• Opublikowano:
 • Wyświetlono: 1251

Burmistrz Gołańczy zatrudni kasjera

Burmistrza Miasta i Gminy Gołańcz ogłosił nabór na wolne stanowisko urzędniczek. Poszukiwany jest kasjer.

Wymagania niezbędne:

1. wykształcenie średnie;
2. obywatelstwo polskie (o stanowisko mogą ubiegać się również osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego zgodnie z art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych;
3. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
4. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
5. niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
6. nieposzlakowana opinia.

Wymagania dodatkowe (będące przedmiotem oceny):

a) dobra znajomość przepisów prawa w zakresie struktur i funkcjonowania administracji samorządowej — ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o finansach publicznych przepisów Kodeksu Postępowania Administracyjnego, ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, ustawy o rachunkowości, ustawy ordynacja podatkowa,
b) posiadanie cech osobowości i umiejętności psychospołecznych wskazanych na ww. stanowisku tj.: samodzielność, umiejętność analitycznego myślenia, odpowiedzialność, dyspozycyjność, dokładność, komunikatywność, otwartość na zmiany, terminowość, kreatywność,
c) doświadczenie w pracy w administracji,
d) znajomość obsługi komputera – pakiet MS Office.

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

a) prowadzenie obowiązków kasjera zgodnie z prawem oraz z instrukcją kasową,
b) nanoszenie inkasa sołtysów i inkasenta, uzgadnianie ich wpłat oraz na tej podstawie sporządzanie wynagrodzeń brutto dla sołtysów i inkasenta,
c) prowadzenie ewidencji i wydawanie druków ścisłego zarachowania,
d) profesjonalna obsługa interesanta,
e) prowadzenie ilościowo–wartościowej ewidencji mienia komunalnego (w tym materiały; środki trwałe podstawowe i w używaniu), dokonywanie przeszacowań i umorzeń, comiesięczne uzgadnianie z kontami syntetycznymi. Zamykanie ksiąg na koniec roku,
f) terminowe i zgodne z ewidencją księgową sporządzanie sprawozdań w zakresie mienia. Terminowe przekazywanie ich adresatom,
g) współudział w rozliczaniu i uzgadnianie inwentaryzacji majątku komunalnego,
h) przechowywanie na stanowisku oryginałów lub kopii (poświadczonej za zgodność) dokumentów dotyczących OT, PT, LT,
i) kompletowanie i przekazywanie akt do archiwum zakładowego,
j) prowadzenie w księgach rachunkowych prawidłowej ewidencji, księgowania wpłat z
tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zwrotów, zaliczeń nadpłat i poleceń księgowania, zgodnie z obowiązującymi przepisami,
k) dokonywanie rozliczeń z tytułu wpłat, nadpłat, zaległości w zakresie opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
l) ustalenie na podstawie ewidencji księgowej danych potrzebnych do wydawania zaświadczeń o niezaleganiu lub stwierdzających stan zaległości.
ł) terminowe, zgodne z ewidencją księgową przygotowywanie, sporządzanie i przekazywanie do właściwych adresatów przewidzianych prawem oraz na inne stanowiska sprawozdań, informacji i analiz dotyczących poboru opłaty za gospodarowania odpadami komunalnymi.
m) zamykanie okresów sprawozdawczych w księgach rachunkowych oraz wydruk i gromadzenie w zbiorze zestawień obrotów i sald z zamkniętych okresów sprawozdawczych.

Zasady wynagradzania kandydata zostaną określone na podstawie przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 października 2021 r. (Dz. U z 2021 poz.1960.) w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych.

Warunki pracy na stanowisku:

1. Umowa o pracę — pierwsza umowa o pracę zawierana na czas określony maksymalnie do 6 miesięcy, po tym okresie możliwe jest zawarcie kolejnej umowy o pracę;
2. Wymiar czasu pracy: 1 etat;
3. Praca o charakterze administracyjno-biurowym;
4. Orientacyjny czas rozpoczęcia pracy – sierpień 2022 r.;
5. Miejsce pracy — Urząd Miasta i Gminy w Gołańczy, ul. Dr. P. Kowalika 2.

Wymagane dokumenty:

1. List motywacyjny z uzasadnieniem przystąpienia do konkursu,
2. CV z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej,
3. Kwestionariusz osobowy dla osób ubiegających się o zatrudnienie,
4. Kserokopie świadectw pracy (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem),
5. Oświadczenie kandydata o stanie zdrowia pozwalające na zatrudnienie na ww. stanowisku,
6. Kserokopie dokumentów (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem) potwierdzające wykształcenie i kwalifikacje zawodowe,
7. Oświadczenie kandydata, że w przypadku wyboru jego oferty zobowiązuje się nie pozostawać w innym stosunku pracy, który uniemożliwiłby mu wykonywanie obowiązków w wymiarze jednego etatu,
8. Oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych,
9. Oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe.

Miejsce i termin składania dokumentów:

Wymagane dokumenty aplikacyjne w kopercie zamkniętej z dopiskiem; „Nabór na stanowisko ds. kasy” należy składać: osobiście w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Gołańcz, ul. dr. Piotra Kowalika 2, 62-130 Gołańcz; za pośrednictwem operatora pocztowego - na adres urzędu w terminie do dnia 01.06. 2022 r. do godz. 1300.


 

Dodaj komentarz

Redakcja Portalu WRC nie odpowiada za publikowane treści w module komentarze.

Przed dodaniem wpisu zapoznaj się z REGULAMINEM!

Kod antyspamowy
Odśwież

Portal WRC

 • Portal WRC powstał w 2009 roku
 • Wydawca: "FOOBU" Roman Kowalczewski
 • Adres Redakcji: ul. Mickiewicza 17/30, 62-100 Wągrowiec
 • Redaktor Naczelny: Roman Kowalczewski
 • Telefon: +48 503 142 937
 • mail: [email protected]
 • Zobacz nasz profil na:

Reklama

 • Niezależny Portal Powiatu Wągrowieckiego
 • Nr 1 w Powiecie Wągrowieckim
 • W naszej ofercie znajdziesz, bannery, materiały sponsorowane, filmy reklamowe oraz reportaże wideo.
 • Całą dobę sprawdzamy skrzynkę: [email protected]

ZAPYTAJ O OFERTĘ

X

Ostrzeżenie

© 2009-2019 Portal WRC. Wszystkie prawa zastrzeżone.