieczyste,
d) dokonywanie zamiany gruntów,
e) określanie udziału we współużytkowaniu wieczystym gruntu przy sprzedaży lokali,
d) określanie zasad przeznaczenia do sprzedaży lokali w domach wielomieszkaniowych,
e) występowanie z wnioskami o wykreślenie z ksiąg wieczystych długów i ciężarów na gruncie oddanym w użytkowanie wieczyste,
f) przygotowanie decyzji o przekazaniu gruntów państwowych jednostkom organizacyjnym w zarząd oraz zezwoleń na zawarcie umów o przekazaniu nieruchomości między tymi jednostkami bądź umów o nabyciu nieruchomości,
g) przekazywanie nabywcom lokali ułamkowej części gruntu w użytkowanie wieczyste oraz wygaszanie prawa zarządu tej części gruntu,
h) przyjmowanie wniosków o przyjęciu zbędnych nieruchomości lub ich części,
j) załatwianie całokształtu spraw związanych z komunalizacją gruntów,
j)wydawanie decyzji zatwierdzających podział nieruchomości,
k) wydawanie postanowień na rozgraniczenie nieruchomości,
l) organizowanie przetargów na sprzedaż nieruchomości lub oddawanie w wieczyste użytkowanie
ł) prowadzenie ewidencji objętych zakresem czynności,
m) uczestnictwo w wizjach lokalnych podczas wznawiania granic w zasobie komunalnych,
n) prowadzenie obowiązujących rejestrów i ewidencji spraw objętych zakresem czynności,
o) przygotowywanie projektów aktów prawnych.

Zasady wynagradzania kandydata zostaną określone na podstawie przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 października 2021 r. (Dz. U z 2021 poz.1960.) w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych.

Warunki pracy na stanowisku:

1. Umowa o pracę - pierwsza umowa o pracę zawierana na czas określony maksymalnie do 6 miesięcy, po tym okresie możliwe jest zawarcie kolejnej umowy o pracę;
2. Wymiar czasu pracy: 1 etat;
3. Praca o charakterze administracyjno-biurowym;
4. Orientacyjny czas rozpoczęcia pracy – lipiec 2022.
5. Miejsce pracy- Urząd Miasta i Gminy w Gołańczy, ul. Dr. P. Kowalika 2

Wymagane dokumenty:

1. List motywacyjny z uzasadnieniem przystąpienia do konkursu,
2. CV z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej,
3. Kwestionariusz osobowy dla osób ubiegających się o zatrudnienie,
4. Kserokopie świadectw pracy (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem),
5. Oświadczenie kandydata o stanie zdrowia pozwalające na zatrudnienie na ww. stanowisku,
6. Kserokopie dokumentów (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem) potwierdzające wykształcenie i kwalifikacje zawodowe,
7. Oświadczenie kandydata, że w przypadku wyboru jego oferty zobowiązuje się nie pozostawać w innym stosunku pracy, który uniemożliwiłby mu wykonywanie obowiązków w wymiarze jednego etatu,
8. Oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych.
9. Oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe.

Miejsce i termin składania dokumentów:

Wymagane dokumenty aplikacyjne w kopercie zamkniętej z dopiskiem: „Nabór na stanowisko ds. gospodarki gruntami” należy składać:

▫️osobiście - w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Gołańcz, ul. dr. Piotra Kowalika 2, 62-130 Gołańcz
▫️za pośrednictwem operatora pocztowego — na adres urzędu;
▫️w terminie do dnia 18 maja 2022 r. do godz. 1400.

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu Miasta i Gminy Gołańcz po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.


 

Dodaj komentarz

Redakcja Portalu WRC nie odpowiada za publikowane treści w module komentarze.

Przed dodaniem wpisu zapoznaj się z REGULAMINEM!

Kod antyspamowy
Odśwież

Portal WRC

 • Portal WRC powstał w 2009 roku
 • Wydawca: "FOOBU" Roman Kowalczewski
 • Adres Redakcji: ul. Mickiewicza 17/30, 62-100 Wągrowiec
 • Redaktor Naczelny: Roman Kowalczewski
 • Telefon: +48 503 142 937
 • mail: [email protected]
 • Zobacz nasz profil na:

Reklama

 • Niezależny Portal Powiatu Wągrowieckiego
 • Nr 1 w Powiecie Wągrowieckim
 • W naszej ofercie znajdziesz, bannery, materiały sponsorowane, filmy reklamowe oraz reportaże wideo.
 • Całą dobę sprawdzamy skrzynkę: [email protected]

ZAPYTAJ O OFERTĘ

X

Ostrzeżenie

© 2009-2019 Portal WRC. Wszystkie prawa zastrzeżone.