• Opublikowano:
 • Wyświetlono: 1350

Nabór na stanowisko w Urzędzie Miasta i Gminy Skoki

Burmistrz Miasta i Gminy Skoki ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta i Gminy Skoki. Poszukiwany kandydat na stanowisko ds. zamówień publicznych.

Warunki i wymagania:

Stanowisko jest otwarte dla obywateli Unii Europejskiej oraz obywateli innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miasta i Gminy Skoki w miesiącu poprzedzającym ogłoszenie wyniósł poniżej 6%.

Wymagania niezbędne:

➢ Wykształcenie wyższe (preferowane prawnicze).
➢ Znajomość przepisów ustaw: Prawo zamówień publicznych, ustawy o finansach publicznych, ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, Kodeksu postępowania administracyjnego, ustawy o samorządzie gminnym.
➢ Doświadczenie w prowadzeniu postępowań o udzielenie zamówień publicznych.

Kandydat musi posiadać pełną zdolność do czynności prawnych, korzystać z pełni praw publicznych oraz cieszyć się nieposzlakowaną opinią. Ponadto, nie może być skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Wymagania dodatkowe:

➢  Studia z zakresu zamówień publicznych.
➢ Doświadczenie w przygotowywaniu i rozliczaniu wniosków o dofinansowanie projektów ze środków zewnętrznych (krajowych i UE).

Zakres zadań na stanowisku:

➢  Koordynowanie procesów związanych z udzielaniem zamówień publicznych.
➢  Przygotowywanie rocznych planów postępowań o udzielenie zamówień publicznych, ich bieżąca modyfikacja oraz monitorowanie wykonania.
➢  Przygotowywanie i prowadzenie postępowań o udzielenie zamówień publicznych.
➢  Zapewnienie prawidłowości stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych oraz przepisów wykonawczych do ustawy.
➢  Przygotowywanie sprawozdań rocznych dotyczących udzielania zamówień publicznych.

Dodatkowo, realizacja zadań wynikających z ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w tym przygotowywanie projektu rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi, przyjmowanie i sprawdzanie ofert realizacji zadań publicznych oraz dokonywanie merytorycznej kontroli ich wykonania.

Wymagane dokumenty:

➢  List motywacyjny.
➢  CV z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej.
➢  Krótki opis posiadanego doświadczenia w zakresie udzielania zamówień publicznych.
➢  Oryginał kwestionariusza osobowego.
➢  Kserokopie świadectw pracy (dotyczy osób ze stażem pracy).
➢  Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie.
➢  Inne dokumenty potwierdzające kwalifikacje i umiejętności.
➢  Kserokopie dokumentów poświadczających znajomość języka polskiego (dotyczy obywateli Unii Europejskiej oraz innych państw).
➢  Oświadczenie o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
➢  Oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych.
➢  Oświadczenie o zobowiązaniu do niewykonywania zajęć sprzecznych z obowiązkami wynikającymi z ustawy.

Warunki zatrudnienia:

➢ Umowa o pracę na czas określony na 6 miesięcy, z możliwością przedłużenia na czas nieokreślony po uzyskaniu pozytywnego wyniku z egzaminu kończącego służbę przygotowawczą oraz pozytywnej opinii przełożonego.
➢ Praca w godzinach pracy Urzędu, z koniecznością wyjazdów na teren gminy.
➢ Stała współpraca z pracownikami Urzędu.

Dokumenty aplikacyjne powinny być własnoręcznie podpisane i złożone osobiście lub doręczone do Urzędu w terminie do 14 czerwca 2024 roku na adres: Urząd Miasta i Gminy Skoki, ul. Wincentego Ciastowicza 11, 62-085 Skoki. Dokumenty należy składać w zaklejonych kopertach z dopiskiem: „Nabór na wolne stanowisko urzędnicze – stanowisko ds. zamówień publicznych”.

Dodatkowych informacji udziela Sekretarz Gminy, tel. 61 8925 800. 


 

 

Dodaj komentarz

Redakcja Portalu WRC nie odpowiada za publikowane treści w module komentarze.

Przed dodaniem wpisu zapoznaj się z REGULAMINEM!

Kod antyspamowy
Odśwież

Portal WRC

 • Portal WRC powstał w 2009 roku
 • Wydawca: "FOOBU" Roman Kowalczewski
 • Adres Redakcji: ul. Mickiewicza 17/30, 62-100 Wągrowiec
 • Redaktor Naczelny: Roman Kowalczewski
 • Telefon: +48 503 142 937
 • mail: [email protected]
 • Zobacz nasz profil na:

Reklama

 • Niezależny Portal Powiatu Wągrowieckiego
 • Nr 1 w Powiecie Wągrowieckim
 • W naszej ofercie znajdziesz, bannery, materiały sponsorowane, filmy reklamowe oraz reportaże wideo.
 • Całą dobę sprawdzamy skrzynkę: [email protected]

ZAPYTAJ O OFERTĘ

X

Ostrzeżenie

© 2009-2023 Portal WRC. Wszystkie prawa zastrzeżone.